Ubezpieczenie OC – za co odpowiadają towarzystwa ubezpieczeniowe?

Opublikowano: 2016-10-06 (aktualizacja 2020-07-30, godz. 8:42)

Ubezpieczenie OC kojarzone jest przede wszystkim z ubezpieczeniem samochodu. Dostępne jest jednak również OC osobowe, które może nam się przydać podczas wakacji, w razie gdy wyrządzimy szkodę na osobie trzeciej lub jej mieniu. Nie jest ono obowiązkowym elementem polisy, aczkolwiek coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jego wartości. Dlaczego warto kupić ubezpieczenie OC oraz za co odpowiadają ubezpieczyciele?

Odpowiedzialność Cywilna (OC) jest rozumiana jako powstała na podstawie przepisów prawa cywilnego odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, zobowiązująca sprawcę do naprawienia tej szkody. W teorii wyróżniamy 2 rodzaje OC: kontraktową i deliktową. W przypadku ubezpieczeń turystycznych będziemy mieć do czynienia z drugim rodzajem, polegającym na wyrządzeniu komuś krzywdy. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Przedmiot ubezpieczenia turystycznego OC

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego wżyciu prywatnym podczas podróży krajowej bądź zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w okresie ochrony ubezpieczeniowej, do naprawienia których ubezpieczony został zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

Jak rozumieć zapisy OWU dotyczące Odpowiedzialności Cywilnej?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) są zbiorem najważniejszych informacji na temat zawieranej polisy. Znajdziemy w nim prawa i obowiązki zarówno osoby ubezpieczonej jak i ubezpieczyciela. Rozdział dotyczący Odpowiedzialności Cywilnej także jest napisany charakterystycznym językiem, który dla osoby nie mającej na co dzień do czynienia z OWU, okaże się niezrozumiały. Warto przytoczyć kilka definicji używanych przy ubezpieczeniu OC (na podstawie OWU PZU Wojażer).

 1. Czynności życia prywatnego – czynności dotyczące sfery prywatnej, niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły. Odpowiedzialność w życiu prywatnym nie obejmuje wykonywania działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia funkcji, w tym honorowych: w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych oraz pracy w charakterze wolontariusza.
 2. Szkoda osobowa – szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, jeżeli nie doszłoby do nieszczęśliwego zdarzenia.
 3. Szkoda rzeczowa – szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, jeżeli nie doszłoby do wyżej wymienionych sytuacji.
 4. Suma gwarancyjna – określona w polisie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym.

Warto zwrócić uwagę na ostatni zapis mówiący o sumie gwarancyjnej. W przypadku ubezpieczenia OC, popularnie stosowaną sumę ubezpieczenia zastępuje się sumą gwarancyjną i jest to maksymalna kwota, którą poszkodowany może otrzymać z polisy.

OC na mieniu a OC na osobie

Towarzystwa stosują zazwyczaj odrębne sumy gwarancyjne dla szkód na mieniu i osobie. Jeżeli wyrządzimy szkodę na osobie trzeciej, otrzyma ona maksymalnie 100% sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. Jeżeli natomiast będziemy odpowiadać za uszkodzenie mienia, towarzystwo wypłaci jedynie określoną jej część, przykładowo w TU Europa jest to maksymalnie 20% sumy gwarancyjnej zawartej w polisie. Poniżej znajduje się zestawienie wartości sum gwarantowanych przez poszczególne towarzystwa w ramach ubezpieczenia OC.

Towarzystwo Maksymalna suma gwarancyjna Szkoda Udział sumy gwarancyjnej
Allianz 800 000 zł Na mieniu 10 % SG
Na osobie 100 % SG
Aviva 200 000 zł Na mieniu 100 % SG
Na osobie 100 % SG
AXA 50 000 € Na mieniu 10 % SG
Na osobie 100 % SG
ERV 200 000 € Na mieniu 20 % SG
Na osobie 100 % SG
Europa 100 000 € Na mieniu 20 % SG
Na osobie 100 % SG
Generali 300 000 zł Na mieniu 100 % SG
Na osobie 100 % SG
Gothaer 50 000 € Na mieniu 100 % SG
Na osobie 100 % SG
PZU 150 000 zł Na mieniu 100 % SG
Na osobie 100 % SG
Signal Iduna 100 000 € Na mieniu 100 % SG
Na osobie 100 % SG
Warta 300 000 zł Na mieniu 100 % SG
Na osobie 100 % SG

źródło: opracowanie własne

Niektóre towarzystwa określają dodatkowe limity związane z sumą gwarancyjną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianiem sportów.

ERV – odpowiedzialność cywilna w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka wynosi 20% sumy gwarancyjnej:

 • dla szkód na mieniu przy maksymalnej SG 40 000 €, SG będzie równać się 8 000 €,
 • dla szkód na osobie przy maksymalnej SG 200 000 €, SG będzie równać się 40 000 €.

Signal Iduna – szkody związane z amatorskim uprawianiem sportu lub sportami zimowymi również będą wiązać się z niższymi sumami gwarancyjnymi:

 • 50 % SG OC dla szkód osobowych,
 • 25 % SG OC dla szkód rzeczowych.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej towarzystwa również stosują wyłączenia odpowiedzialności określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Oto przykładowe, zawarte w produkcie Travel World TU Europa, po wystąpieniu których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania.

 • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobie bliskiej lub osobie, za którą ponosi odpowiedzialność,
 • szkody wynikające z posiadania, kierowania, używania, uruchamiania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i wodnych,
 • utrata lub uszkodzenie mienia należącego do ubezpieczonego albo mienia innej osoby, powierzonego, wynajętego, pożyczonego lub będącego pod pieczą bądź kontrolą ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność,
 • szkody wynikające z wykonywania swojego zawodu, pracy za granicą lub prowadzenia działalności mającej na celu wypracowanie zysku,
 • szkody wynikłe z posiadania i użycia broni wszelkiego rodzaju,
 • roszczenia powstałe w wyniku naruszenia przepisów prawnych, roszczenia o charakterze karnym, za straty moralne, zadośćuczynienie i o odszkodowanie z nawiązką,
 • szkody w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej odpłatnej umowy cywilnoprawnej.

źródło: opracowanie własne na podstawie kalkulacji z dnia 06.10.2016

Dla kogo ubezpieczenie OC?

Odpowiedzialność Cywilna, jako dodatkowy element polisy, powinna w szczególności zainteresować osoby, które wybierają się na urlop z dziećmi czy ze zwierzętami. Nie zawsze jesteśmy w stanie przypilnować swoich pociech, a o szkodę na czyimś mieniu nie trudno. OC przyda się również podczas uprawiania sportów. Szusując na stoku w każdej chwili możemy zajechać komuś drogę i jeśli winni będziemy my, to również na nas spocznie odpowiedzialność za ewentualne szkody.

Porównując ubezpieczenie turystyczne sprawdźmy czy dane towarzystwo zapewnia ubezpieczenie OC i na jakich warunkach. Sumy gwarancyjne zazwyczaj określane są na kilkaset tysięcy złotych, tak więc zapłacenie trochę większej sumy na polisę, będzie opłacalnym wydatkiem.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments