Ubezpieczenie turystyczne Proama

Towarzystwo ubezpieczeniowe Proama jest częścią Grupy Generali. Ubezpieczenie turystyczne Proama zapewnia ochronę w przypadku podróży poza granicami Polski, na terenie Europy i świata. Pakiet podstawowy obejmuje ochronę niezbędną w razie wypadku czy nieszczęśliwego zdarzenia podczas podróży.

Rozszerzenia polisy oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe Proama, zapewniają ubezpieczenie się od takich ryzyk, jak OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, czy wykonywanie pracy fizycznej. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia turystycznego Proama, co obejmuje polisa?

W zakresie podstawowym ubezpieczenie turystyczne Proama zapewnia ochronę w zakresie: kosztów leczenia i usług Assistance w związku z nagłym zachorowaniem, zaostrzeniem choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (klauzula ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu – dotyczy umów z okresem ubezpieczenia do 30 dni).

Maksymalna suma ubezpieczenia to 1 200 000 złotych, w zakresie której mieszczą się między innymi usługi takie, jak:

 • badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza,
 • konsultacje lekarskie,
 • dojazd lekarza do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli
 • wymaga tego jego stan zdrowia,
 • zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych,
 • ortopedycznych środków pomocniczych,
 • naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych),
 • po wypadku za granicą,
 • leczenie zdarzeń będących następstwem zaostrzenia choroby przewlekłej do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej na dokumencie ubezpieczenia.
 • transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia,
 • pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje.

Rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe opcje, takie jak:

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków: zapewnia świadczenie w przypadku śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Kontynuacja leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w Polsce po powrocie z podróży, w przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym: ochrona przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży.
 • Bagaż podróżnego: ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem bagażu podczas podróży.
 • Sprzętu sportowego: ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem sprzętu sportowego podczas podróży.
 • Moto assistance: pomoc w przypadku awarii, kolizji lub kradzieży pojazdu podczas podróży.
 • Udział własny w wynajętym samochodzie: pokrycie udziału własnego w szkodzie powstałej w wyniku wypadku lub kradzieży wynajętego samochodu.

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z:

 • Uprawianiem sportów zimowych: ochrona podczas uprawiania sportów zimowych, takich jak narciarstwo, snowboard, łyżwiarstwo itp.
 • Uprawianiem sportów wysokiego ryzyka: ochrona podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka, takich jak wspinaczka górska, nurkowanie, spadochroniarstwo itp.
 • Wykonywaniem pracy fizycznej: ochrona podczas wykonywania pracy fizycznej podczas podróży.
 • Pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru: ochrona w przypadku obrażeń lub śmierci w wyniku wojny lub aktów terroru.

Wyłączenia odpowiedzialności

Proama nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty usług Assistance między innymi:

 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez ubezpieczonego podróży,
 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terytorium Polski,
 • wynikające z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • związane z: leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapią, fizjoterapia, helioterapią, zabiegami ze wskazań estetycznych, operacjami plastycznymi, zabiegami kosmetycznymi,
 • wynikające z niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarzy Centrum Pomocy Proama,
 • gdy zdaniem lekarza prowadzącego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do chwili powrotu Ubezpieczonego na terytorium Polski,
 • niebędące następstwem nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • związane z podróżami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • dotyczących leczenia chorób przewlekłych,
 • powstałe na skutek zaburzeń lub chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeśli są konsekwencją wypadku.

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa się rozpoczyna?

Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się:

 • W przypadku kosztów leczenia, assistance, bagażu i odpowiedzialności cywilnej:
  • W momencie przekroczenia granicy Polski lub kraju zamieszkania w celu udania się w podróż zagraniczną.
  • Od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
  • Nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
 • W przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków i Moto assistance:
  • Od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
  • Nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
  • W momencie opuszczenia miejscowości zamieszkania na terytorium Polski lub kraju zamieszkania w celu udania się w podróż zagraniczną.
  • Ochrona ubezpieczeniowa na terenie Polski lub kraju zamieszkania udzielana jest w środku lokomocji oraz podczas przerw w trakcie podróży zagranicznej (np. na posiłek, potrzeby fizjologiczne, nocleg).

Odpowiedzialność Generali kończy się:

 • W momencie przekroczenia granicy Polski lub kraju zamieszkania przy powrocie.
 • Nie później jednak niż o godzinie 24:00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień zakończenia okresu ubezpieczenia.
Oceń tę stronę

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments