Oceń tę stronę

Wiener – W podróży – Opis produktu

Ubezpieczenie towarzystwa ubezpieczeniowego Wiener jest odpowiednie dla każdego, kto wyjeżdża za granicę i chce mieć pewność, że w razie nagłego zachorowania, czy nieszczęśliwego zdarzenia, nie zostanie bez pomocy. Produkt „W podróży” pokrywa przede wszystkim koszty leczenia za granicą, a w podstawowej wersji polisy znajdują się również ubezpieczenia NNW oraz kosztów leczenia NNW. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia turystycznego Wiener

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia Ubezpieczonego, który, przebywając za granicą RP lub kraju stałego pobytu, musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie objęcia ochroną ubezpieczeniową przez Wiener TU S.A.

Podstawowa ochrona „W Podróży” Wiener zapewnia głównie opiekę medyczną, m.in.:

 • pokrycie kosztów leczenia w kraju i za granicą, w tym opłatę za przeprowadzone badania, zabiegi oraz niezbędne leki,
 • NNW,
 • zwrot poniesionych kosztów po nieszczęśliwym wypadku (np. za wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, operacje, zabiegi ambulatoryjne, zakup leków i środków opatrunkowych czy też transport z miejsca wypadku do najbliższego szpitala lub przychodni.

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Ochronę ubezpieczeniową można poszerzyć m.in. o ochronę:

 • Assistance,
 • bagażu lub sprzętu sportowego,
 • odpowiedzialności cywilnej lub roszczeniowej,
 • od chorób tropikalnych.

Sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu, ustalana jest z Ubezpieczającym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. W ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu można wybrać sumę ubezpieczenia aż do 250 000 euro.

Zawarcie umowy

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w formie:

 • imiennej – indywidualnej lub grupowej;
 • grupowej bezimiennej.

Kiedy umowa ubezpieczenia zawarta jest w formie grupowej imiennej, minimalna liczba ubezpieczonych wynosi 10, a wszyscy Ubezpieczeni są obejmowani ochroną ubezpieczeniową na taki sam okres ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia w ubezpieczeniu turystycznym Wiener:

 • umyślne działania ubezpieczonego lub uprawnionego, w tym także działania polegającego na usiłowaniu lub popełnieniu przez Ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia,
 • prowadzenie przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie,
 • zatrucia narkotykami, lekami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami, z wyłączeniem alkoholu,
 • działania wojenne, stan wyjątkowy,
 • udział Ubezpieczonego w marszach protestacyjnych i wszelkiego rodzaju zamieszkach.

Jak zgłosić szkodę?

Jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, ubezpieczony powinien:

 • Niezwłocznie powiadomić towarzystwo o zajściu zdarzenia –  w terminie 14 dni od jego wystąpienia.
 • Użyć dostępnych środków celem zminimalizowania szkody oraz ograniczenia jej skutków.
 • Dostarczyć do towarzystwa wypełniony formularz zgłoszenia szkody oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania.
 • Zabezpieczyć dowody związane ze zdarzeniem.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments