ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie bagażu – ile kosztuje, dlaczego warto?

Opublikowano: 2022-06-30 (aktualizacja 2022-08-26, godz. 10:09)

Wakacje… i zagubiony bagaż. Po kilku (a czasem i nawet kilkunastu) godzinnej podróży, docieramy na miejsce. Jeszcze tylko odebrać bagaż, dotrzeć do hotelu i spokojnie można przestawić się na tryb odpoczynku. Co może pójść nie tak? Mało optymistycznych scenariuszy jest sporo, ale tym, na który wszyscy możemy z łatwością trafić – jest utrata bagażu.

Linie lotnicze każdego roku gubią ponad 40 000 000 bagaży. W kurortach turystycznych na całym świecie zdarzają się kradzieże i włamania do pokoi hotelowych. Złodzieje na lotniskach sztukę rabunku opanowali do perfekcji i nawet najbardziej przezorny pasażer potrafi zostać niemiło zaskoczony. Co w takiej sytuacji? Kiedy już stracimy swoje rzeczy – niewiele. Można jednak zapobiec niekorzystnemu rozwojowi sytuacji i uchronić się przed zmarnowanym urlopem oraz niewyobrażalnym stresem.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie bagażu to najlepsze rozwiązanie, które za niewielką cenę gwarantuje bardzo duże wsparcie. Czym dokładnie jest ubezpieczenie bagażu i jak wyceniają je ubezpieczyciele? Wyjaśniamy w dzisiejszym poradniku.

Co to jest ubezpieczenie bagażu?

To jeden z elementów polisy turystycznej zapewniający odszkodowanie w razie kradzieży, zgubienia, zniszczenia bądź opóźnienia bagażu. Tego typu ochronę oferuje praktycznie każde towarzystwo.

✔ Co ważne – można ubezpieczyć także bagaż od zgubienia go przez linie lotnicze (to tzw. opóźnienie bagażu). W takiej sytuacji w razie wydłużenia czasu oczekiwania na swoje rzeczy, towarzystwo zrefunduje koszty poniesione za zakup niezbędnych rzeczy osobistych w trakcie oczekiwania na „powrót” swojego bagażu.

Co zapewnia ubezpieczenie bagażu?

Tego typu ochrona gwarantuje wypłacanie odszkodowania w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie częściowo pokrywające poniesione straty – do wysokości wybranej podczas zakupu sumy gwarantowanej. 

Utrata bagażu nie jest sytuacją rzadką i zdarza się najczęściej podczas przesiadania w inny samolot. Według raportu SITA World Tracer, 77% bagaży jest opóźnionych przez linie lotnicze, 16% walizek ulega uszkodzeniu, a 7% jest gubionych bezpowrotnie. 

Jak więc widać – mamy całkiem spore prawdopodobieństwo znalezienia się w takiej sytuacji. Nie ma więc co ryzykować – znacznie lepiej jest przygotować się na taką sytuację.

Zobaczmy, co oferują nam ubezpieczyciele i przede wszystkim – za ile?

Przeanalizujmy OWU dostępnych ubezpieczycieli i zobaczmy, jak definiują oni sam bagaż i ustosunkowują się do ochrony, która go obejmuje.

Ubezpieczenie bagażu w Allianz

Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona za opłatą dodatkowej składki, przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia stanowiącego element Bagażu podróżnego:

 • Sprzętu sportowego i/lub
 • Sprzętu elektronicznego.

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w Bagażu podróżnego, do których doszło wskutek:

 • zdarzenia losowego;
 • prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem losowym
 • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej;
 • uszkodzenia, Kradzieży albo zaginięcia
 • Rozboju;
 • okoliczności, w których Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się bagażem podróżnym, wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Allianz.

Ubezpieczenie bagażu w Avivie

Definicja:

Bagaż podróżny – przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, stanowiące własność osoby ubezpieczonej, takie jak: walizy, nesesery, torby, paczki lub inne pojemniki bagażu wraz z ich zawartością, do której zaliczamy jedynie odzież, obuwie, środki higieny osobistej, kosmetyki, kosmetyczki, książki, zegarki, okulary, inne pojedyncze przedmioty, które są przewożone w formie upominku oraz przenośny sprzęt elektroniczny tj. notebook, laptop, palmtop, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, inne urządzenia przenośne służące do odtwarzania dźwięku lub obrazu.

Zakres ochrony:

Aviva ochroną obejmuje bagaż zabierany w podróż, skradziony, zniszczony czy też zgubiony na skutek przyczyn losowych (pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnego wiatru, nawalnego deszczu, gradu, powodzi, tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, kradzieży z włamaniem z pomieszczeń i miejsc wymienionych w OWU, rozboju,wypadku lub katastrofy środka komunikacji, nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, skażenia, zabrudzenia). 

Ubezpieczeniu podlega tylko i wyłączenia bagaż:

 1. oddany przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego,
 2. oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
 3. pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, lotnisku lub w hotelu,
 4. pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu),
 5. pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym,
 6.  pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

Opóźnienie bagażu: brak

Wyłączenia:

 • szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby mu bliskie,
 • szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa,
 • przedmioty  będące standardowym wyposażeniem samochodu,
 • zniszczenia na skutek eksploatacji, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a także stłuczenia
 • uszkodzenie polegające na zniszczeniu tylko samych walizek, toreb, neseserów itp.,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia bagażnika samochodowego,
 • sprzęt i urządzenia elektroniczne uszkodzone na skutek działania prądu,
 • szkody powstałe na skutek działania działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, a także powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu szkodliwych substancji,
 • konfiskata i zniszczenie mienia przez organy celne lub inne służby państwowe,
 • srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
 •  wartości pieniężne, papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji i klucze,
 •  dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej,
 • biżuteria, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
 •  programy komputerowe oraz dane na nośnikach,
 • sprzęt sportowy w wersji podstawowej,
 •  broń i trofea myśliwskie,
 • paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej, z wyjątkiem przenośnego sprzętu elektronicznego wskazanego w definicji bagażu podróżnego,
 • samochody, przyczepy, karawany i inne środki transportu,
 • sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy,
 • mienie przesiedleńcze.

Ubezpieczenie bagażu w Axa

Ubezpieczenie obejmuje ochronę bagażu, który został uszkodzony wskutek:

 • klęski żywiołowej, a także akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jej wystąpieniem;
 • rabunku lub Kradzieży z włamaniem (z zastrzeżeniem, że była to Kradzież z włamaniem do zamkniętych pomieszczeń lub przestrzeni bagażowych) zgłoszonych odpowiednim władzom;
 • nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, w następstwie którego nie mógł on sprawować pieczy nad bagażem.

Nagłe zachorowanie bądź nieszczęśliwy wypadek musi być potwierdzony raportem medycznym z diagnozą i niezwłocznie zgłoszony do Centrum Pomocy Assistance.

Zakres ochrony:

W Axa ochroną objęty jest bagaż, który pozostaje pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego lub  jest odpowiednio zabezpieczony.  W ramach polisy od zgubienia, kradzieży i zniszczenia można ubezpiecze bagaż, który został:

 1. powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego,
 2. oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
 3. pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomiesz­czeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu,
 4. pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu),
 5. pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym, lub na parkingu za pokwitowaniem,
 6. pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli bagaż ulegnie zniszczeniu czy zagubieniu na skutek:

 • zdarzenia losowego: pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi,
 • zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi,
 • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
 • kradzieży z włamaniem,  
 • nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony nie miał możliwości zaopiekowania się bagażem i zabezpieczenia go,
 • zaginięcia, w przypadku gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, na podstawie dokumentu przewozowego.

