Jakie ubezpieczenie bagażu oferują poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe?

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2020-09-02, godz. 9:52)

Akapit

Linie lotnicze każdego roku gubią ponad 40 000 000 bagaży. W kurortach turystycznych na całym świecie zdarzają się kradzieże, a nawet włamania do pokoi hotelowych. Przed stratami z tego tytułu chroni ubezpieczenie bagażu. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Linie lotnicze każdego roku gubią ponad 40 000 000 bagaży. W kurortach turystycznych na całym świecie zdarzają się kradzieże, a nawet włamania do pokoi hotelowych. Przed stratami z tego tytułu chroni ubezpieczenie bagażu.

To jeden z elementów polisy turystycznej zapewniający odszkodowanie w razie kradzieży, zgubienia, zniszczenia bądź opóźnienia bagażu. Tego typu ochronę oferuje praktycznie każde towarzystwo. Przyjrzeliśmy się bliżej zakresowi ubezpieczenia bagażu gwarantowanego przez polskich ubezpieczycieli (Axa, Axa Assistance, Aviva,  Europa Ubezpieczenia, Ergo). 

Co zapewnia ubezpieczenie bagażu?

Tego typu ochrona gwarantuje wypłacanie odszkodowania w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie częściowo pokrywające poniesione straty – do wysokości wybranej podczas zakupu sumy gwarantowanej. 

Towarzystwa oferują także odszkodowanie w razie opóźnienie bagażu – w razie oczekiwania  na swoje rzeczy osobiste po zagubieniu ich przez linie lotnicze, towarzystwo zapewni gotówkę na koszty poniesione na zakup niezbędnych ubrań czy kosmetyków. 

Ubezpieczenie bagażu w Allianz

Definicja:

Bagaż podróżny – walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci: odzieży, obuwia, środków higieny osobistej, książek, leków, okularów; ponadto instrumenty muzyczne, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie – zabierane przez Ubezpieczonego w Podróż oraz przenoszone lub przewożone podczas Podróży Ubezpieczonego. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową objęty jest stanowiący element Bagażu podróżnego: 

1) Sprzęt elektroniczny, i/lub

2) Sprzęt sportowy.

Zakres ochrony:

Ochroną objęty jest bagaż zagubiony, skradziony lub zniszczony w razie zdarzenia losowego, prowadzenia akcji ratowniczej, wypadku komunikacyjnego, kradzieży z włamaniem, rozboju czy nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania na skutek którego ubezpieczony nie mógł się opiekować swoimi rzeczami osobistymi. Ubezpieczeniu podlega tylko i wyłącznie bagaż:

 1. oddany przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego,
 2. oddany do przechowalni za pokwitowaniem,
 3. przechowywany zamknięty na zamek w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym),
 4. pozostawiony zamknięty na zamek w miejscu zakwaterowania (poza namiotem),
 5. zamknięty w bagażniku samochodowym lub dachowym) czy w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

Opóźnienie bagażu: powyżej 6 godzin, do 1 000 zł, na podstawie dostarczonych faktur i rachunków

Wyłączenia:

 • szkody wyrządzone umyślnie przez osobę ubezpieczoną lub bliską,
 • szkody na skutek działań wojennych, aktów terroryzmu, stanu wojennego i wyjątkowego, rozruchów i niepokojów społecznych,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia bagażu,
 • brak należytej opieki nad bagażem,
 • promieniowanie radioaktywne i jonizujące,
 • katastrofy naturalne,
 • szkody powstałe na skutek przeprowadzki,
 • skonfiskowanie, zatrzymanie lub zniszczenie bagażu przez organy władzy bądź służby celne,
 • szkody powstałe na skutek wad technicznych, użytkowania bagażu lub wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących,
 • łatwo tłukące się przedmioty (ceramika, szkło, porcelana, marmur, gips, glina),
 • aparaty i sprzęt elektroniczny zniszczony na skutek działania prądu,
 • dokumenty, klucze, karty płatnicze, kredytowe, bony, książeczki oszczędnościowe i papiery wartościowe,
 • sprzęt sportowy w opcji podstawowej,
 • sprzęt turystyczny (poza namiotem, śpiworem, karimatami i materacami),
 • środki transportu (poza wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim),
 • akcesoria samochodowe,
 • sprzęt profesjonalny,
 • sprzęt elektroniczny w wersji podstawowej,
 • oprogramowanie i nośniki danych
 • dzieła sztuki, antyki, broń, biżuteria, zegarki, przedmioty wykonane z metali i kamieni szlachetnych,
 • towary i artykuły spożywcze,
 • mienie przesiedleńcze,
 • paliwo napędowe,
 • środki odurzające lub substancje psychotropowe. 

Suma gwarantowana: 1 8000 zł/ 4 000 zł

Cena: od 6,42 zł

Ubezpieczenie bagażu w Avivie

Definicja:

Bagaż podróżny – przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, stanowiące własność osoby ubezpieczonej, takie jak: walizy, nesesery, torby, paczki lub inne pojemniki bagażu wraz z ich zawartością, do której zaliczamy jedynie odzież, obuwie, środki higieny osobistej, kosmetyki, kosmetyczki, książki, zegarki, okulary, inne pojedyncze przedmioty, które są przewożone w formie upominku oraz przenośny sprzęt elektroniczny tj. notebook, laptop, palmtop, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, inne urządzenia przenośne służące do odtwarzania dźwięku lub obrazu.

Zakres ochrony:

Aviva ochroną obejmuje bagaż zabierany w podróż, skradziony, zniszczony czy też zgubiony na skutek przyczyn losowych (pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnego wiatru, nawalnego deszczu, gradu, powodzi, tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, kradzieży z włamaniem z pomieszczeń i miejsc wymienionych w OWU, rozboju,wypadku lub katastrofy środka komunikacji, nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, skażenia, zabrudzenia). 

Ubezpieczeniu podlega tylko i wyłączenia bagaż:

 1. oddany przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego,
 2. oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
 3. pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, lotnisku lub w hotelu,
 4. pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu),
 5. pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym,
 6.  pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

Opóźnienie bagażu: brak

Wyłączenia:

 • szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby mu bliskie,
 • szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa,
 • przedmioty  będące standardowym wyposażeniem samochodu,
 • zniszczenia na skutek eksploatacji, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a także stłuczenia
 • uszkodzenie polegające na zniszczeniu tylko samych walizek, toreb, neseserów itp.,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia bagażnika samochodowego,
 • sprzęt i urządzenia elektroniczne uszkodzone na skutek działania prądu,
 • szkody powstałe na skutek działania działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, a także powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu szkodliwych substancji,
 • konfiskata i zniszczenie mienia przez organy celne lub inne służby państwowe,
 • srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
 •  wartości pieniężne, papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji i klucze,
 •  dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej,
 • biżuteria, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
 •  programy komputerowe oraz dane na nośnikach,
 • sprzęt sportowy w wersji podstawowej,
 •  broń i trofea myśliwskie,
 • paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej, z wyjątkiem przenośnego sprzętu elektronicznego wskazanego w definicji bagażu podróżnego,
 • samochody, przyczepy, karawany i inne środki transportu,
 • sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy,
 • mienie przesiedleńcze.

Suma gwarantowana: 1 000 zł/ 5 000 zł (udział własny: 25 euro)

Cena: od 24 zł

Ubezpieczenie bagażu w Axa

Definicja:

Bagaż podróżny – przedmioty stanowiące własność ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej, służące do użytku osobistego; bagażem podróżnym są także pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku.

Zakres ochrony:

W Axa ochroną objęty jest bagaż, który pozostaje pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego lub  jest odpowiednio zabezpieczony.  W ramach polisy od zgubienia, kradzieży i zniszczenia można ubezpiecze bagaż, który został:

 1. powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego,
 2. oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
 3. pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomiesz­czeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu,
 4. pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu),
 5. pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym, lub na parkingu za pokwitowaniem,
 6. pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli bagaż ulegnie zniszczeniu czy zagubieniu na skutek:

 • zdarzenia losowego: pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi,
 • zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi,
 • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
 • kradzieży z włamaniem,  
 • nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony nie miał możliwości zaopiekowania się bagażem i zabezpieczenia go,
 • zaginięcia, w przypadku gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, na podstawie dokumentu przewozowego.

Opóźnienie bagażu: dostępne w wariancie Medium, Large, XLarge w przypadku opóźnienia powyżej 5 godzin, do 200 euro

Wyłączenia:

 • utrata bagażu na skutek uszkodzenia bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego,
 • zgubienie lub pozostawienie bagażu bez opieki,
 • zniszczenie bagażu polegające tylko na uszkodzeniu pojemników bagażowych (walizek, kufrów czy plecaków),
 • wady bagażu,
 • zniszczenia na skutek zużycia lub samozniszczenia,
 • zniszczenie sprzętu elektronicznego,
 • zniszczenia na skutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
 • zatrzymanie, zniszczenie lub konfiskata przez organa celne lub inne władze,
 • srebro, złoto, platyna w złomach i sztabach,
 • środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze, czeki), bilety podróżne, bony towarowe, książeczki ani bony oszczędnościowe, papiery wartościowe, klucze,
 • sprzęt audiowizualny, sprzęt łączności, sprzęt fotograficzny,
 • biżuteria, zegarki, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie;
 • sprzęt i programy komputerowe, dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
 • sprzęt sportowy (oprócz wariantu Travel  Sport),
 • sprzęt pływający,
 • broń wszelkiego rodzaju i trofea myśliwskie,
 • paliwa napędowe, akcesoria samochodowe i przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
 • samochody, przyczepy, karawany i inne środki transportu,
 • sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy,
 • przedmioty z futra,
 • żywność, alkohol, papierosy,
 • przedmioty wartościowe – sprzęt komputerowy i fotograficzny, sprzęt audio-wideo i przenośne telefony.

Suma gwarantowana: 400/500 euro

Cena: od 5,8 zł

Ubezpieczenie bagażu w Axa Assistance

Definicja:

Bagaż – rzeczy osobiste użytkowane zwykle podczas Podróży, będące własnością ubezpieczonego i które ubezpieczony zabrał ze sobą w podróż oraz rzeczy, które zostały przez niego nabyte w udokumentowany sposób w trakcie podróży, w tym elektronika. W zależności od pakietu ubezpieczenie może obejmować sprzęt służbowy i sprzęt sportowy.

Zakres ochrony:

W Axa Assistance ochroną objęty jest bagaż, który w czasie podróży ulegnie zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży. Musi jednak być on odpowiednio zabezpieczony poprzez:

 1. opiekę ubezpieczonego,
 2. powierzenie za pokwitowaniem podmiotowi profesjonalnemu, zajmującemu się zawodowo przewozem lub przechowywaniem rzeczy,
 3. pozostawienie w pomieszczeniu znajdującym się w miejscu zakwaterowania, zamkniętym na zamek mechaniczny lub elektroniczny,
 4. pozostawienie w użytkowanej indywidualnie przestrzeni bagażowej (szafki na dworcu kolejowym, autobusowym czy porcie lotniczym) zamkniętej na zamek mechaniczny lub elektroniczny,
 5. pozostawienie w bagażniku lub luku bagażowym auta, przyczepy bądź łodzi, zamkniętych na zamek mechaniczny lub elektroniczny. 

Odszkodowanie za utratę bądź zniszczenie bagażu otrzyma się jeśli doszło do tego zdarzenia na skutek:

 • klęski żywiołowej, a także akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jej wystąpieniem,
 • rabunku lub kradzieży z włamaniem,
 • nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, w następstwie którego nie mógł on sprawować opieki nad bagażem.

Opóźnienie bagażu: powyżej 6 godzin, 350 zł/500 zł

Wyłączenia:

 • uszkodzenia pojemników bagażowych (walizek, kufrów, plecaków),
 • kradzież z włamaniem lub rabunek z namiotu, włącznie z przypadkami, kiedy namiot był zamknięty przy użyciu zamka mechanicznego lub elektronicznego,
 • środki transportu, z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz rowerów,
 • okulary, soczewki kontaktowe, wszelkiego rodzaju sprzęt medyczny czy do rehabilitacji, protez i lekarstw, chyba że rozszerzono ochronę o choroby przewlekłe,
 • szkody powstałe w wyniku samozapalenia lub wycieku płynów, tłuszczy, barwników lub substancji żrących przewożonych w bagażu,
 • wady i usterki urządzeń elektrycznych wynikających z eksploatacji lub działania prądu elektrycznego,
 • konfiskata, zatrzymanie lub uszkodzenie bagażu przez służby celne lub inne władze państwowe,
 • szkody nie zgłoszone odpowiednim instytucjom (przewoźnikowi, policji) w terminie do 24 godzin od momentu stwierdzenia szkody, z wyłączeniem sytuacji, w których stan zdrowia ubezpieczonego obiektywnie nie pozwolił dotrzymać mu powyższego terminu,
 • bilety podróżne i bilety na imprezy kulturalne, pieniądze, książeczki czekowe, karty płatnicze, papiery wartościowe i druki wartościowe, klucze, metale szlachetne i przedmioty wyprodukowane z nich, perły i kamienie szlachetne, zegarki,
 • zbiory i rzeczy o wartości kolekcjonerskiej, antyki, numizmaty, przedmioty artystycznych, rzeczy o wartości kulturalnej i historycznej, rękopisów, instrumentów muzyczne,
 •  produkty tytoniowe i alkohol, substancje odurzające i psychotropowe,
 • broń i amunicja,
 • próbki i przedmioty przeznaczone na wystawę i rzeczy przeznaczone na sprzedaż, przedmioty praw autorskich lub prawa własności przemysłowej,
 • plany i projekty, prototypy i nośniki zapisów obrazu, dźwięku i zapisów danych włącznie z ich zawartością,
 • zwierzęta,
 • przedmioty ze szkła, porcelany, gliny, marmuru, które łatwo ulegają stłuczeniu,
 • sprzętu sportowy właściwy dla kategorii sportów wysokiego ryzyka, o ile nie rozszerzono ubezpieczenia w tym zakresie.

Suma gwarantowana: 3 000 zł/ 6 000 zł

Cena: od 7,27 zł

Ubezpieczenie bagażu w Europa Ubezpieczenia

Definicja:

Bagaż podróżny: odzież, obuwie, drobne urządzenia elektryczne, przybory toaletowe i kosmetyki, wózki dziecięce i inwalidzkie, namioty, śpiwory, sprzęt sportowy, przenośny sprzęt elektroniczny znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego do 300 EUR w wariancie Standard, do 500 EUR w wariancie Standard Plus, do 1 000 EUR w wariancie VIP i The Best.

Zakres ochrony:

W Europa Ubezpieczenia odszkodowanie w ramach ubezpieczenia zostanie wypłacone, jeżeli bagaż zostanie zagubiony bądź zniszczony na skutek:

 1. rabunku,
 2. kradzieży z włamaniem,
 3. wypadku środka transportu,
 4. nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony stracił możliwość opieki nad bagażem podróżnym,
 5. ognia, huraganu, powodzi, pioruna, wybuchu, deszczu nawalnego, lawiny, trzęsienia ziemi, upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 6. winy przewoźnika zawodowego w stosunku do bagażu podróżnego powierzonego do przewozu na podstawie listu przewozowego,
 7.  winy przechowalni bagażu w stosunku do bagażu podróżnego, który został oddany za pokwitowaniem.

Opóźnienie bagażu: powyżej 5 godzin, 150 euro 

Wyłączenia:

 • futra,
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej.
 • uszkodzenia bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego,
 • szkody powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczy,
 • szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem, samozapaleniem, samozepsuciem lub wyciekiem, a przypadku rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – potłuczeniem,
 • szkody powstałe w aparatach, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego wywołało pożar,
 • konfiskata, zatrzymanie lub zniszczenie bagażu przez organy celne lub inne władze,
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta, robactwo,
 • szkody nie zgłoszone policji lub przewoźnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • szkody z tytułu których ubezpieczony otrzymał rekompensatę od przewoźnika,
 • szkody z tytułu których ubezpieczony otrzymał rekompensatę z przechowalni bagażu,
 • szkody których wartość nie przekracza 30 euro.

Suma gwarantowana: 500 euro/ 1 000 euro

Cena: od 6 zł

Ubezpieczenie bagażu w Ergo Ubezpieczenia

Definicja:

Za bagaż podróżny uważa się:

 • przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, drobne urządzenia (np. suszarka, żelazko), książki, okulary, namioty, śpiwory, wózki dziecięce, prezenty, pamiątki itp., a także wózki inwalidzkie, protezy, kule, laski, przyrząd do mierzenia ciśnienia itp., jeżeli są niezbędne Ubezpieczonemu w trakcie podróży w związku z jego stanem zdrowia,
 • przedmioty wartościowe – biżuteria i zegarki, pod warunkiem, iż stanowią bagaż podręczny, znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego,
 • przenośny sprzęt elektroniczny – komputer, telefon, nośniki dźwięku i obrazu, sprzęt fotograficzny i audio-video łącznie z jego wyposażeniem, pod warunkiem, iż stanowią bagaż podręczny, znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w bagażu podręcznym, znajdującym się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, jak i w bagażu powierzonym, nie będącym pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego.

Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli do zniszczenia bądź utraty bagażu dojdzie na skutek:

 1. rozboju,
 2. ryzyk elementarnych oraz akcji ratowniczych prowadzonych w związku z nimi,
 3. wypadku środka transportu,
 4. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony stracił możliwość opiekowania się bagażem,

W przypadku bagażu powierzonego, nie będącego pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody powstałe w bagażu:

 1. powierzonym przewoźnikowi do przewozu,
 2. oddanym do przechowalni bagażu za pokwitowaniem, pod warunkiem, że został utracony lub uszkodzony wskutek kradzieży z włamaniem,
 3. pozostawionym w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego (z wyjątkiem pozostawionego w namiocie), pod warunkiem, że został utracony lub uszkodzony wskutek kradzieży z włamaniem,
  pozostawionym w zamkniętym na zamek zabezpieczający bagażniku samochodowym, pod warunkiem, że nie był on widoczny z zewnątrz oraz że bagażnik nie był wykonany z nietrwałego materiału (np. brezent),
 4. pozostawionym w zamkniętej na zamek zabezpieczający kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej, pod warunkiem, że nie był on widoczny z zewnątrz.

Opóźnienie bagażu: 600 zł, powyżej 5 godzin

Wyłączenia:

 • uszkodzenia pojemników na bagaż (tj. waliz, kufrów, toreb, plecaków itp.),
 • zdarzenia związane z kradzieżą bądź zniszczeniem bagażu w zaparkowanym pojeździe pomiędzy godziną 22.00 a 06.00, z  wyjątkiem przerw w podróży, które są objęte ochroną o ile nie trwają dłużej niż 2 godziny,
 • bagaże znajdujące się w kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej pomiędzy godziną 22.00 a 06.00, chyba że przyczepa kempingowa lub jednostka pływająca stanowią miejsce zakwaterowania ubezpieczonego,
 • dokumenty, bilety, karty płatnicze, klucze, rękopisy,
 • krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, złote i srebrne monety, srebro, złoto i platyna w złomie lub sztabach, a także wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł oraz platyny i metali z grupy platynowców, za wyjątkiem biżuterii,
 • papiery wartościowe, czyli czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujących w obrocie gotówkę,
 • dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie,przedmioty o wartości naukowej i artystycznej, trofea myśliwskie, broń, instrumenty muzyczne, futra i skóry,
 • przedmioty łatwo tłukące się, przedmioty gliniane, ze szkła, porcelany, marmuru,
 • przedmioty przewożone w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe oraz wszelkiego rodzaju używki,
 • akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i paliwa napędowe,
 • programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
 • uszkodzenia będące następstwem wycieku płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących, znajdujących się w bagażu podróżnym,
 • uszkodzenia powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego, chyba że działanie prądu spowodowało pożar (ryzyko elementarne).

Suma gwarantowana: 800 zł – 4 000 zł

Cena: od 18 zł

Ubezpieczenie bagażu – jak je wybrać?

Ubezpieczenie bagażu jest tylko jednym z kilku elementów polisy. Trzeba więc zadbać o odpowiednią wysokość kosztów leczenia (przynajmniej 30 000 euro na terenie Europy, minimum 50 000 euro w krajach świata) oraz dodatkowe opcje, jak NNW, OC czy dodatkowe rozszerzenia ochrony.

Samo ubezpieczenie bagażu najlepiej wybrać pod kątem wysokości sumy gwarantowanej – tak, by była jak najwyższa. Warto zapoznać się też z wyłączeniami ochrony i dowiedzieć się, kiedy ubezpieczenie faktycznie zadziała. 

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments