Regulamin

Regulamin polisaturystyczna.pl

Celem rzetelnej obsługi naszych Użytkowników przygotowaliśmy regulamin:

Porównaj oferty

Regulamin zasad korzystania z serwisu polisaturystyczna.pl

 • 1. Warunki Ogólne
 1. Właścicielem i administratorem serwisu polisaturystyczna.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jest Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000588980, NIP 527-27-51-881, REGON 363096183 (dalej: „Rankomat”).
 1. Użytkownik Serwisu zainteresowany uzyskaniem oferty ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczeń turystycznych (dalej: „Użytkownik” oraz „oferta”), ma możliwość skorzystania z porównywarki ofert w Serwisie, wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ubezpieczeniowej (dalej: „Usługi”).
 2. Niezależnie od świadczenia Usługi, w Serwisie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki ubezpieczeń, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.
 1. W zakresie ubezpieczeń na życie, Użytkownik, korzystając z zakładki „Życie”, zamieszczonej w Serwisie, zostanie przekierowany do serwisu ubezpieczenia-na-zycie.rankomat.pl, którego administratorem jest spółka Ubezpieczenia Online.pl Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.
 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest również skorzystanie z porównywarek finansowych, umieszczonych w subdomenie finanse.rankomat.pl, dotyczących produktów finansowych. Zasady korzystania z porównywarki finansowej określa w § 2.1 niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik może skorzystać z wybranego przez siebie wariantu Usług (warianty Usług zostały opisane w § 2 ust. 5).
 3. Usługa w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących przedmiotu ubezpieczenia do agenta ubezpieczeniowego, którym jest spółka Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000549898, NIP 113-288-73-02, REGON 361130993 (dalej: „agent Ubezpieczenia Rankomat”) świadczona jest przez Rankomat.
 4. Usługa w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Serwisu świadczona jest za pośrednictwem agenta Ubezpieczenia Rankomat lub przez wybrane towarzystwo ubezpieczeń.
 5. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Rankomat będzie upoważniony do odmowy skorzystania z Usług.
 1. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej https:// polisaturystyczna.pl  w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.
 • 2 Opis Usług
 1. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Rankomat i agentem Ubezpieczenia Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:
  1. zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia Rankomat
   [usługa świadczona przez Rankomat],
  2. zachowaniu informacji o przedmiocie i podmiocie ubezpieczenia celem dokończenia rozpoczętej kalkulacji w przyszłości lub w celu wykorzystania zachowanych informacji do przedstawienia ofert w przyszłości [usługa świadczona przez Rankomat i agenta Ubezpieczenia Rankomat].
 1. umożliwieniu kontaktu agentowi Ubezpieczenia Rankomat w przyszłości, celem przedstawienia oferty agenta Ubezpieczenia Rankomat [usługa świadczona przez Rankomat i agenta Ubezpieczenia Rankomat],
  1. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych [usługa świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat],
  2. umożliwieniu zakupu ubezpieczenia (komunikacyjnego, majątkowego lub turystycznego) poprzez usługi: „Sprawdź cenę”, „Zamów rozmowę”, „Najlepsza oferta” lub funkcjonalności „Przejdź na stronę”, „Kup online” [usługa świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat],
  3. umożliwieniu wsparcia telefonicznego w postaci dokończenia rozpoczętej kalkulacji przez agenta ubezpieczeniowego oraz doradzeniu w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia [usługa świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat],
 1. Użytkownik po wejściu na stronę www.polisaturystyczna.pl, wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny („Formularz”), podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu), wymagane przez firmy ubezpieczeniowe do przedstawienia ofert ubezpieczenia.
 2. Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu dostępnego na stronie: https://polisaturystyczna.pl/regulamin-serwisu.
 1. Wybór wariantu świadczonych usług wymienionych w pkt. 2 zależy od woli Użytkownika i uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:
  1. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt. 2.
  2. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt. 2. z wyłączeniem usługi opisanej w punkcie 2e. Usługa opisana w punkcie 2d jest świadczona z tym zastrzeżeniem, że porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.
  3. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a, 2b, 2d oraz 2e.
  4. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a oraz 2d z tym zastrzeżeniem, że porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia
  5. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a, 2b i 2f.
  6. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis nie może świadczyć żadnych usług wymienionych w pkt. 2. Opuszczenie Serwisu bez uzupełnionych informacji wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe oraz bez pozostawienia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
  7. Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
 1. Schemat działania Usług opisanych w pkt. 2:
 2. w pierwszym etapie:

Użytkownik po zaakceptowaniu Regulaminu, na stronie Serwisu wprowadza do Formularza informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu). Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowanych jest Użytkownik (np. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe lub turystyczne). Na tym etapie Serwis może świadczyć Usługi opisane w pkt. 2a, 2b, 2c lub 2f w zależności od decyzji Użytkownika opisanych w pkt. 5.

 1. w drugim etapie:

Agent Ubezpieczenia Rankomat, po otrzymaniu danych z formularza, wysyła do towarzystw ubezpieczeniowych te informacje spośród wymienionych w pkt. a, które są wymagane przez poszczególne z nich do przedstawienia wstępnych ofert ubezpieczenia, a następie udostępnia Użytkownikowi ranking ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, które przysłały odpowiedzi („Ranking”). W przypadku decyzji Użytkownika o niepozostawieniu danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.

Na Rankingu mogą wyświetlać się oferty wyłącznie tych towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi agent Ubezpieczenia Rankomat ma podpisaną umowę agencyjną i ważne pełnomocnictwo. Lista towarzystw ubezpieczeniowych wraz z zamieszczonymi pełnomocnictwami jest dostępna na stronie: www.rankomat.pl/lista-partnerow. Oferty pozostałych towarzystw ubezpieczeniowych mogą wyświetlać się wyłącznie na zasadzie usługi „Sprawdź cenę” opisanej w pkt. 6c.

 1. w trzecim etapie:

Agent Ubezpieczenia Rankomat umożliwia następujące formy wsparcia Użytkownika w wyborze ubezpieczenia:

– „Zamów rozmowę” – to usługa call center świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat lub towarzystwo ubezpieczeniowe, dostępna dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5b i kliknęli przycisk „Zamów rozmowę”. Usługa nie jest dostępna w przypadku ubezpieczeń podróżnych.

– „Najlepsza oferta” – to usługa bezpośredniego kontaktu call center towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę dla Użytkownika i możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z takim towarzystwem ubezpieczeniowym – w takim przypadku w celu wykonania przedmiotowej usługi agent Ubezpieczenia Rankomat przekaże numer telefonu Użytkownika do towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę; usługa ta realizowana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe wymienione w dokumencie zamieszczonym na stronie www.rankomat.pl/lista-partnerow. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5b. Usługa nie jest dostępna w przypadku ubezpieczeń podróżnych lub majątkowych.

– „Sprawdź cenę” – to usługa, która umożliwia przekierowanie Użytkownika bezpośrednio do serwisów wybranych firm ubezpieczeniowych bez przekazywania danych dotyczących przedmiotu lub podmiotu ubezpieczenia. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a, 5b, 5c lub 5d i może być świadczona przez Rankomat.

– „Przejdź na stronę” – to usługa, która umożliwia modyfikację zakresu produktu lub zakup polisy bezpośrednio na stronie firmy ubezpieczeniowej. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a, 5b, 5c lub 5d.

– „Kup online” – to usługa, która umożliwia zakup polisy online w Serwisie oraz możliwość dokonania płatności za polisę. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5c. Do zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest podanie danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.

 1. w czwartym etapie:

Agent Ubezpieczenia Rankomat skontaktuje się z Użytkownikiem ponownie przed końcem ubezpieczenia w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia na kolejny rok. Usługa nie dotyczy ubezpieczeń podróżnych.

 1. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 1. Przed wysłaniem danych z formularza za pomocą przycisku „Pokaż oferty” Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://polisaturystyczna.pl/regulamin-serwisu.
 2. Warunkiem skorzystania z Usług wymienionych w pkt. 2c, 2e lub 2f jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 3.  Dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika są przekazywane od Rankomatu do agenta Ubezpieczenia Rankomat lub od agenta Ubezpieczenia Rankomat do towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie niezbędnym do realizacji wybranego przez Użytkownika wariantu Usług w kolejnych etapach opisanych w pkt. 6 :
  1. W pierwszym etapie Rankomat przekazuje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) lub kontaktowe (nr telefonu, e-mail) do agenta Ubezpieczenia Rankomat (wariant usług opisany w pkt. 5a, 5b lub 5c). Na tym etapie dane osobowe lub kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym;
  2. W drugim etapie agent Ubezpieczenia Rankomat przekazuje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) do towarzystw ubezpieczeniowych (wariant usług opisany w pkt. 5a, 5b lub 5c). Na tym etapie dane kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym;
  3. W trzecim etapie agent Ubezpieczenia Rankomat przekazuje do towarzystw ubezpieczeniowych dane kontaktowe w przypadku formy wsparcia: „Zamów rozmowę” lub „Najlepsza oferta”.
  4. W czwartym etapie dane osobowe lub kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym.
 4. Rankomat nie zawiera umów ubezpieczeniowych ani nie działa w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w pkt. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów.
 5.  Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania Rankomat lub agenta Ubezpieczenia Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §8.
 • 2.1 Opis Usługi porównywarek finansowych
 1. Przedmiotem umowy („Umowa Finanse”) zawieranej między Rankomat i agentem Ubezpieczenia Rankomat, a Użytkownikiem jest świadczenie Usługi dostępnej pod adresem finanse.rankomat.pl („Usługa Finanse”). Umowa Finanse zostaje zawarta w momencie otrzymania danych z formularza przez Rankomat i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy Finanse albo rezygnacji z Usługi Finanse przez Użytkownika.
 1. Usługa Finanse świadczona w ramach Serwisu, w zależności od wybranego wariantu (pkt. 3) może polegać na:
  1. zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą finansową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia Rankomat
   [usługa świadczona przez Rankomat],
 1. umożliwieniu kontaktu agentowi Ubezpieczenia Rankomat w przyszłości, celem przedstawienia oferty agenta Ubezpieczenia Rankomat [usługa świadczona przez Rankomat i agenta Ubezpieczenia Rankomat],
  1. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania cen i kosztów produktów finansowych oraz złożenia zapytania poprzez funkcjonalności: „Przejdź do porównania”, „Wybierz”, „Zamów kontakt” [usługa świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat].
 1.  Usługa Finanse świadczona jest w dwóch wariantach:
 1. WARIANT I – który umożliwia porównanie ofert, prezentowanych w Serwisie; skorzystanie z Usługi Finanse w tym wariancie jest bezpłatne i wymaga podania jedynie numeru telefonu klienta,
 2. WARIANT II – który umożliwia porównanie ofert z możliwością złożenia zapytania o wybrany w porównaniu produkt lub prośbę zawarcia umowy, skorzystanie z Usługi Finanse w tym wariancie wymaga podania określonych w formularzu danych osobowych.
 1. W ramach wariantu I, Użytkownik po wejściu na stronę www.finanse.rankomat.pl, wybiera produkt którym jest zainteresowany (np. kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredy hipoteczny), następnie wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz porównywarki, podając podstawowe informacje o parametrach produktu finansowego którym jest zainteresowany. Dodatkowo podaje numer telefonu i zaznacza zgodę na marketing telefoniczny. Na podstawie wprowadzonych danych wyświetlają się oferty odpowiadające zapytaniu sformułowanemu przez użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umowy o produkt online. Skorzystanie z porównywarki nie wymaga podawania danych osobowych i jest bezpłatne.
 2. Schemat działania Usługi Finanse w wariancie I:
 3. w pierwszym etapie:

Użytkownik na stronie Serwisu wprowadza do formularza informacje o produkcie finansowym (np. kwota kredytu, okres kredytowania itp.); ich zakres uzależniony jest od rodzaju produktu, jakim zainteresowany jest Użytkownik;

 1. w drugim etapie:

Rankomat, po otrzymaniu kalkulacji użytkownika, wysyła podane parametry jako zapytanie do swojej bazy danych, na którego podstawie wyświetla oferty instytucji finansowych, odpowiadające sformułowanemu zapytaniu użytkownika.

 1. W ramach wariantu II, Użytkownik po porównaniu ofert wchodzi na stronę wybranej oferty np. finanse.rankomat.pl/kredyty/kalkulator-gotowkowy/ i wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny, podając swoje dane osobowe. Na podstawie wprowadzonych danych pracownik agenta Ubezpieczenia Rankomat, skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia zapytania klienta oraz poprawności jego danych osobowych.
 2. Schemat działania Usługi Finanse w wariancie II:
 3. w pierwszym etapie:

Użytkownik po wybraniu oferty instytucji finansowej na stronie Serwisu i potwierdzeniu swojego wyboru poprzez kliknięcie „wybierz”, przechodzi na stronę formularza ze szczegółami swojego wyboru i podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu (numer telefonu jeśli został podany podczas kalkulacji w wariancie pierwszym, zostanie automatycznie wyświetlony w formularzu, użytkownik może go na tym etapie zmienić). Klient zaznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyła zapytanie klikając „Zamów kontakt”;

 1. w drugim etapie:

Dane osobowe klienta są wysyłane do agenta Ubezpieczenia Rankomat. Agent za pośrednictwem cyfrowej centrali telefonicznej wykonuje połączenie telefoniczne do klienta w celu potwierdzenia zapytania;

 1. w trzecim etapie:

agent Ubezpieczenia Rankomat, na podstawie informacji uzyskanych z zapytania wysłanego do bazy ofert instytucji finansowych Rankomat.pl przedstawia Użytkownikowi oferty według kryterium ceny (od najniższej);

 1. w czwartym etapie:

agent Ubezpieczenia Rankomat umożliwia Użytkownikowi następujące formy pomocy przy skorzystaniu z najlepszej oferty:

– złożenie wniosku o produkt za pośrednictwem agenta Ubezpieczenia Rankomat i zawarcia umowy o produkt przez Użytkownika w procesie zdalnym;

– przekierowanie połączenia telefonicznego Użytkownika do agenta wybranej instytucji finansowej;

– złożenie zapytania w imieniu klienta na wniosku wybranej instytucji finansowej co skutkuje kontaktem telefonicznym z klientem ze strony wybranej instytucji finansowej. Dane przekazane na wniosku wybranej instytucji finansowej to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 1. Do złożenia wniosku o produkt finansowy za pośrednictwem Rankomat wymagane jest podanie danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.
 2. Przed wysłaniem danych z formularza za pomocą przycisku „Wyślij wniosek” lub „Wybierz”, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://rankomat.pl/regulamin-serwisu.
 3. Dane z formularza, na podstawie których Użytkownikowi wyświetlane są oferty produktów finansowych, oceniane są w sposób automatyczny w ten sposób, że na podstawie danych znajdujących się w formularzu, wprowadzonych przez Użytkownika, agent Ubezpieczenia Rankomat wysyła do instytucji finansowych zapytania o ich ofertę, a następnie wyświetla Użytkownikowi oferty produktów finansowych, według kryterium ceny (od najniższej).
 4. Wybór wariantu świadczenia Usługi zależy od woli Użytkownika.
 5. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści oraz zaznaczenie wszystkich pól zgody, zamieszczonych pod formularzem które są niezbędne do jej świadczenia Usługi Zaznaczenie pól zgody o których mowa nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usługi.
 6. Naciśnięcie przycisku „Wyślij wniosek”, „Wybierz” lub „Zamów kontakt” powoduje automatyczne zapisanie danych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) po stronie agenta Ubezpieczenia Rankomat.
 7. Rankomat nie zawiera umów o produkty finansowe ani nie działa w imieniu instytucji finansowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w ust. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów.
 8. Wypełnienie formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o produkt finansowy, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 9. Z Usługi można zrezygnować. Usługa będzie świadczona do czasu poinformowania Rankomat lub agenta Ubezpieczenia Rankomat o rezygnacji z Usługi. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §8.
 • 3 Przekazanie danych Użytkowników agentowi Ubezpieczenia Rankomat
 1. Usługa świadczona przez Rankomat uwzględnia przekazanie agentowi Ubezpieczenia Rankomat danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników przekazuje je agentowi Ubezpieczenia Rankomat.
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników agent Ubezpieczenia Rankomat staje się administratorem tych danych osobowych. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Rankomat nie jest stroną umowy ubezpieczenia ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu.
 5. Wskazane w Serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert wyświetlonych w Serwisie.
 • 4 Przekazanie Danych Użytkowników towarzystwom ubezpieczeniowym
 1. Usługa świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat uwzględnia przekazanie towarzystwom ubezpieczeniowym danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. Agent Ubezpieczenia Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników, przekazuje je towarzystwom ubezpieczeniowym.
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników, towarzystwa ubezpieczeniowe stają się administratorem tych danych osobowych. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Rankomat nie jest stroną umowy ubezpieczenia ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Rankomat informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.
 5. Wskazane w serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych i podmiotów współpracujących.
 • 5. Warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej
 1. Towarzystwa ubezpieczeniowe, bez udziału spółek Rankomat i agent Ubezpieczenia Rankomat, określają warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
 2. Rankomat i Ubezpieczenia Rankomat nie mają wpływu na treść postanowień umowy ubezpieczenia, którą Użytkownik zawiera bezpośrednio z podmiotem oferującym ubezpieczenie.
 3. Informacja na temat zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e‑mail.
 • 6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: serwis@rankomat.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Rankomat niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Rankomat w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 7. Ochrona danych osobowych
 1. Podstawą przetwarzania przez Rankomat i agenta Ubezpieczenia Rankomat, danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest, w zależności od celu przetwarzania określonego w § 2 pkt. 2 albo § 2.1 pkt 2, jest Rankomat, agent Ubezpieczenia Rankomat lub towarzystwo ubezpieczeń.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Rankomat i agenta Ubezpieczenia Rankomat wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe przekazane będą towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z agentem Ubezpieczenia Rankomat, w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Rankomat Usług.
 8. Rankomat i agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu – danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
 9. Rankomat, będąc administratorem powierzonych mu danych osobowych,  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 10. Agent Ubezpieczenia Rankomat i Rankomat jest co do zasady podmiotem przetwarzającym dane osobowe zawarte w formularzu w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ale w odniesieniu do celu – przetwarzanie danych osobowych we własnych celach marketingowych, podmioty te są administratorem tych danych i stosują środki bezpieczeństwa o których mowa w pkt 9.
 • 8. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi
 1. W przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, ma on prawo do odstąpienia umowy na świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), do Rankomat lub agenta Ubezpieczenia Rankomat w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://www.polisaturystyczna.pl/wp-content/uploads/2018/07/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), do Rankomat lub agenta Ubezpieczenia Rankomat. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: www.rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.
 1. Skutkiem odstąpienia, jak i rezygnacji z Usługi jest, o ile agent Ubezpieczenia Rankomat nie zdążył przekazać danych Użytkownika podmiotom oferującym ubezpieczenie, zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych Użytkownika z baz danych należących do Rankomat.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.) , rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności  ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1154) i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2013 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, Poz. 1152).
 3. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 25 maja 2018.

 

Porównaj oferty