Wyłączenia:

 • utrata bagażu na skutek uszkodzenia bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego,
 • zgubienie lub pozostawienie bagażu bez opieki,
 • zniszczenie bagażu polegające tylko na uszkodzeniu pojemników bagażowych (walizek, kufrów czy plecaków),
 • wady bagażu,
 • zniszczenia na skutek zużycia lub samozniszczenia,
 • zniszczenie sprzętu elektronicznego,
 • zniszczenia na skutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
 • zatrzymanie, zniszczenie lub konfiskata przez organa celne lub inne władze,
 • srebro, złoto, platyna w złomach i sztabach,
 • środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze, czeki), bilety podróżne, bony towarowe, książeczki ani bony oszczędnościowe, papiery wartościowe, klucze,
 • sprzęt audiowizualny, sprzęt łączności, sprzęt fotograficzny,
 • biżuteria, zegarki, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie;
 • sprzęt i programy komputerowe, dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
 • sprzęt sportowy (oprócz wariantu Travel  Sport),
 • sprzęt pływający,
 • broń wszelkiego rodzaju i trofea myśliwskie,
 • paliwa napędowe, akcesoria samochodowe i przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
 • samochody, przyczepy, karawany i inne środki transportu,
 • sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy,
 • przedmioty z futra,
 • żywność, alkohol, papierosy,
 • przedmioty wartościowe – sprzęt komputerowy i fotograficzny, sprzęt audio-wideo i przenośne telefony.

Ubezpieczenie bagażu w Axa Assistance

Definicja:

Bagaż – rzeczy osobiste użytkowane zwykle podczas Podróży, będące własnością ubezpieczonego i które ubezpieczony zabrał ze sobą w podróż oraz rzeczy, które zostały przez niego nabyte w udokumentowany sposób w trakcie podróży, w tym elektronika. W zależności od pakietu ubezpieczenie może obejmować sprzęt służbowy i sprzęt sportowy.

Zakres ochrony:

W Axa Assistance ochroną objęty jest bagaż, który w czasie podróży ulegnie zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży. Musi jednak być on odpowiednio zabezpieczony poprzez:

 1. opiekę ubezpieczonego,
 2. powierzenie za pokwitowaniem podmiotowi profesjonalnemu, zajmującemu się zawodowo przewozem lub przechowywaniem rzeczy,
 3. pozostawienie w pomieszczeniu znajdującym się w miejscu zakwaterowania, zamkniętym na zamek mechaniczny lub elektroniczny,
 4. pozostawienie w użytkowanej indywidualnie przestrzeni bagażowej (szafki na dworcu kolejowym, autobusowym czy porcie lotniczym) zamkniętej na zamek mechaniczny lub elektroniczny,
 5. pozostawienie w bagażniku lub luku bagażowym auta, przyczepy bądź łodzi, zamkniętych na zamek mechaniczny lub elektroniczny. 

Odszkodowanie za utratę bądź zniszczenie bagażu otrzyma się jeśli doszło do tego zdarzenia na skutek:

 • klęski żywiołowej, a także akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jej wystąpieniem,
 • rabunku lub kradzieży z włamaniem,
 • nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, w następstwie którego nie mógł on sprawować opieki nad bagażem.

Wyłączenia:

 • uszkodzenia pojemników bagażowych (walizek, kufrów, plecaków),
 • kradzież z włamaniem lub rabunek z namiotu, włącznie z przypadkami, kiedy namiot był zamknięty przy użyciu zamka mechanicznego lub elektronicznego,
 • środki transportu, z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz rowerów,
 • okulary, soczewki kontaktowe, wszelkiego rodzaju sprzęt medyczny czy do rehabilitacji, protez i lekarstw, chyba że rozszerzono ochronę o choroby przewlekłe,
 • szkody powstałe w wyniku samozapalenia lub wycieku płynów, tłuszczy, barwników lub substancji żrących przewożonych w bagażu,
 • wady i usterki urządzeń elektrycznych wynikających z eksploatacji lub działania prądu elektrycznego,
 • konfiskata, zatrzymanie lub uszkodzenie bagażu przez służby celne lub inne władze państwowe,
 • szkody nie zgłoszone odpowiednim instytucjom (przewoźnikowi, policji) w terminie do 24 godzin od momentu stwierdzenia szkody, z wyłączeniem sytuacji, w których stan zdrowia ubezpieczonego obiektywnie nie pozwolił dotrzymać mu powyższego terminu,
 • bilety podróżne i bilety na imprezy kulturalne, pieniądze, książeczki czekowe, karty płatnicze, papiery wartościowe i druki wartościowe, klucze, metale szlachetne i przedmioty wyprodukowane z nich, perły i kamienie szlachetne, zegarki,
 • zbiory i rzeczy o wartości kolekcjonerskiej, antyki, numizmaty, przedmioty artystycznych, rzeczy o wartości kulturalnej i historycznej, rękopisów, instrumentów muzyczne,
 •  produkty tytoniowe i alkohol, substancje odurzające i psychotropowe,
 • broń i amunicja,
 • próbki i przedmioty przeznaczone na wystawę i rzeczy przeznaczone na sprzedaż, przedmioty praw autorskich lub prawa własności przemysłowej,
 • plany i projekty, prototypy i nośniki zapisów obrazu, dźwięku i zapisów danych włącznie z ich zawartością,
 • zwierzęta,
 • przedmioty ze szkła, porcelany, gliny, marmuru, które łatwo ulegają stłuczeniu,
 • sprzętu sportowy właściwy dla kategorii sportów wysokiego ryzyka, o ile nie rozszerzono ubezpieczenia w tym zakresie.

Ubezpieczenie bagażu w Europa Ubezpieczenia

Definicja:

Bagaż podróżny: odzież, obuwie, drobne urządzenia elektryczne, przybory toaletowe i kosmetyki, wózki dziecięce i inwalidzkie, namioty, śpiwory, sprzęt sportowy, przenośny sprzęt elektroniczny znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego do 300 EUR w wariancie Standard, do 500 EUR w wariancie Standard Plus, do 1 000 EUR w wariancie VIP i The Best.

Zakres ochrony:

W Europa Ubezpieczenia odszkodowanie w ramach ubezpieczenia zostanie wypłacone, jeżeli bagaż zostanie zagubiony bądź zniszczony na skutek:

 1. rabunku,
 2. kradzieży z włamaniem,
 3. wypadku środka transportu,
 4. nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony stracił możliwość opieki nad bagażem podróżnym,
 5. ognia, huraganu, powodzi, pioruna, wybuchu, deszczu nawalnego, lawiny, trzęsienia ziemi, upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 6. winy przewoźnika zawodowego w stosunku do bagażu podróżnego powierzonego do przewozu na podstawie listu przewozowego,
 7.  winy przechowalni bagażu w stosunku do bagażu podróżnego, który został oddany za pokwitowaniem.

Opóźnienie bagażu: powyżej 5 godzin, 150 euro 

Wyłączenia:

 • futra,
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej.
 • uszkodzenia bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego,
 • szkody powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczy,
 • szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem, samozapaleniem, samozepsuciem lub wyciekiem, a przypadku rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – potłuczeniem,
 • szkody powstałe w aparatach, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego wywołało pożar,
 • konfiskata, zatrzymanie lub zniszczenie bagażu przez organy celne lub inne władze,
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta, robactwo,
 • szkody nie zgłoszone policji lub przewoźnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • szkody z tytułu których ubezpieczony otrzymał rekompensatę od przewoźnika,
 • szkody z tytułu których ubezpieczony otrzymał rekompensatę z przechowalni bagażu,
 • szkody których wartość nie przekracza 30 euro.

Ubezpieczenie bagażu w Ergo Ubezpieczenia

Definicja:

Za bagaż podróżny uważa się:

 • przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, drobne urządzenia (np. suszarka, żelazko), książki, okulary, namioty, śpiwory, wózki dziecięce, prezenty, pamiątki itp., a także wózki inwalidzkie, protezy, kule, laski, przyrząd do mierzenia ciśnienia itp., jeżeli są niezbędne Ubezpieczonemu w trakcie podróży w związku z jego stanem zdrowia,
 • przedmioty wartościowe – biżuteria i zegarki, pod warunkiem, iż stanowią bagaż podręczny, znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego,
 • przenośny sprzęt elektroniczny – komputer, telefon, nośniki dźwięku i obrazu, sprzęt fotograficzny i audio-video łącznie z jego wyposażeniem, pod warunkiem, iż stanowią bagaż podręczny, znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w bagażu podręcznym, znajdującym się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, jak i w bagażu powierzonym, nie będącym pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego.

Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli do zniszczenia bądź utraty bagażu dojdzie na skutek:

 1. rozboju,
 2. ryzyk elementarnych oraz akcji ratowniczych prowadzonych w związku z nimi,
 3. wypadku środka transportu,
 4. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony stracił możliwość opiekowania się bagażem,

W przypadku bagażu powierzonego, nie będącego pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody powstałe w bagażu:

 1. powierzonym przewoźnikowi do przewozu,
 2. oddanym do przechowalni bagażu za pokwitowaniem, pod warunkiem, że został utracony lub uszkodzony wskutek kradzieży z włamaniem,
 3. pozostawionym w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego (z wyjątkiem pozostawionego w namiocie), pod warunkiem, że został utracony lub uszkodzony wskutek kradzieży z włamaniem,
  pozostawionym w zamkniętym na zamek zabezpieczający bagażniku samochodowym, pod warunkiem, że nie był on widoczny z zewnątrz oraz że bagażnik nie był wykonany z nietrwałego materiału (np. brezent),
 4. pozostawionym w zamkniętej na zamek zabezpieczający kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej, pod warunkiem, że nie był on widoczny z zewnątrz.

Wyłączenia:

 • uszkodzenia pojemników na bagaż (tj. waliz, kufrów, toreb, plecaków itp.),
 • zdarzenia związane z kradzieżą bądź zniszczeniem bagażu w zaparkowanym pojeździe pomiędzy godziną 22.00 a 06.00, z  wyjątkiem przerw w podróży, które są objęte ochroną o ile nie trwają dłużej niż 2 godziny,
 • bagaże znajdujące się w kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej pomiędzy godziną 22.00 a 06.00, chyba że przyczepa kempingowa lub jednostka pływająca stanowią miejsce zakwaterowania ubezpieczonego,
 • dokumenty, bilety, karty płatnicze, klucze, rękopisy,
 • krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, złote i srebrne monety, srebro, złoto i platyna w złomie lub sztabach, a także wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł oraz platyny i metali z grupy platynowców, za wyjątkiem biżuterii,
 • papiery wartościowe, czyli czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujących w obrocie gotówkę,
 • dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie,przedmioty o wartości naukowej i artystycznej, trofea myśliwskie, broń, instrumenty muzyczne, futra i skóry,
 • przedmioty łatwo tłukące się, przedmioty gliniane, ze szkła, porcelany, marmuru,
 • przedmioty przewożone w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe oraz wszelkiego rodzaju używki,
 • akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i paliwa napędowe,
 • programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
 • uszkodzenia będące następstwem wycieku płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących, znajdujących się w bagażu podróżnym,
 • uszkodzenia powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego, chyba że działanie prądu spowodowało pożar (ryzyko elementarne).

Ubezpieczenie bagażu w Proama

Według ubezpieczyciela bagaż podróżny to:

 • walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego oraz rowery, wózki dziecięce i inwalidzkie, namioty, śpiwory, karimaty, materace podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej;
 • telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie

Proama wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za utratę, zniszczenie albo uszkodzenie bagażu podróżnego w przypadku:

 • wystąpienia zdarzenia losowego;
 • akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi;
 • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej albo powietrznej, którego Ubezpieczony był uczestnikiem;
 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem do pomieszczeń
 • nagłego zachorowania, zaostrzenia choroby przewlekłej lub nieszczęśliwego wypadku, zgłoszonego do Centrum Pomocy Generali i potwierdzonego diagnozą lekarską, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu;
 • zaginięciem w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, na podstawie dokumentu przewozowego albo został oddany do przechowalni za pokwitowaniem;
 • uszkodzenia albo zniszczenia waliz, plecaków, toreb, neseserów, paczek i temu podobnych pojemników wyłącznie na skutek udokumentowanej kradzieży części albo całej ich zawartości.

Ubezpieczenie bagażu w Generali

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia bagażu w Generali są:

 • walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego oraz rowery, wózki dziecięce i inwalidzkie, namioty, śpiwory, karimaty, materace podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej;
 • telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie.

Generali wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za utratę, zniszczenie albo uszkodzenia bagażu podróżnego w przypadku:

 • wystąpienia zdarzenia losowego;
 • akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi;
 • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej albo powietrznej, którego Ubezpieczony był uczestnikiem;
 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem do pomieszczeń
 • nagłego zachorowania, zaostrzenia choroby przewlekłej lub nieszczęśliwego wypadku, zgłoszonego do Centrum Pomocy Generali i potwierdzonego diagnozą lekarską, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu;
 • zaginięciem w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, na podstawie dokumentu przewozowego albo został oddany do przechowalni za pokwitowaniem;
 • uszkodzenia albo zniszczenia waliz, plecaków, toreb, neseserów, paczek i temu podobnych pojemników wyłącznie na skutek udokumentowanej kradzieży części albo całej ich zawartości.

✔ Odszkodowanie będzie wypłacone w części, która nie zostanie pokryta przez zawodowego przewoźnika odpowiedzialnego za uszkodzenie, utratę albo opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego. Wysokość wypłaconego odszkodowania nie może przekraczać wartości faktycznie poniesionej szkody ani obejmować zniszczeń wcześniej powstałych, w tym stopnia naturalnego zużycia.

Ubezpieczenie bagażu w Signal Iduna

Umowa ubezpieczenia obejmuje Bagaż jedynie, gdy jest on:

 • pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego,
 • oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
 • powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego,
 • w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu
 • w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego (z wyłączeniem namiotu),
 • w zamkniętym bagażniku lub w lukach bagażowych stanowiących integralną część pojazdu samochodowego,
 • w zamkniętej kabinie przyczepy lub jednostki pływającej. 3.

SIGNAL IDUNA ponosi odpowiedzialność za bagaż jedynie, gdy jego utrata lub uszkodzenie zaistniały w czasie trwania odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wskutek:

 • wypadku środka komunikacji,
 • zdarzenia Losowego,
 • nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego Zachorowania Ubezpieczonego, w wyniku którego utraci on w sposób nagły możliwość opiekowania się Bagażem,
 • kradzieży z włamaniem do pomieszczeń

Ubezpieczenie bagażu w Nationale Nederlanden

Nationale‑Nederlanden ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości bagażu podróżnego, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia, przy czym dla bagażu, górna granica odpowiedzialności wynosi 50% sumy ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w czasie trwania podróży zagranicznej lub podróży krajowej od momentu wyjazdu:

 • walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego;
 • telefony, sprzęt fotograficzny i kamery wideo, sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku;
 • instrumenty muzyczne;
 • wózki dziecięce;
 • wózki inwalidzkie.

Ubezpieczenie obejmuje utracenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego w czasie podróży zagranicznej lub podróży krajowej wskutek:

 • wystąpienia zdarzenia losowego;
 • akcji ratowniczej lub poszukiwawczej;
 • wypadku w środku lokomocji;
 • kradzieży z włamaniem do pomieszczeń
 • Nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości opieki nad bagażem podróżnym,
 • zaginięcia, w przypadku gdy bagaż podróżny został powierzony zawodowemu przewoźnikowi, na podstawie dokumentu przewozowego.

✔ Dodatkowo jeżeli w następstwie udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie lotnicze do miejsca pobytu Ubezpieczonego poza granicami Polski i Innego kraju Ubezpieczonego o co najmniej 6 godzin Ubezpieczony poniósł wydatki na zakup Artykułów pierwszej potrzeby, Nationale‑Nederlanden refunduje Ubezpieczonemu poniesione koszty na podstawie oryginałów rachunków do wysokości limitu 2 000 PLN.

Ile dostanę z odszkodowania? Czyli o sumie gwarantowanej

Suma gwarantowana w ubezpieczeniu bagażu podróżnego to maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utracony bagaż – niezależnie od jego wartości

Każdy ubezpieczyciel ustala sumę gwarantowaną samodzielnie.

Dlatego przed zdecydowaniem się na konkretny pakiet, należy dokładnie przyjrzeć się OWU (Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia) i kwocie sumy gwarantowanej, bo to od niej zależeć będzie na jaką kwotę możemy liczyć.

Ubezpieczenie bagażu wybieramy pod kątem jak najwyższej sumy gwarantowanej. Warto zapoznać się też z wyłączeniami ochrony i dowiedzieć się, kiedy ubezpieczenie faktycznie zadziała – mówi Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl

Ile kosztuje ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu to integralna część standardowej polisy turystycznej. W zależności od danego ubezpieczyciela suma gwarantowana i całkowita wysokość polisy będzie się różnić. 

Zobaczmy na przykładzie jednej z kalkulacji wykonanej za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, jak w danym przypadku wygląda cena samego ubezpieczenia i suma gwarantowana ubezpieczenia bagażu. 

Ubezpieczenie na tygodniowy pobyt w Hiszpanii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA Assistance
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
99,60 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 1 500 000 zł Sporty objęte polisą: 114 Sprzęt sportowy Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
86,84 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 300 000 zł Sporty objęte polisą: 60
Europa
Koszty leczenia
1 360 458 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
4 535 zł
152,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 45 349 zł OC: 453 486 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 453 486 zł Sporty objęte polisą: 27 Sprzęt sportowy
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
103,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19
Allianz
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
102,80 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 40 000 zł OC: 100 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 100 000 zł Sporty objęte polisą: 49
Signal Iduna
Koszty leczenia
272 092 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
2 000 zł
94,38 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 45 000 zł OC: 136 046 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 68 023 zł Sporty objęte polisą: 83 Sprzęt sportowy
Ubezpieczenie na tygodniowy pobyt w Hiszpanii
AXA Assistance
99,60 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 1 500 000 zł Sporty objęte polisą: 114 Sprzęt sportowy Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)
Nationale-Nederlanden
86,84 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 300 000 zł Sporty objęte polisą: 60
Europa
152,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
1 360 458 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
4 535 zł
Dodatkowo: NNW: 45 349 zł OC: 453 486 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 453 486 zł Sporty objęte polisą: 27 Sprzęt sportowy
Generali
103,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19
Allianz
102,80 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 40 000 zł OC: 100 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 100 000 zł Sporty objęte polisą: 49
Signal Iduna
94,38 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
272 092 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 45 000 zł OC: 136 046 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 68 023 zł Sporty objęte polisą: 83 Sprzęt sportowy

Jak widzimy, cena ubezpieczenia, a także suma gwarantowana ubezpieczenia bagażu – różnią się. W zależności od indywidulanych preferencji i konkretnych oczekiwań – można wybrać polisę idealnie dopasowaną do potrzeb.

Jak kupić polisę bez wychodzenia z domu?

Jak wykupić polisę szybko i bez wychodzenia z domu?

1. Wchodzimy na stronę kalkulator.polisaturystyczna.pl

2. Wybieramy interesującą nas sekcję – w tym konkretnym przypadku będzie to „ubezpieczenie podróży”.

 • Po wyborze właściwej sekcji mamy możliwość porównania cen polis u konkretnych ubezpieczycieli. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć zielony przycisk porównaj ceny.

 • Teraz należy wybrać interesujące nas parametry i ewentualne opcje dodatkowe, takie jak:

 • Kontynent i kraj, który planujemy odwiedzić.
 • Możliwy jest też wybór kilku kierunków, z wyróżnieniem jednego z nich jako docelowego.
 • Cel wyjazdu – w tym przypadku „narty i snowboard”, ewentualnie „sporty wysokiego ryzyka” lub „sporty ekstremalne”, jeśli planujemy takie uprawiać.
 • Okres ubezpieczenia – początkową i końcową datę planowanego wyjazdu.
 • Liczbę osób, które mają być objęte ubezpieczeniem.

3. Po porównaniu cen i oferty kilkunastu zaproponowanych polis, można wybrać tę najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb. Aby szybko i wygodnie zakupić ją przez internet, klikamy przycisk kup online

4. W kolejnym kroku trzeba uzupełnić swoje dane osobowe. W tym miejscu należy podać między innymi numer telefonu, który posłuży do dalszego kontaktu w sprawie polisy. Na ten numer otrzymamy potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, numer polisy oraz telefon do centrum alarmowego ubezpieczyciela (ostatecznie polisa wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami zostanie wysłana również na nasz adres e-mail).

5. Ostatni krok to wybór sposobu i metody płatności. Możliwe jest użycie karty płatniczej lub prosta płatność szybkim przelewem.

6. To już prawie koniec – po zaksięgowaniu płatności otrzymamy wykupioną polisę oraz wszystkie niezbędne dokumenty i ważne informacje na podany wcześniej adres e-mail.

Biorąc pod uwagę statystyki i to, co dzieje się każdego dnia w środowisku transportu powietrznego (ale i lądowego oraz morskiego) – ubezpieczenie bagażu to po prostu najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie kwota rzędu kilkudziesięciu złotych warta jest spokoju i komfortu, który przecież jest nam tak bardzo potrzebny podczas urlopu.

5/5 - (3 głosy)

Podsumowanie
 1. Linie lotnicze każdego roku gubią ponad 40 000 000 bagaży. W kurortach turystycznych na całym świecie zdarzają się kradzieże i włamania do pokoi hotelowych.
 2. Utrata bagażu nie jest sytuacją rzadką i zdarza się najczęściej podczas przesiadania w inny samolot. Według raportu SITA World Tracer, 77% bagaży jest opóźnionych przez linie lotnicze, 16% walizek ulega uszkodzeniu, a 7% jest gubionych bezpowrotnie.
 3. Ubezpieczenie bagażu to najlepsze rozwiązanie, które za niewielką cenę gwarantuje bardzo duże wsparcie.
 4. Można ubezpieczyć także bagaż od zgubienia go przez linie lotnicze (to tzw. opóźnienie bagażu).
 5. Suma gwarantowana w ubezpieczeniu bagażu podróżnego to maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utracony bagaż – niezależnie od jego wartości.
 6. Ubezpieczenie bagażu wybieramy pod kątem jak najwyższej sumy gwarantowanej. Warto zapoznać się też z wyłączeniami ochrony i dowiedzieć się, kiedy ubezpieczenie faktycznie zadziała.

Ubezpieczenie bagażu - PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Czy tylko na podróż samolotem mogę ubezpieczyć mój bagaż?

  Nie. Nie ma znaczenia, jaki transport wybieramy – towarzystwa ubezpieczeniowe obejmują ochroną wszystkie rzeczy osobiste zabierane w podróż – samolotem, pociągiem, autokarem czy samochodem – własnym bądź wypożyczonym.

 2. W jaki sposób mam starać się o odszkodowanie?

  Radzimy, aby przede wszystkim, sprawę zgłosić na policję. Konieczne jest także poinformowanie o zdarzeniu ubezpieczyciela – najlepiej telefonicznie lub mailowo. Trzeba także zachować wszystkie faktury i rachunki za wydatki poniesione na skutek utraty swoich rzeczy osobistych.

 3. Czy ubezpieczenie obejmuje tylko jeden bagaż?

  Nie. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich sztuk bagażu, z tym że do wysokości sumy gwarantowanej.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (3 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments