Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Jakie ubezpieczenie dla obcokrajowca?

Patrycja Pałka

Zaktualizowano: 2023-02-10

Wyjeżdzając poza granicę ojczystego kraju zawsze należy dbać o bezpieczeństwo, którego gwarancją jest polisa turystyczna. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie kompleksowe polisy w przystępnych cenach, dzięki którym bezpłatnie skorzystamy z opieki medycznej.

Temat ubezpieczeń dla obcokrajowców jest szczególnie istotny w obecnej sytuacji geopolitycznej. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Sprawdźmy analizę ofert 10 towarzystw ubezpieczeniowych, które sprzedają ubezpieczenie dla cudzoziemców.

Ubezpieczenie dla obcokrajowca w Allianz

Allianz to cenione przez klientów towarzystwo ubezpieczeniowe, które od wielu lat oferuje ludziom różnego rodzaju pakiety ubezpieczeń – turystycznych, na życie, na samochód. W swojej ofercie posiada również doskonałą opcję dla obcokrajowców, którzy zamieszkują na terenie Polski, jednak nie jest to ich kraj ojczysty. Ten pakiet to Globtroter, a więcej informacji o nim znajdziecie poniżej (lub na stronie ubezpieczyciela).

Podstawowe informacje o pakiecie:

 • Umowa ubezpieczeniowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok.
 • Możemy zawrzeć umowę zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
 • Umowę możemy zawrzeć również online.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy Allianz Globtroter dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • koszty leczenia,
 • usługi assistance (pomoc w zakresie prawnym, medycznym, informacyjnym),
 • kontynuacja leczenia na terytorium RP (jeśli ubezpieczony zapadł na schorzenie jeszcze przed wyjazdem),
 • ubezpieczenia business assistance (pakiet obejmuje np. zwrot kosztów przesłania niezbędnych przedmiotów z kraju ojczystego, pomoc czy zastępstwo w podróży służbowej),
 • ubezpieczenie assistance sport (pakiet obejmujący np. zwrot kosztów za niewykorzystane skipassy czy inne karnety),
 • ubezpieczenie bezpieczna kieszeń (pakiet obejmujący np. zwrot kosztów wymiany zamków czy wymiany dokumentów po kradzieży)
 • ubezpieczenie medical assistance dla członków rodziny ubezpieczonego na terytorium RP,
 • usługi home assistance na terytorium RP (pakiet obejmujący np. pomoc interwencyjną po zalaniu mieszkania, włamaniu, awarii sprzętu AGD czy RTV),
 • usługi moto assistance (pakiet obejmujący np. pomoc po wypadku drogowym),
 • pomoc osobistego asystenta,
 • NNW, czyli świadczenie w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w przypadku urazu ciała lub śmierci ubezpieczonego,
 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego (z możliwością rozszerzenia za dodatkową opłata ochrony o sprzęt elektroniczny i sportowy znajdujące się w bagażu podróżnym),
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej Globtroter czego pakiet nie uwzględnia?

 • szkód powstałych w wyniku umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub jego usiłowania przez Ubezpieczonego,
 • szkód spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem przy wykonywaniu pracy fizycznej, przy wykonywaniu pracy fizycznej wysokiego ryzyka, nieszczęśliwym wypadkiem wynikającym z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub sportów zimowych wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych lub wyczynowego uprawiania sportów, chyba że za dodatkową składką ochrona została rozszerzona w tym zakresie,
 • szkód będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
 • szkód powstałych w następstwie niepoddania się szczepieniom obowiązkowym lub prewencyjnym, przed podróżami do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane lub zalecane przez Światową Organizację Zdrowia WHO,
 • szkód powstałych w następstwie epidemii oraz skażeń ogłaszanych przez służby administracyjne kraju zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego,
 • szkód powstałych w wyniku wypadków podczas udziału wynajętego samochodu w zawodach, wyścigach, rajdach.

Axa Partners – ubezpieczenie dla obcokrajowca

Axa Partners to kolejne towarzystwo z wieloletnim doświadczeniem na rynku, które często doceniają klienci. Ich oferty ubezpieczeniowe są kompletne i oferują naprawdę świetne warunki. Dla cudzoziemców Axa Partners przygotowało ofertę “Daleko do domu”.

Podstawowe informacje o pakiecie:

 • Oferta dedykowana jest cudzoziemcom, którzy planują pobyt na terytorium Polski przez okres maksymalnie 3 miesięcy i ubiegają się o krótkookresową wizę lub osobom planującym przebywać na terenie RP od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie.
 • Umowa ubezpieczeniowa może być zawarta na okres maksymalnie roku.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy “Daleko od domu” dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • koszty leczenia i assistance,
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • Bagaż,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie pozostawionego (w kraju ojczystym) mienia

oraz (w zależności od rozszerzeń):

 • ochronę na uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • pokrycie szkód związanych z pracą fizyczną,
 • klauzulę alkoholową,
 • rezygnację i/lub przerwanie podróży,
 • moto assistance,
 • kontynuację leczenia w Polsce.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej Daleko od domu czego pakiet nie uwzględnia?

 • zdarzeń następujących w wyniku samobójstwa, próby samobójczej lub na skutek umyślnego samookaleczenia ciała Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności;
 • zdarzeń następujących w trakcie podróży rozpoczętej przez ubezpieczonego po opublikowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ostrzeżenia przed podróżą do danego kraju o najwyższym stopniu;
 • zdarzeń, które zostały spowodowane przez skażenie chemiczne, biologiczne lub zagrożenie o charakterze jądrowym;
 • zdarzeń, które zostały spowodowane przez epidemie,
 • zdarzeń, które nastąpiły w trakcie posługiwania się materiałami pirotechnicznymi.

Ergo Ubezpieczenia Podróży i ubezpieczenie dla obcokrajowca

Kolejne znane i polecane towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli Ergo, ma do zaoferowania polisę Foreing Visitors, dedykowaną właśnie obcokrajowcom przybywającym do Polski na nieco dłuższy okres czasu.

Podstawowe informacje o pakiecie:

 • Pakiet może być zawarty na okres 92. dni lub na rok, jeśli klient wniesie odpowiedni wniosek, a przy tym jest on rezydentem RP, a więc jest on osobą fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania na terenie RP.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy “Foreign Visitors” dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • koszty leczenia i transportu, 
 • NNW,             
 • ubezpieczenie bagażu,         
 • opóźnienie dostarczenia bagażu,                
 • koszty ratownictwa               
 • odpowiedzialność cywilną,              
 • assistance medyczne,

oraz (w zależności od wybranych rozszerzeń):

 • ochronę na amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • ochronę szkód powstałych podczas pracy fizycznej (z wyłączeniem pracy wysokiego ryzyka).

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej Foreing Visitors czego pakiet nie uwzględnia?

 • szkód powstałych w wyniku utraty przytomności, udarów mózgu, napadów drgawkowych (w tym ataków epilepsji), chorób układu nerwowego, uszkodzeń dysków, zawałów serca, zatruć przewodu pokarmowego,
 • śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie leczenia albo wykonanych zabiegów, chyba że leczenie lub zabiegi były następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • infekcji, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony mikroorganizmami chorobotwórczymi w wyniku ran odniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę
 • leczenia skutków nie poddania się obowiązkowym szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym, koniecznym przed podróżą do kraju, w którym są one wymagane,
 • leczenia chorób powstałych wskutek epidemii chorób zakaźnych, które wybuchły i zostały ogłoszone przez władze docelowego kraju podróży w środkach masowego przekazu przed rozpoczęciem podróży przez ubezpieczonego,
 • leczenia stomatologicznego wykraczającego poza zakres udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

Ubezpieczenie dla obcokrajowca w Europa

Europa Ubezpieczenia ma w swojej ofercie wiele polis, w tym również ofertę dla obcokrajowców na ich pobyt w Polsce. Pakiet “Go safe” jest adresowane do cudzoziemców podróżujących po Polsce oraz innych krajach świata (chociaż chętnie wybierają go również Polacy podróżujący za granicę).

Podstawowe informacje o polisie:

 • Można ją zawrzeć maksymalnie na rok.
 • Polisa obowiązuje na terenie RP oraz do 30 kilometrów od jej granic (lub granic innego państwa, do którego podróżujemy).

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy “Go safe” dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • Koszty leczenia, ratownictwa i transportu,,
 • Ochronę od NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków

oraz (w zależności od wybranej polisy):

 • Ochronę Cywilną,
 • Ubezpieczenie Bagażu,
 • Pakiet Bezpieczna Kieszeń,
 • Ubezpieczenie biletu na imprezę masową,
 • Ubezpieczenie Sprzętu sportowego,
 • Car assistance (organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w związku z unieruchomieniem pojazdu podczas podróży zagranicznej),
 • Ochronę podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • Ochronę podczas uprawiania sportów ekstremalnych,
 • Ochronę podczas wyczynowego uprawiania sportów,
 • Ochronę od następstw chorób przewlekłych,
 • Ochronę podczas wykonywania niebezpiecznej pracy fizycznej,
 • Ochronę sprzętu elektronicznego w bagażu podróżnym.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej Go safe czego pakiet nie uwzględnia?

 • zdarzeń powstałych po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu za wyjątkiem sytuacji, w której ubezpieczony zostaje nimi niespodziewanie dotknięty, lub jeśli udał się do kraju, na terytorium którego takie działania już trwają lub bierze w nich aktywny udział,
 • zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z eksplozją atomową lub promieniowaniem radioaktywnym,
 • zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,
 • zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego
 • zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z próbą samobójczą, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę ubezpieczonego
 • zdarzeń powstałych w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień
 • zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z działaniem umyślnym ubezpieczonego lub osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, chyba że zapłata świadczenie ubezpieczeniowego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Generali – ubezpieczenie dla obcokrajowca

Kolejnym towarzystwem posiadającym kompleksową ochronę dla obcokrajowców na terenie Polski jest towarzystwo Generali. Ofertę “Generali, z myślą o podróżach” przedstawiamy skrótowo poniżej, a więce szczegółów znajdziecie oczywiście w OWU.

Podstawowe informacje o polisie:

 • Polisę można zawrzeć maksymalnie na rok.
 • Dostępna jest w pakiecie indywidualnym, grupowym oraz rodzinnym.
 • Polisa obowiązuje na terenie RP oraz do 50 kilometrów od jej granic (taka sama zasada obowiązuje w przypadku innych państw).
 • Warunkiem jest posiadanie polskiego numeru PESEL oraz adresu zamieszkania na terenie RP.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy “Generali, z myślą o podróżach” dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance w podróży zagranicznej;
 • ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu – dotyczy umów ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia do 30 dni;

oraz (w zależności od wybranego pakietu):

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie kontynuacji leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa
 • ubezpieczenia zawiera w zakresie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego;
 • ubezpieczenie moto assistance;
 • ubezpieczenie zniesienia kosztów udziału własnego w wynajętym samochodzie
 • wykonywaniem pracy fizycznej;
 • amatorskim uprawianiem narciarstwa lub snowboardingu;
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka;
 • wyczynowym uprawianiem sportu;
 • pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej “Generali, z myślą o podróżach” —  czego pakiet nie uwzględnia?

 • kosztów leczenia i usługi assistance za granicą wynikających z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • kosztów leczenia i usługi assistance za granicą związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • kosztów leczenia i usługi assistance za granicą, NNW, koszty leczenia i assistance w RP, powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer pojazdów silnikowych (dotyczy to również jazd próbnych, testowych, wykonywania zadań kaskaderskich).
 • wypłaty świadczeń z tytułu OC za zdarzenia powstałe przy wykonywaniu czynności innych niż czynności życia prywatnego oraz wyczynowego uprawiania sportu, pasywnego lub aktywnego udziału w wojnie.
 • wypłaty świadczeń z tytułu bagażu podróżnego, sprzętu sportowego
 • wypłaty świadczeń za zdarzenia powstałe w wyniku pasywnego udziału w wojnie.
 • wypłaty świadczeń za telefony, sprzęt fotograficzny i kamery wideo, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo w ramach bagażu podróżnego w sytuacjach innych niż rabunek oraz w przypadku noszenia ich przy sobie.

Nationale Nederlanden – ubezpieczenie dla obcokrajowca

Nationale Nederlanden wśród swoich ofert ma polisę “Dbamy bez granic”, która kierowana jest nie tylko do Polaków, ale również do cudzoziemców, chcących zadbać o swoje bezpieczeństwo na terenie Polski. Alternatywą jest również zwykłe ubezpieczenie turystyczne (działające na podobnych zasadach, jednak jego zawarcie jest możliwe na maksymalnie 6. miesięcy).

Podstawowe informacje o polisie:

 • Może ją zawrzeć osoba, która ma poniżej 66. lat.
 • Można ją zawrzeć maksymalnie na rok.
 • Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest posiadanie polskiego adresu.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy od Nationale Nederlanden dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • Koszty leczenia i Pomoc Assistance;

oraz (w zależności od wybranego pakietu):

 • ochronę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ochronę odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • ochronę bagażu podróżnego,
 • ochronę sprzętu sportowego,
 • ochronę kosztów odwołania lub skrócenia uczestnictwa w Wycieczce zagranicznej,
 • ochronę assistance samochodowy.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej czego pakiet nie uwzględnia?

 • leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do miejsca zamieszkania, do Polski lub Innego kraju Ubezpieczonego;
 • leczenia psychoanalitycznego lub psychoterapeutycznego; operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych,
 • pierwotnej rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana,
 • ochrony związanej z ciążą (za wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej związanej z nagłym pogorszeniem się oraz porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży),
 • zdarzeń powstałych wskutek samobójstwa, samookaleczenia lub innych wyrządzanych sobie samodzielnie szkód na zdrowiu czy mieniu,
 • szkód powstałych wskutek wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych; aktywnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego aktach przemocy lub w aktach terroru.

Jakie ubezpieczenie dla obcokrajowca w Proama?

Proama na polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje już od 2011 roku i od lat cieszy się zadowoleniem klientów. W ramach polisy turystycznej oferuje również ubezpieczenie dla cudzoziemców.

Podstawowe informacje o polisie:

 • Można ją zawrzeć maksymalnie na rok.
 • Konieczne jest posiadanie polskiego numeru PESEL.
 • Obowiązuje zarówno na terenie RP, jak i 30 kilometrów od granicy.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy od Proama dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance w podróży zagranicznej;
 • ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu – dotyczy umów ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia do 30 dni;

oraz (w zależności od rozszerzeń):

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie kontynuacji leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia zawiera w zakresie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego;
 • ubezpieczenie Moto assistance;
 • ochronę związaną z wykonywaniem pracy fizycznej;
 • ochronę związaną z amatorskim uprawianiem narciarstwa lub snowboardingu;
 • ochronę związaną z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowym uprawianiem sportu;
 • ochronę związaną z pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej czego pakiet nie uwzględnia?

 • powrotu do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
 • zdarzeń wynikających z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej,
 • kosztów leczenia, gdy zdaniem lekarza prowadzącego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do chwili powrotu Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
 • zdarzeń powstałych na skutek zaburzeń lub chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeśli są konsekwencją wypadku;
 • leczenia wad wrodzonych;
 • zdarzeń powstałych na skutek chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV;
 • zdarzeń wynikających z niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane takie zabiegi;
 • zdarzeń spowodowanych zdarzeniami powstałymi wskutek pozostawania pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, substancji psychoaktywnych, leków nieprzypisanych przez lekarza lub

użytych niezgodnie z jego zaleceniem;

 • zdarzeń powstałych wskutek sytuacji wynikających z popełnienia albo usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa;
 • szkód powstałych wskutek udziału w bójkach, chyba że były to działania w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności.

PZU i ubezpieczenie dla obcokrajowca

PZU to chyba najbardziej znane i cenione w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe. W ramach ubezpieczeń dla cudzoziemców przygotowało ofertę Wojażer.

Podstawowe informacje o polisie:

 • Mogą z niej skorzystać zarówno osoby polskiej narodowości, jak i obcej narodowości.
 • W przypadku cudzoziemców oraz Polaków mieszkających na stałe w innym kraju, ubezpieczane są jedynie wyjazdy do Polski.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy Wojażer dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • Leczenie (organizacja i opłata pobytu i leczenie w szpitalu, wizyty u lekarza (także stomatologa), badania, operacje lub zabiegi ambulatoryjne.
 • Transport (transport z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala, a nawet z zagranicy do domu, również transport zwłok do miejsca pochówku w Polsce).
 • Wsparcie po powrocie do domu
 • Pomoc tłumacza (telefoniczna pomoc tłumacza języka angielskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej);
 • Koszty poszukiwania i ratownictwa;
 • Zwrot kosztów leczenia (zwrot środków, które klient wyda np. na leki (przepisane przez lekarza podczas Twojego wyjazdu czy naprawę lub zakup sprzętu ortopedycznego albo okularów korekcyjnych).

a także (w zależności od rozszerzeń):

 • Pobyt w hotelu na czas rekonwalescencji po chorobie lub wypadku,
 • Transport do domu na skutek przerwania podróży,
 • Transport i zakwaterowanie bliskiej osoby, jeśli w czasie wyjazdu klient przebywa w szpitalu,
 • Wsparcie po wypadku – Ubezpieczenie NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Rezygnacja lub skrócenie wyjazdu,
 • Kontynuacja leczenia po podróży,
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • Opiekę nad podróżującymi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, jeżeli opiekun na wyjeździe do szpitala,
 • Pokrycie kosztów dojazdu albo noclegu rodzica, jeśli dziecko podczas podróży trafi do szpitala,
 • Korepetycje dla dziecka szkoły podstawowej i średniej.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej czego pakiet Wojażer nie uwzględnia?

 • ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu i miało to bezpośredni wpływ na wystąpienie zdarzenia,
 • leczenie nie było związane z nagłym zachorowaniem lub dotyczyło choroby przewlekłej (ubezpieczony nie wykupił na taką okoliczność dodatkowej ochrony),
 • ubezpieczony uprawiał sporty wyczynowe lub wysokiego ryzyka (a posiadał tylko ubezpieczenie w wariancie podstawowym),
 • ubezpieczony brał udział w strajkach lub rozruchach,
 • osoba objęta ochroną nie stosowała się do zaleceń lekarza prowadzącego lub lekarzy Centrum Pomocy.

Wiener – ubezpieczenie dla obcokrajowca

Towarzystwo ubezpieczeniowe Wiener przygotowało specjalną ofertę dla cudzoziemców, chcących uzyskać ochronę na terenie Polski. Pakiet nazywa się Podróż – Wariant II, a więcej informacji znajdziecie na stronie ubezpieczyciela.

Podstawowe informacje o polisie:

 • Można ją zawrzeć na okres maksymalnie roku.
 • Do jej zawarcia konieczne jest posiadanie polskiego numeru PESEL.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy Podróż Wariant II dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • koszty leczenia poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałe za granicą Polski albo poniesione w Polsce wraz z usługami assistance,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczeniu bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym lub w mieniu wyrządzone przez Ciebie lub osoby, za które w świetle prawa ponosisz odpowiedzialność.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej czego pakiet Podróż Wariant II nie uwzględnia?

 • Leczenia, gdy istniały przeciwwskazania lekarskie co do podróży, które miały wpływ na zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek.
 • Profilaktycznego i protetycznego leczenia stomatologicznego.
 • Następstw uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych leczeniem, szczepieniami oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, kto je wykonał.
 • Zdarzeń, do których doszło gdy prowadziłeś pojazd pod wpływemalkoholu.

Ubezpieczenie dla obcokrajowca w Signal Iduna

Signal Iduna oferuje ubezpieczenie dla cudzoziemców w ramach pakietu Bezpieczne Podróże (alternatywą dla osób do 30. roku życia jest pakiet Signal Idun Card).

Podstawowe informacje o polisie:

 • Można ją zawrzeć na maksymalnie rok.

Co zawiera pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne podróże dla obcokrajowca na terenie Polski?

 • koszty leczenia, ratownictwa oraz koszty assistance, związane również z nagłym zachorowaniem na COVID-19,
 • ochronę NNW – ochrona od szkód związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jak trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • pomocy prawną

oraz (w zależności od wybranych rozszerzeń):

 • ochronę bagażu,
 • ochronę kosztów związanych z obowiązkową kwarantanną/izolacją
 • ochronę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ochronę wyjazdów zorganizowanych dzieci i młodzieży,
 • ochronę ryzyka związanych z wykonywaniem pracy fizycznej za granicą,
 • ochronę ryzyka związanych z uprawianiem sportów zimowych oraz sportów ekstremalnych,
 • ochronę zwierząt domowych.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej czego pakiet Bezpieczne podróże nie uwzględnia?

 • zdarzeń związanych z umyślnym działaniem ubezpieczonego,
 • zdarzeń z zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • leczenia i szkód związanych z zaburzeniami psychicznym,
 • leczenia we własnym zakresie lub leczeniem przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego,
 • wykonywania pracy fizycznej lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka (chyba że mamy stosowne rozszerzenia.

Ubezpieczenie dla obcokrajowca przebywającego w Polsce to efektywne rozwiązanie, które można elastycznie dopasować do konkretnych potrzeb.  

Podsumowanie
 1. Większość renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie specjalny pakiet dla cudzoziemców, którzy planują przybyć do Polski w celach turystycznych, jak i do pracy czy na emigrację. Pakiety te często sa połączone ze stanradową polisa turystyczną, jednak w tym wypadku podróż jest traktowana jako długoterminowa.
 2. Najczęściej maksymalny czas, na jaki możemy zawrzeć umowę ubezpieczenia, wynosi 12 miesięcy.
 3. Wszystkie zasady zawarcia umowy oraz zakresu ochrony zawarte są w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi każdy klient powinien się zapoznać przed opłaceniem składki.
 4. Należy pamiętać o rozszerzeniu swojego pakietu o niezbędne elementy – praca fizyczna, klauzula alkoholowa, car assistance czy home assistance, w zależności od naszych indywidualnych potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w ramach home assistance można ubezpieczyć wynajęte mieszkanie?

  Tak, można, jednak należy uwzględnić to w pakiecie, zaznaczając opcję “ochrona mienia wynajmowanego”.

 2. Czy do zakupu długookresowego ubezpieczenia turystycznego konieczny jest polski adres zamieszkania i numer PESEL?

  Nie zawsze jest to warunek konieczny. Polskiego adresu zamieszkania wymaga stosunkowo niewiele towarzystw, jeśli chodzi o PESEL — tutaj już znacznie częściej musimy go posiadać, w końcu to nasz numer identyfikacyjny. Wszystkie warunki konieczne do spełnienia przy kupnie polisy dostępne są oczywiście w OWU każdego produktu ubezpieczeniowego.

 3. Jak dokonać zakupu ubezpieczenia przed wyjazdem?

  Zakupu bez problemu możemy dokonać online, a wszystkie niezbędne dokumenty dostarczyć elektronicznie. Warto przy tym pamiętać, że ochrona obejmuje od wyznaczonej daty i od momentu przekroczenia granic, a nie od momentu opłacenia składki.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Patrycja Pałka
Redaktor
Podróże to moja pasja. Piszę o turystyce w taki sposób, aby zachęcić czytelników do eksplorowania świata, ale i uczulić na bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Tłumaczę kwestie związane z ubezpieczeniem turystycznym, podpowiadam lepsze rozwiązania i podsuwam ciekawe pomysły na wakacje, urlop, czy city break.

Oceń artykuł:

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments