Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Allianz ubezpieczenie turystyczne Moja podróż

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Ubezpieczenie turystyczne Allianz zapewnia wszechstronną ochronę i pomoc w czasie podróży prywatnych i służbowych, w Europie i na świecie. Decydując się na ochronę polisy turystycznej Allianz, można rozszerzyć pakiet podstawowy o takie ryzyka jak praca fizyczna wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne czy uczestnictwo w działaniach wojennych.

Ubezpieczenie turystyczne Moja Podróż, co obejmuje polisa?

Pamiętaj❗ Sumy ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna to maksymalne kwoty, do których Allianz odpowiada w ramach danego ubezpieczenia. Określane są one indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia. Limity odpowiedzialności to szczegółowe kwoty, które Allianz wypłaci w ramach danej sumy ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń lub świadczeń. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie obejmuje:

Koszty leczenia:

 • W podróży zagranicznej:
  • Koszty i organizacja świadczeń medycznych w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku.
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia w przypadku kwarantanny.

Ratownictwo i transport:

 • W podróży zagranicznej:
  • Koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej.
  • Koszty i organizacja transportu Ubezpieczonego, w tym transportu medycznego.
 • W podróży po Polsce:
  • Koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej.
  • Koszty i organizacja transportu Ubezpieczonego, w tym transportu medycznego.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW):

 • Następstwa wypadku, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.

OC w życiu prywatnym:

 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim i szkody w ich mieniu.

Bagaż podróżny:

 • Bagaż podróżny Ubezpieczonego w przypadku:
  • Uszkodzenia
  • Zniszczenia
  • Utraty
  • Kradzieży
 • Koszty w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego.

Assistance:

 • Koszty i organizacja usług assistance w przypadku:
  • Nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczonego.
  • Aktu terroru lub działań wojennych w kraju podróży Ubezpieczonego.

Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego:

 • Koszty udziału własnego w przypadku szkody w wypożyczonym samochodzie.

Przerwanie lub opóźnienie podróży:

 • Koszty usług turystycznych w przypadku opóźnienia lub przerwania podróży.

Dla aktywnych sportowo:

 • Koszty niewykorzystanych aktywności:
  • Koszty niewykorzystanych zajęć sportowych lub karnetów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku.
 • Koszty wypożyczenia sprzętu sportowego:
  • Koszty wypożyczenia sprzętu sportowego w przypadku:
   • Uszkodzenia
   • Zniszczenia
   • Utraty
   • Kradzieży
  • Sprzętu sportowego wykorzystywanego przez Ubezpieczonego w podróży.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie turystyczne obejmuje ochronę na terenie strefy geograficznej A, B, C lub P, wybranej podczas zawierania umowy.

Strefy te podzielone są na:

 • Strefa A: Europa i pozaeuropejskie państwa basenu Morza Śródziemnego
 • Strefa B: Świat z wyłączeniem USA i Kanady
 • Strefa C: Cały świat
 • Strefa P: Polska i terytorium państw bezpośrednio graniczących z Polską w pasie o szerokości 30 km od granicy

Zakres ochrony:

 • Ubezpieczenia obejmujące podróż zagraniczną rozpoczynającą się z opuszczeniem miejsca zamieszkania:
  • NNW
  • OC w życiu prywatnym
  • Bagaż podróżny
  • Assistance
  • Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego
  • Dla aktywnych sportowo
  • Ochrona obejmuje Polskę (jeśli krajem zamieszkania Ubezpieczonego jest Polska) oraz wybraną strefę A, B lub C.
 • Ubezpieczenia obejmujące podróż zagraniczną rozpoczynającą się z przekroczeniem granicy kraju zamieszkania:
  • Koszty leczenia w podróży zagranicznej
  • Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej
  • Ochrona obejmuje wybraną strefę A, B lub C.

UWAGA❗ Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie szczegółowo opisany jest zakres ochrony w poszczególnych strefach.

Dodatkowe informacje:

 • W niektórych ubezpieczeniach dostępna jest opcja rozszerzenia ochrony o inne strefy geograficzne.
 • Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia z ochroną tylko na terenie Polski.
 • Ceny ubezpieczeń różnią się w zależności od wybranej strefy geograficznej.

Rozszerzenia w ubezpieczeniu

Podstawowy zakres ochrony można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka:

 • Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego

  Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów udziału własnego Ubezpieczonego w szkodzie w jednym wypożyczonym samochodzie, do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwrot następuje w przypadku kradzieży lub uszkodzenia auta w wyniku wypadku lub kolizji.

  Ochrona obejmuje równowartość udziału własnego, pokrytego przez Ubezpieczonego w związku ze szkodą w wypożyczonym samochodzie. Podstawą jest umowa najmu (wypożyczenia) zawarta pisemnie lub potwierdzona innymi dokumentami pomiędzy Ubezpieczonym a podmiotem świadczącym usługi wypożyczania samochodów.

  Co nie jest objęte ochroną:

  • Udział własny w szkodzie, jeśli nie został pokryty przez Ubezpieczonego.
  • Szkody powstałe w wyniku:
   • Umyślnego działania Ubezpieczonego.
   • Rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
   • Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
   • Używania pojazdu do celów innych niż prywatne.
   • Udziału w zawodach sportowych lub rajdach.
  • Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak:
   • Powódź
   • Trzęsienie ziemi
   • Wybuch wulkanu
   • Uderzenie pioruna
 • Przerwanie lub opóźnienie podróży

  Rozszerzenie pokrywa koszty transportu związane z przerwaniem lub opóźnieniem podróży. Ubezpieczony może otrzymać zwrot kosztów poniesionych w celu:

  • Wcześniejszego powrotu do Polski lub kraju zamieszkania.
  • Kontynuowania podróży po jej opóźnieniu.

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • Koszty zakupu u przewoźnika biletu w klasie ekonomicznej.
  • Koszty zmiany terminu usługi transportu (rezerwacji biletu).

  Przykład:

  Ubezpieczony wykupił wycieczkę do Hiszpanii. Z powodu strajku kontrolerów lotu jego lot został opóźniony o 24 godziny. Ubezpieczony poniósł koszty zakupu nowego biletu lotniczego, aby dotrzeć do Hiszpanii. Ubezpieczenie pokryje te koszty do wysokości sumy ubezpieczenia.

  Co nie jest objęte ochroną:

  • Koszty transportu poniesione przed rozpoczęciem ubezpieczenia.
  • Koszty transportu poniesione w wyniku:
   • Umyślnego działania Ubezpieczonego.
   • Rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
   • Zdarzeń losowych, takich jak:
    • Powódź
    • Trzęsienie ziemi
    • Wybuch wulkanu
    • Uderzenie pioruna
  • Koszty transportu przekraczające sumę ubezpieczenia.
 • Rozszerzenie dla aktywnych,
 • Koszty leczenia po powrocie z podróży.

Wyłączenia i ograniczenia ochrony

Wszystkie ograniczenia w ochronie ubezpieczenia turystycznego Moja Podróż znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, najważniejsze z nich to:

Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za:

 • umyślne działanie ubezpieczonego,
 • popełnienie przez ubezpieczonego umyślnego przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 • pozostawanie ubezpieczonego pod wpływem środków odurzających, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza lub niezgodnie ze wskazaniami ich użycia,
 • działanie ubezpieczonego w stanie pod wpływem alkoholu, chyba że w umowie, za zapłatą dodatkowej składki, rozszerzono odpowiedzialność o Klauzulę alkoholową,
 • samookaleczenie, okaleczenie na własną prośbę, usiłowanie popełnienia samobójstwa lub popełnienie samobójstwa przez ubezpieczonego – niezależnie od stanu poczytalności.
 • działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy,
 • akty terroru, strajki lub rozruchy,
 • zamieszki społeczne,
 • katastrofę naturalną, klęskę żywiołową,
 • użycie biologicznych lub chemicznych materiałów, substancji lub składników w celu spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego,
 • wybuch nuklearny, reakcję jądrową, skażenie spowodowane substancjami chemicznymi, bronią jądrową lub promieniotwórczością,
 • uprawianie przez ubezpieczonego sportów zawodowo (chyba że w umowie, za zapłatą dodatkowej składki, rozszerzono odpowiedzialność o Klauzulę wyczynowego uprawiania sportów),
 • uprawianie przez ubezpieczonego sportów wyczynowo, chyba że w umowie, za zapłatą dodatkowej składki rozszerzono odpowiedzialność o Klauzulę wyczynowego uprawiania sportów.
 • uprawianie przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka i zimowych – chyba że w umowie, za zapłatą dodatkowej składki rozszerzono odpowiedzialność o Klauzulę sportów wysokiego ryzyka i zimowych.
 • odbywanie przez ubezpieczonego służby wojskowej,
 • wyruszenie przez ubezpieczonego w podróż wbrew ostrzeżeniom lub zakazom dla podróżujących, wydawanych przez władze państwowe lub organy publiczne kraju zamieszkania ubezpieczonego i aktualnym na dzień rozpoczęcia podróży.

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczenia turystycznego Allianz rozpoczyna się:

 • Od dnia potwierdzonego w polisie jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
 • Nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia podróży.
 • Nie wcześniej niż po opłaceniu składki.

Jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej jesteś poza Polską:

 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się najwcześniej po upływie 3 dni (z początkiem czwartego z kolei dnia) od dnia wskazanego w poprzednim punkcie.
 • Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawierasz z Allianz kolejną umowę z takim samym zakresem ubezpieczenia, przy zachowaniu ciągłości okresu ubezpieczenia.

Jeśli zawierasz umowę ubezpieczenia w podróży w dniu jej rozpoczęcia:

 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 6 godzin od chwili zawarcia danej umowy.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments