Oceń tę stronę

Proama – Opis produkty

Towarzystwo ubezpieczeniowe Proama jest częścią Grupy Generali. Ubezpieczenie turystyczne Proama zapewnia ochronę w przypadku podróży poza granicami Polski, na terenie Europy i świata. Pakiet podstawowy obejmuje ochronę niezbędną w razie wypadku czy nieszczęśliwego zdarzenia podczas podróży. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Rozszerzenia polisy oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe Proama, zapewniają ubezpieczenie się od takich ryzyk, jak OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, czy wykonywanie pracy fizycznej.

Zakres ochrony

W zakresie podstawowym ubezpieczenie turystyczne Proama zapewnia ochronę w zakresie: kosztów leczenia i usług Assistance w związku z nagłym zachorowaniem, zaostrzeniem choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (klauzula ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu – dotyczy umów z okresem ubezpieczenia do 30 dni).

Rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego Proama

Zakres podstawowy ubezpieczenia turystycznego może zostać dodatkowo o ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kontynuacji leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bagażu podróżnego,
 • sprzętu sportowego,
 • Moto Assistance, udział własny w wynajętym samochodzie.

Po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy fizycznej,
 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu,
 • pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Suma ubezpieczenia polisy turystycznej Proama

 • Koszty leczenia
Maksymalna suma ubezpieczenia to 1 200 000 złotych, w zakresie której mieszczą się między innymi usługi takie, jak:
 • badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza,
 • konsultacje lekarskie,
 • dojazd lekarza do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli
 • wymaga tego jego stan zdrowia,
 • zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych,
 • ortopedycznych środków pomocniczych,
 • naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych),
 • po wypadku za granicą,
 • leczenie zdarzeń będących następstwem zaostrzenia choroby przewlekłej do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej na dokumencie ubezpieczenia.
 • transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia,
 • pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje.
 • Assistance w podróży

W przypadku podróży zagranicznej maksymalna suma ubezpieczenia Assistance to 1 200 000 złotych z wyszczególnionymi limitami na określone usługi, w zakresie pakietów:

Pakiet standard, najważniejsze usługi:

 • całodobowy dyżur telefoniczny centrum pomocy Generali
 • kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 • transport ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania
 • transport zwłok ubezpieczonego

Pakiet Premium, najważniejsze usługi:

 • wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania ubezpieczonego
 • kontynuację zaplanowanej podróży
 • pomoc prawną

Pakiet Exclusive, najważniejsze usługi:

 • wypłatę na poczet kaucji
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • pomoc finansową
 • opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej

Ubezpieczenie NNW

Odszkodowanie w ramach NNW wypłacane jest na podstawie Tabeli Stopnia Trwałego Inwalidztwa zawartej w OWU, która określa procentowo stopień utraty władzy. Ponadto, w ramach polisy wypłacone może zostać odszkodowanie w maksymalnej wysokości 60 000 złotych i dodatkowo:

· 6000 złotych jako zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy,

· 3000 złotych za zakup lub wypożyczenie wózka inwalidzkiego.

Ubezpieczenie OC

Suma ubezpieczenia dla polisy OC w życiu prywatnym ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby ubezpieczonej a maksymalnie to 1 0000 000 złotych.

Ubezpieczenie bagażu

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla bagażu podróżnego to 6000 zł w tym sprzęt turystyczny:
 • 120 euro – w razie opóźnienia w dostarczeniu bagażu w podróży zagranicznej,
 • wysokość odszkodowania w razie zniszczenia lub utraty bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego ustalana jest indywidualnie w zależności od kosztów naprawy bądź rzeczywistej wartości utraconych przedmiotów.

Zawarcie umowy ubezpieczenia podróżnego Proama

Chcąc zawrzeć umowę ubezpieczenia turystycznego, Ubezpieczający ma obowiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zostały zadane we wniosku. Towarzystwo zastrzega sobie uzależnienie zawarcia umowy od przedstawionych informacji. Na ich podstawie określane jest również ryzyko ubezpieczeniowe.

Ubezpieczający może również zawrzeć umowę w imieniu osoby trzeciej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Proama nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty usług Assistance między innymi:

 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez ubezpieczonego podróży,
 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terytorium Polski,
 • wynikające z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • związane z: leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapią, fizjoterapia, helioterapią, zabiegami ze wskazań estetycznych, operacjami plastycznymi, zabiegami kosmetycznymi,
 • wynikające z niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarzy Centrum Pomocy Proama,
 • gdy zdaniem lekarza prowadzącego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do chwili powrotu Ubezpieczonego na terytorium Polski,
 • niebędące następstwem nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • związane z podróżami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • dotyczących leczenia chorób przewlekłych,
 • powstałe na skutek zaburzeń lub chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeśli są konsekwencją wypadku.

Jak zgłosić szkodę?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Proama ubezpieczony albo inne osoby występujące w jego imieniu zobowiązane są postępować zgodnie z zapisem zawartym w OWU.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Proama, ubezpieczony jest zobowiązany zapobiec w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody i ograniczyć jej konsekwencje.

Zgłaszając szkodę ubezpieczony jest zobowiązany do:

 • niezwłocznego poddania się opiece medycznej, a także podjęcia działań mających na celu złagodzenie skutków wypadku przez stosowanie się do zaleceń lekarskich,
 • zabezpieczenia na miejscu zdarzenia dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia,
 • przesłania do Proama pisemnego zgłoszenia szkody wraz z pełną dokumentacją dotyczącą nieszczęśliwego wypadku w ciągu 7 dni od dnia powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, określone w OWU.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments