Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Co zapewnia? Jakie wybrać [RANKING]

Opublikowano: 2020-03-24 (aktualizacja 2021-09-20, godz. 2:27)

Nagła zmiana planów wakacyjnych może przytrafić się każdemu, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa. Rezygnacja z wyjazdu turystycznego, czy biletu lotniczego wiąże się ze stratą zainwestowanej gotówki. Na wypadek takiej sytuacji można zakupić specjalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży. Podpowiadamy, które będzie najlepsze. 

Osoby posiadające taką polisę od kosztów rezygnacji z podróży otrzymają zwrot kosztów poniesionych na wynajem noclegów, zakup biletu czy rezerwację wycieczki. Rezygnacja z wyjazdu musi być jednak potwierdzona ważnym powodem – każde towarzystwo przygotowuje listę takich sytuacji, które są objęte ochroną ubezpieczenia, np. nagłe zachorowanie, śmierć kogoś bliskiego czy zmiana pracy. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Koszty rezygnacji z podróży

Organizatorzy wycieczek w warunkach uczestnictwa zawierają informacje dotyczące kosztów rezygnacji z ich imprez turystycznych. W tabelce poniżej widoczne są koszty biura podróży Itaka. Każde biuro może mieć nieco inny przedział czasowy i % potrącenia kosztów.

Z tymi kosztami powinien liczyć się turysta, który nie posiada ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce.

Termin rezygnacji przez planowanym wyjazdemŚrednie koszty potrąceń
Do 40 dni250 PLN
Od 39 do 31 dniDo 20% ceny imprezy
Od 30 do 21 dniDo 30% ceny imprezy
Od 20 do 14 dniDo 50% ceny imprezy
Od 13 do 8 dniDo 70% ceny imprezy
Od 7 do 2 dniDo 80% ceny imprezy
1 dzieńDo 90% ceny imprezy

Rezygnacja czy przerwanie podróży? Co można objąć ochronę?

Ochroną można objąć jedną z dwóch sytuacji:

 1. rezygnację z wyjazdu, jeszcze przed rozpoczęciem podróży – wówczas zwracana jest całość wpłaconej kwoty za rezerwację wycieczki, nocleg czy zakup biletu,
 2. przerwanie podróży – konieczność powrotu do miejsca zamieszkania już w trakcie wyjazdu – wówczas ubezpieczyciel zwraca niewykorzystaną część poniesionych kosztów i koszty transportu powrotnego. 

Co można ubezpieczyć w ramach kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Polisę można zakupić zarówno na wyjazd organizowany samodzielnie, jak i na wycieczkę z biurem podróży. W ramach ochrony ubezpieczeniowej można objąć:

 • umowę zawartą z biurem podróży,
 • rezerwację noclegu,
 • zakup biletu,
 • udział w szkoleniu lub konferencji,
 • wynajem auta,
 • zakup biletu na wydarzenie kulturalne lub sportowe,
 • wynajem lub czarter jachtu,
 • rejs statkiem.

Jakie są warunki ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu?

Każdy ubezpieczyciel posiada określone w OWU warunki ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Przed zakupem takiej usługi należy się dokładnie zapoznać z jej zakresem. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe są zobowiązane do zrekompensowania straty finansowej w sytuacjach, gdy do rezygnacji lub przerwania doszło wskutek:

 • nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub śmierci osoby ubezpieczonej lub osoby towarzyszącej w wyjeździe;
 • śmierci osoby bliskiej;
 • przedwczesnego porodu;
 • zdarzenia losowego (włamania do mieszkania, zalania, pożaru, huraganu itp.);
 • wezwania przez władze administracyjne RP osoby ubezpieczonej;
 • utraty pracy lub wyznaczenia daty rozpoczęcia pracy w trakcie trwania podróży;
 • kradzieży dokumentów podczas wyjazdu.

Sumy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Oczywistym jest, że warunki ubezpieczenia od rezygnacji różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Podobnie jest też z sumami ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jest to podana kwota, którą ubezpieczyciel powinien nam zwrócić za odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej. W zależności od TU wysokość, jak i warunki sumy ubezpieczenia są odmienne.

Jakie ubezpieczenie wybrać? Ranking ubezpieczeń kosztów z wyjazdu

 1. Rezygnacja z Podróży Uniqa – ubezpieczenie kosztów rezygnacji do 35 000 zł, gwarantujące szeroki zakres ochrony oraz wiele dodatkowych opcji;
 2. Europa Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji Wariant 100% Max – polisa chroniąca przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą Cię spotkać przed wyjazdem, jak i w jego trakcie, również do 35 000 zł.

Co wpłynęło na pozycję towarzystw w rankingu?

Uniqa

 1. Gwarantuje ochronę w razie zachorowania na Covid-19, jeśli do stwierdzenia zarażenia (na podstawie diagnozy lekarskiej) dojdzie przed wyjazdem.
 2.  Możliwość zakupu do 7 dni przed datą planowanego wyjazdu:
Liczba dni do wyjazduKiedy możesz kupić ubezpieczenie?
Więcej niż 30 dni.W dowolnym dniu.
30 lub mniej dniWyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą.

Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu

3. Możliwość rezygnacji z podróży w następujących sytuacjach:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,
 •  komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,
 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,
 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w  miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej),popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,
 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i  dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,
 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,
 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

4. Cena polisy

Europa Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji Wariant 100% Max

 1. Ubezpieczenie all risk 100% Max  obejmuje ono wszystkie udokumentowane powody rezygnacji, dotyczące ubezpieczonego, które uniemożliwiają podróż, za wyjątkiem wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 2. Możliwość zawarcia ubezpieczenia do 7 dni przed rozpoczęcia podróży:
Liczba dni pomiędzy dniem zawarcia umowy podróży a dniem rozpoczęcia podróży:Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?
więcej niż 30 dniW terminie 3 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży
30 dni lub mniejW dniu zawarcia umowy podróży, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróż

3. Możliwość rezygnacji z polisy w następujących sytuacjach:

 • nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczeniom lub współuczestnikowi podróży,
 • komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego, współuczestnika podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika [podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia,
 • śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej,
 • śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa,
 • szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku działania zdarzenia losowego lub będącego następstwem kradzieży z włamaniem, powodujące konieczność wykonania przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych,
 • utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, za utratę pracy uznaje się wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, Europa Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika w rozumieniu przepisów prawa,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży był w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędny do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem że kradzież dokumentów została zgłoszona odpowiednim władzom,
 • udokumentowana przez policję szkoda rzeczowa powstała na skutek wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • udokumentowana przez policję kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w dniu zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia,
 • szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła  w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych lub obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy,
 • wyznaczeniu ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, ZUS, w przypadku, gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży,
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej,
 • akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy – Obwodu Donieckiego i Ługańskiego, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 kilometrów od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zmiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje, powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży.

4. Cena ubezpieczenia obejmującego przerwanie podróży:

Gdzie kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Za pomocą naszej strony można przejść do zakupu polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym:

KUP UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI W UNIQA

KUP UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI W EUROPA UBEZPIECZENIA

Można zakupić ją online – wystarczy tylko wypełnić dane dotyczące wyjazdu oraz osób ubezpieczonych. Po opłaceniu składki dokument polisy będzie wysłany na podany adres mailowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jest częścią polisy turystycznej?

Nie, to oddzielny produkt. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy wykupić dużo wcześniej, najlepiej tuż po opłaceniu wyjazdu w biurze podróży, rezerwacji biletu czy noclegu. Polisa tego typu gwarantuje ochronę zarówno przed podróżą (od rezygnacji lub anulacji), jak i już w czasie jej trwania (od przerwania wakacji).

2. Czy można rezygnować z podróży zrezygnować bez podania powodu?

Zazwyczaj jest to niemożliwe. Każde towarzystwo określa szereg sytuacji, które mogą być powodem do rezygnacji z wyjazdu. Zwykle są to losowe, niezaplanowane zdarzenia, jak choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek, kradzież dokumentów, zwolnienie z pracy, rozpoczęcie nowej, termin egzaminu czy wezwanie do sądu. Z listą takich zdarzeń należy zapoznać się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

3. Czy w ramach jednej polisy od kosztów rezygnacji z wyjazdu można ubezpieczyć kilka osób?

Tak. Ubezpieczyciele dają taką możliwość. Można w ramach jednej polisy objąć ochroną od kosztów rezygnacji wszystkich wyjeżdżających w daną podróż.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu - Co warto wiedzieć?
 1. Biura podróży, przewoźnicy oraz organizatorzy różnych imprez i wydarzeń zastrzegają sobie prawo do potrącenia kosztów rezygnacji.
 2. Wysokość kwoty, która będzie potrącona zależy od terminu, w jakim się rezygnuje. Im bliżej wyjazdu, tym te koszty będą wyższe.
 3. Warto więc ubezpieczyć się od takich opłat. Polisę tego typu należy zakupić od razu po rezerwacji wyjazdu lub najpóźniej do kilku dni po.
 4. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z podróży musi być odpowiednio uargumentowana i udokumentowana.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments