Ubezpieczenie NFZ za granicą w 2019 roku – co obejmuje?

Opublikowano: 2019-07-22 (aktualizacja 2021-06-29, godz. 10:03)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który na pewno warto posiadać podczas wyjazdu do 32 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

EKUZ to minimalna ochrona, którą powinniśmy posiadać podczas naszego wyjazdu. Jednak pojawia się pytanie, co obejmuje ubezpieczenie NFZ za granicą i czy wystarczy nam tylko posiadanie EKUZ? Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co obejmuje ubezpieczenie NFZ za granicą?

Jeśli tymczasowo przebywasz w innym państwie członkowskim UE/EFTA i posiadasz EKUZ, przysługują ci wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne. Pod warunkiem, jeśli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz pomoc została udzielona w celu uniknięcia powrotu pacjenta do swojego państwa.

Należy jednak pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do leczenia tylko w placówkach, które funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. To oznacza, że jeśli dojdzie do sytuacji, w której ubezpieczony (posiadając tylko EKUZ) złamie nogę w nadmorskim kurorcie i będzie potrzebne wezwanie pomocy medycznej, będzie musiał zapłacić za nią z własnej kieszeni. W wielu krajach wezwanie karetki to świadczenie odpłatne w ramach służby zdrowia.

Co więcej, w niektórych krajach doba w szpitalu może kosztować nawet kilkaset złotych. EKUZ nie pokrywa również kosztów transportu medycznego do Polski karetką lub helikopterem. Może on być konieczny, jeśli np. złamiemy rękę lub nogę. Ponadto ubezpieczenie w NFZ w przeciwieństwie do polisy turystycznej, nie zawiera również dodatkowych świadczeń. Takich, jak np. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC).

Jak długo ważny jest EKUZ?

Od 1 czerwca 2019 r. najczęściej okres ważności EKUZ wynosi 3 lata dla osób zatrudnionych lub prowadzących firmę. Natomiast np. dla emerytów ubezpieczenie w NFZ jest ważne przez 5 lat, a dla rencistów 18 miesięcy. Dokładnie długość terminów wygląda następująco:

do 5 lat:

 • osoby pobierające świadczenia emerytalne,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

do 3 lat:

 • osoby zatrudnione,
 • osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby pobierające zasiłek/ świadczenia przedemerytalne.

do 18 miesięcy:

osoby ubezpieczone, tj.:

 • pobierające rentę,
 • zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia,
 • dzieci/uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

do 6 miesięcy:

Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.

do 2 miesięcy:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.

do 90 dni:

 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

do 42 dni:

 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu,
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu.

Czy EKUZ wystarczy na wyjazd?

Pisaliśmy już wcześniej, co obejmuje ubezpieczenie NFZ i wspominaliśmy, że jest to minimalna ochrona podczas wyjazdu do krajów członkowskich UE/EFTA. Należy rozejrzeć się nad kupnem dodatkowej polisy, która odpowiednio ochroni ubezpieczonego oraz jego najbliższych. Polisa turystyczna nie stanowi dużego wydatku, a może pomóc uniknąć kosztów leczenia lub otrzymać informacje w razie trudnej sytuacji. Dodatkowe ubezpieczenie turystyczne powinno zawierać:

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (KL)

Ubezpieczyciel podejmie się spłaty kosztów, wynikających z niezbędnego poddania się leczeniu przez ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas podróży.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Poszkodowany otrzyma świadczenia związane ze szkodą poniesioną w ramach czynu niedozwolonego, którego podjął się ubezpieczony.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczyciel podejmie się wypłacenia świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.

Assistance

Ubezpieczyciel zorganizuje i udzieli dodatkowej pomocy podczas podróży.

Ubezpieczenie Bagażu (UB)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są sytuacje, w których bagaż ulegnie utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego

Zakres ubezpieczenia polega na objęciu wypadków utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie NFZ za granicą a polisa turystyczna

Należy pamiętać, że posiadanie EKUZ nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem za granicą. Jedynie możemy, posiadając ten dokument, korzystać ze świadczeń zdrowotnych w publicznych placówkach. Polisa turystyczna poniesie koszty leczenia (w ramach wysokości sumy ubezpieczenia) świadczone przez państwową oraz prywatną opiekę medyczną. Należy jednak po szkodzie najpierw skontaktować się z Centralą Alarmową TU, która poinformuje, do którego lekarza/placówki ubezpieczony powinien się udać. Ubezpieczenie NFZ za granicą nie obejmie np. medycznego transportu powrotnego do Polski – za taką akcję kosztami zostanie obciążony pacjent, jeśli posiada tylko Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Przeczytaj nasz poradnik na temat porównania karty EKUZ a dodatkowego ubezpieczenia turystycznego na wyjazd.

Dodatkowo w przeciwieństwie do EKUZ, polisa turystyczna zapewnia szereg dodatkowych świadczeń. Ubezpieczenie NNW będzie przydatne, gdy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wówczas ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie w wysokości procentowo określonej w tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Natomiast OC w życiu prywatnym może się nam przydać, jeśli z naszej winy urazu lub zniszczenia mienia dozna osoba trzecia. Jeżeli nas pozwie i sąd przyzna jej rację, rekompensatę poszkodowanemu wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe do kwoty ustalonej w umowie.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments