4.1/5 - (32 głosy)

TU Europa – Travel World – Opis produktu

Ubezpieczenie turystyczne TU Europa Travel World dedykowane jest każdemu, kto wybiera się w zagraniczną podróż. Polisę można wykupić w jednym z czterech dostępnych pakietów: Wariant Standard, Wariant Standard Plus, Wariant VIP oraz Wariant The Best. Standardowa ochrona w każdym z wariantów obejmuje pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomoc w podróży, NNW oraz ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu sportowego. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Towarzystwo oferuje szeroki pakiet ubezpieczeń dodatkowych, dzięki którym ochrona jest indywidualnie dopasowana do potrzeb podróżnych.

Zakres ubezpieczenia Travel World

Ubezpieczenie w pakiecie podstawowym Standard – obejmuje:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu: 15 000 euro (opcja Max: 30 000 euro),
 • Ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 3 000 euro,
 • Następstwa chorób przewlekłych,
 • Ochronę osób pod wpływem alkoholu.

Najbardziej rozbudowany Wariant The Best poza zakresem podstawowym zapewnia podróżnym:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu: 300 000 euro,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 euro,
 • Ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 150 euro,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (szkody w mieniu, szkody na osobie),

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

 • Uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • Uprawianie sportów ekstremalnych,
 • Wyczynowe uprawianie sportów,
 • Wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej,

Sumy ubezpieczenia

Wariant Standard:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 15 000 euro (max 30 000 euro)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku 1 800 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu 3 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna
  • Szkody na osobie: nie dotyczy
  • Szkody na mieniu: nie dotyczy
 • Ubezpieczenie Bagażu: 300 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: nie dotyczy
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Wariant Standard Plus:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 40 000 euro
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku: 3 000 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu: 5 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna: 50 000 euro
  • Szkody na osobie: 100% sumy ubezpieczenia
  • Szkody na mieniu: 20% sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie Bagażu: 500 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: 150 euro
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Wariant VIP:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 100 000 euro
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku: 6 000 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu: 10 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna: 100 000 euro
  • Szkody na osobie: 100% sumy ubezpieczenia
  • Szkody na mieniu: 20% sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie Bagażu: 1 000 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: 150 euro
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Wariant The Best:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 100 000 euro
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku: 6 000 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu: 10 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna: 100 000 euro
  • Szkody na osobie: 100% sumy ubezpieczenia
  • Szkody na mieniu: 20% sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie Bagażu: 1 000 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: 150 euro
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Wyłączenia odpowiedzialności

Każde z ubezpieczeń w Travel World posiada własne, odrębne wyłączenia. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, w których TU Europa nie wypłaci świadczenia znaleźć można w OWU.

Istnieje też spis wyłączeń wspólnych dla wszystkich ubezpieczeń:

 • pozostawaniem ubezpieczonego w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,
 • działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu, z udziałem ubezpieczonego w nielegalnych strajkach,
 • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,
 • usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • próbą samobójczą, samobójstwem, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę ubezpieczonego,
 • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
 • uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi,
 • chorobą psychiczną ubezpieczonego,
 • alkoholizmem ubezpieczonego

Jak zgłosić szkodę?

Zgłaszając szkodę należy podać informacje, które są niezbędne do organizacji pomocy lub wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Należy stosować się do zaleceń Centrum Pomocy i starać się umożliwić mu wykonać czynności, które są niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia. Numer do Centrum Pomocy znajduje się na polisie.

Po wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy niezwłocznie powiadomić Centrum Pomocy, stosować się do otrzymanych zaleceń oraz w miarę możliwości zminimalizować skutki zdarzenia. Zachować należy wszystkie dokumenty oraz dowody wpłaty i przekazać je ubezpieczycielowi. Do zgłoszenia szkody niezbędny będzie numer polisy.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments