Jakie ubezpieczenie bagażu oferują poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe?

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2020-05-22, godz. 10:31)

5 (100%) 1 głosów

Nigdy nie wiadomo, co może przydać się w podróży. Dlatego właśnie zabieramy najpotrzebniejsze przedmioty, które umożliwią nam funkcjonowanie na wyjeździe. Każda walizka jest jednak pokusą dla złodziejaszków, którzy czyhają na zagubionych przyjezdnych z nadzieją na wzbogacenie się. Przed tymi i innymi zdarzeniami, na które narażony jest nasz bagaż w podróży możemy się jednak zabezpieczyć kupując odpowiednią polisę.

Nasz bagaż w podróży możemy ubezpieczyć, problem jednak pojawia się wraz z kolejnymi ofertami towarzystw ubezpieczeniowych. Skąd wiedzieć, którą wybrać i jakie czynniki powinny o tym decydować? Poniżej przedstawiamy ranking ubezpieczeń bagażu funkcjonujących na rynku towarzystw. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

TU AXA

Co to jest bagaż podróżny?

Bagaż podróżny – przedmioty stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej, służące do użytku osobistego; bagażem podróżnym są także pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest skradziony, uszkodzony lub zniszczony bagaż w podróży zagranicznej. Ochrona obowiązuje, gdy do kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia doszło w obecności ubezpieczonego. Ubezpieczyciel bierze także za niego odpowiedzialność w sytuacji, gdy ubezpieczony pozostawił swoją własność w schowku lub pomieszczeniu zamkniętym na klucz, powierzył go zawodowemu przewoźnikowi oraz pozostawił w zamkniętym pojeździe (szczegółowe informacje w OWU).

W wariantach Medium, Large i XLarge, ubezpieczony ma także możliwość otrzymania odszkodowania za opóźnienie w dostarczeniu bagażu, jeśli opóźnienie to wynosi co najmniej 5 h od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Obsługi Klienta.

Wyłączenia odpowiedzialności

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie, w jakich sytuacjach polisa turystyczna nie działa oraz jakich przedmiotów nie obejmuje ochroną. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, w jakich możemy spodziewać się odmowy wypłacenia pieniędzy ze strony ubezpieczyciela znajdziemy w OWU TU AXA. Jest to podstawowy dokument, który trzeba przeanalizować przed podpisaniem umowy.

TU Warta

Co to jest bagaż podróżny?

Bagaż podróżny – rzeczy będące własnością Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i służące do jego użytku podczas podróży.

Przedmiot ubezpieczenia

Warta ubezpiecza przedmioty osobistego użytku wraz z walizkami i torbami, w których się znajdują, a także przenośny sprzęt elektroniczny, przedmioty w formie upominku, wózek dziecięcy i inwalidzki oraz sprzęt sportowy.

Podobnie jak w TU AXA, również Warta oferuje zwrot kosztów zakupionych przedmiotów niezbędnych do codziennego użytku w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu powyżej 5 h liczonych już od chwili przylotu ubezpieczonego do kraju, w którym będzie wypoczywał.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?

Postępowanie prowadzące do wypłaty odszkodowania rozpoczyna się od przedłożenia przez ubezpieczonego dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia objętego ochroną. Ubezpieczyciel we własnym zakresie sprawdza zasadność wypłaty odszkodowania. Wysokość odszkodowania naliczana jest według wartości odtworzeniowej, jednak nie może ona przekraczać sumy ubezpieczenia wybranej przez ubezpieczonego przed podpisaniem umowy. Jeśli bagaż został uszkodzony, TU wycenia koszty naprawy. Nie mogą one jednak być wyższe niż wartość przedmiotu ubezpieczenia wskazana we wniosku.

Odszkodowanie pomniejszane jest o kwotę, którą ubezpieczony otrzyma od osoby trzeciej, zobowiązanej do naprawienia spowodowanej przez siebie szkody. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku odzyskania swojej własności w stanie nienaruszonym. Jeśli nastąpiło to przed wypłatą odszkodowania, ubezpieczony otrzyma jedynie zwrot kosztów, które poniósł, aby odzyskać utracone przedmioty. Natomiast odzyskanie ich już po wypłaceniu przez TU odszkodowania zobowiązuje ubezpieczonego do zwrotu tych pieniędzy.

TU Signal Iduna

Co to jest bagaż podróżny?

Bagaż podróżny – rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania), wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio – video, jeżeli są w miejscach określonych w § 19 ust. 2 oraz gdy stanowią bagaż podręczny.

Przedmiot ubezpieczenia

TU chroni finanse ubezpieczonego w sytuacji, gdy jego bagaż został skradziony, uszkodzony lub zniszczony. Aby otrzymać odszkodowanie do zdarzenia musi dojść w obecności ubezpieczonego. Jeśli walizka czy plecak pozostawione zostały bez opieki, pieniądze nie zostaną wypłacone. Od tej reguły obowiązuje kilka wyjątków, o których była już wyżej mowa. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie mimo nieobecności ubezpieczonego podczas zdarzenia, jeśli oddał on bagaż zawodowemu przewoźnikowi, zostawił w miejscu zakwaterowania lub przechowalni bagażu na dworcu lub w hotelu albo nie mógł sprawować nadzoru z powodu zasłabnięcia lub w trakcie akcji ratunkowej. Każda z powyższych sytuacji musi być jednak potwierdzona odpowiednim pokwitowaniem. Jedynie utrata, zniszczenie lub uszkodzenie podczas transportu samolotem nie wymaga zaświadczenia.

Signal Iduna także oferuje pomoc finansową w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu. Można na to liczyć, gdy wykupimy wariant Business polisy. Ubezpieczenie działa po 6 godzinach opóźnienia. Czas liczony jest od momentu zgłoszenia faktu do COK do chwili odzyskania bagażu. Nie jest on objęty ochroną w drodze powrotnej ubezpieczonego, po przekroczeniu granicy Polski.

Wyłączenia odpowiedzialności

Poza zastrzeżonymi sytuacjami, które występują w większości towarzystw, Signal Iduna nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 100 zł oraz jeśli odszkodowanie za dane zdarzenie zostało wypłacone przez inną instytucję.

TU Generali

Przedmiot ubezpieczenia

Generali ubezpiecza zarówno walizki i plecaki, jak i ich zawartość, należącą do ubezpieczonego. Ponadto można liczyć na ochronę sprzętu elektronicznego, jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp., noszone przy sobie.

TU daje także ochronę na wypadek opóźnienia dostarczenia bagażu drogą lotniczą, jeśli ubezpieczony posiada pokwitowanie. Polisa taka działa zarówno w sytuacji opóźnienia dostarczenia własności ubezpieczonego do kraju będącego celem podróży, jak i w przypadku podróży do kraju, który jest miejscem stałego zamieszkania ubezpieczonego. Aby móc liczyć na zwrot kosztów za zakupienie niezbędnych przedmiotów użytku osobistego, opóźnienie takie nie może być krótsze niż 8 h. Do otrzymania zwrotu pieniędzy potrzebne są oryginały rachunków. Ich wysokość jednak nie może przekraczać 120 euro.

Ustalenie wysokości odszkodowania

Odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości, która nie została wypłacona przez przewoźnika winnego za szkodę. Kolejnym czynnikiem pomagającym w naliczeniu wysokości odszkodowania jest wartość poniesionej szkody. Rekompensata nie może być wyższa niż wartość zniszczeń. Nie będą tu wzięte pod uwagę uszkodzenia powstałe wcześniej.
Jeśli bagaż został skradziony, zgubiony lub zniszczony, wysokość wypłacanej kwoty zależy od kosztów związanych z naprawą lub kupnem nowej walizki. Uwzględnia się tu również stopień jej zużycia.

TU Ergo Hestia – You Can Drive

Co to jest bagaż podróżny?

Bagaż – przedmioty osobistego użytku, zwyczajowo zabierane w podróż stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu w trakcie podróży: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, kosmetyki, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty.

Przedmiot ubezpieczenia

TU oferuje ubezpieczenie bagażu zarówno na podróże zagraniczne, jak i krajowe. Zasięg terytorialny nie ma jednak wpływu na zakres polisy. Ubezpieczeniu podlega bagaż będący pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego lub oddany za pokwitowaniem do przewozu lub przechowania, a także pozostawiony w zamkniętym na klucz miejscu zakwaterowania.

Sposób ustalania wysokości odszkodowania

Odszkodowanie zależało będzie od wielkości szkody lub od kosztów naprawy potwierdzonych przez wykonawcę. Wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć kwoty, na którą zostało zawarte ubezpieczenie.

W przypadku odzyskania utraconych przedmiotów po otrzymaniu odszkodowania ubezpieczony ma obowiązek zwrócić uzyskane pieniądze lub otrzymane z powrotem części bagażu ubezpieczycielowi.
Jak łatwo zauważyć, zakres polis oraz sytuacje wyłączenia odpowiedzialności w wyżej przedstawionych towarzystwach są podobne. Największych różnic możemy się natomiast spodziewać w sumach ubezpieczenia. Tu każdy ubezpieczyciel ustala swoją. W jednej ofercie otrzymamy wachlarz kwot, które możemy wybrać, inne narzucają określoną przez siebie sumę. Jeśli taka odpowiada naszym oczekiwaniom, a zakres polisy jest wystarczający, nie ma przeciwwskazań, aby taką ofertę wybrać.

Sumy ubezpieczenia – porównanie

 Towarzystwo Wariant Ubezpieczenie Bagażu Opóźnienie bagażu
AXA Small 200 € 200 €
(nie więcej niż 50% SU bagażu podróżnego)
Medium
Large   400 €
XLarge
 Warta  500 zł 50% sumy ubezpieczenia bagażu
1 500 zł
3 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
 Signal Iduna  od 1 000 zł do 5 000 zł 50% sumy ubezpieczenia
 Generali od 500 zł od 4 000 zł 50 % sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego
 Ergo Hestia (You Can Drive) Polska  1 000 zł
Zagranica  2 000 zł

źródło: opracowanie własne

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja