NNW w ubezpieczeniu turystycznym – kiedy towarzystwo nie wypłaci pełnej sumy ubezpieczenia za śmierć?

Opublikowano: 2016-09-07 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:59)

NNW w ubezpieczeniu turystycznym – kiedy towarzystwo nie wypłaci pełnej sumy ubezpieczenia za śmierć?
5 (100%) 1 głosów

Na odpowiednio dopasowane ubezpieczenie turystyczne składa się wiele czynników. Wybierając się w podróż i decydując na zakup polisy, zwracamy uwagę przede wszystkim na cenę i jej stosunek do sum ubezpieczenia. Warto jednak przyjrzeć się szczegółowym zapisom OWU. Sprawdź, na co zwrócić uwagę wybierając NNW i kiedy TU nie wypłaci pełnej sumy ubezpieczenia.

Wybierając polisę turystyczną musimy zwracać uwagę nie tylko na ogólną cenę, ale przede wszystkim na sumy ubezpieczenia. Kwota wypłacona przez Towarzystwo nie zawsze będzie pokrywać się z tą, którą określiliśmy w polisie. Ma to miejsce m.in. w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków. Przed zakupem ochrony na wyjazd koniecznie przeczytajmy OWU i zwróćmy uwagę na rozdział poświęcony NNW. Opisane są tam procedury ustalania wysokości oraz wypłaty świadczenia. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co to jest NNW w ubezpieczeniu turystycznym?

NNW to skrót od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to rodzaj ubezpieczenia osobowego, pozwalający na otrzymanie świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. W ubezpieczeniu turystycznym każde Towarzystwo określa własne limity wypłacanych sum, w zależności od procentowego uszczerbku na ciele.

Czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia poszczególnych towarzystw możemy znaleźć podobne definicje nieszczęśliwego wypadku. Przykładowo, według Generali jest to przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności towarzystwa, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obrażeń ciała, powodujących trwały uszczerbek albo trwałe inwalidztwo, albo śmierć Ubezpieczonego.

Mówiąc o definicji nieszczęśliwego wypadku, zawsze możemy wyodrębnić kilka cech zdarzenia:

 • Wywołane przyczyną zewnętrzną;
 • Niezależne od woli ubezpieczonego;
 • Powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Jakie świadczenia wypłaca Towarzystwo w ramach NNW?

Towarzystwa określają, jaką sumę wypłacą osobie uprawnionej do odbioru świadczenia w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu ustala się ją na podstawie procentowego uszkodzeniu ciała i według tabeli stworzonej przez każde towarzystwo. Suma ubezpieczenia z tytułu wystąpienia urazu ciała może wynosić maksymalnie 100% sumy określonej w polisie. Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeżeli dojdzie do śmierci ubezpieczonego. Wówczas jego rodzina otrzymuje świadczenie w określonej przez towarzystwo wysokości. Może to być 100% sumy ubezpieczenia lub określona jej część. Właśnie na to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę wybierając polisę na wyjazd. Przykładowo, niektórzy ubezpieczyciele ustalają ją na 50 czy 60% sumy ubezpieczenia NNW.

Towarzystwo Zdarzenie Wysokość świadczenia Dostępne sumy ubezpieczenia
Aviva Uszczerbek na zdrowiu W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej wskutek NW, który nastąpił w ciągu 12 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku, Aviva wypłaci świadczenie w kwocie stanowiącej iloczyn wskazanej w polisie SU oraz wskaźnika procentowego ustalonego dla danego rodzaju uszczerbku na zdrowiu – maks. 100 % 10 tys. zł 20 tys. zł 30 tys. zł 50 tys. zł 60 tys. zł
Śmierć W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej wskutek NW, mającej miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku, Aviva wypłaci wskazaną w polisie SU – 100 %
AXA Uszczerbek na zdrowiu W przypadku uszczerbku częściowego wypłacane jest świadczenie procent SU odpowiadający procentowi uszczerbku na zdrowiu – maks. 100%   2 000 € 4 000 €
Śmierć W przypadku śmierci AXA wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 50% SU dla uszczerbku na zdrowiu.   1 000 € 2 000 €
ERV Uszczerbek na zdrowiu W przypadku uszczerbku częściowego wypłacane jest świadczenie – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi uszczerbku na zdrowiu – maks. 100% 30 tys. zł 40 tys. zł 50 tys. zł
Śmierć ERV wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Jest to jednak 50% sumy ubezpieczenia za 100% uszczerbek na zdrowiu. 15 tys. zł 20 tys. zł 25 tys. zł
Europa Uszczerbek na zdrowiu Procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu – maks. 100% 3 tys. € 5 tys. € 10 tys. €
Śmierć 60 % sumy ubezpieczenia określonej dla 100% uszczerbku na zdrowiu 1,8 tys. € 3 tys. € 6 tys. €
Signal Iduna Uszczerbek na zdrowiu W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacane jest świadczenie stanowiące procent sumy ubezpieczenia, równy procentowi uszczerbku na zdrowiu – maks. 100% 15 tys. zł 30 tys. zł 45 tys. zł 60 tys. zł 75 tys. zł 100 tys. zł
Śmierć Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie 2 lat od jego daty – wypłacane jest świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia.
Warta Uszczerbek na zdrowiu Wysokość  świadczenia  odpowiada oznaczonemu przez lekarzy Warty procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia NNW – maks. 100% 5 tys. zł 10 tys. zł 20 tys. zł 30 tys. zł 50 tys. zł
Śmierć Wysokość świadczenia stanowi 100% SU

źródło: opracowanie własne

Wyjeżdżając, z pewnością nie zakładamy, że podczas urlopu dojdzie do śmierci, warto jednak zabezpieczyć rodzinę na taki wypadek. Najbliżsi otrzymają wówczas kwotę określoną w powyższej tabeli – pamiętajmy więc, żeby wybierać te najwyższe. Finansowe zadośćuczynienie wprawdzie nie zastąpi naszej obecności, może być jednak pomocą w trudniejszych chwilach.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – co właściwie oznacza?

Towarzystwo Warta określa stały uszczerbek na zdrowiu jako zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące jego trwałą dysfunkcję. Podobną definicję podają pozostałe Towarzystwa.

A co w praktyce będzie to oznaczać? Jeżeli doznamy właśnie takiego uszkodzenia ciała TU wypłaci nam odszkodowanie na podstawie tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Poniżej przykładowe wartości dla wybranych dysfunkcji i Towarzystw. Oznaczają one, jaką część określonej sumy ubezpieczenia otrzymamy.

 

 

Źródło: opracowanie własne

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania w związku z NNW?

To, na jak wysokie świadczenie możemy liczyć w ramach następstw nieszczęśliwych wypadków jest jedną kwestią. Najpierw jednak powinniśmy zastanowić się czy w ogóle je otrzymamy. Konieczne jest sprawdzenie w jakich sytuacjach ochrona obowiązuje oraz kiedy towarzystwo odmówi wypłaty ze względu na zawarte w OWU wyłączenia. To właśnie przez te ograniczenia klienci często wyrażają negatywne opinie o towarzystwie. Faktem jest, że nieporozumienia wynikają najczęściej z nieznajomości umowy, którą podpisujemy. Jeżeli jeszcze przed jej zawarciem dowiemy się jakie wyłączenia stosuje ubezpieczyciel, będziemy mogli świadomie domagać się roszczeń po wystąpieniu szkody.

Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności – następstwa nieszczęśliwych wypadków (Warta Travel Plus):

 1. Usiłowanie lub popełnienie przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa
 2. Umyślne działanie Ubezpieczonego
 3. Napad padaczkowy
 4. Zaburzenia psychiczne Ubezpieczonego
 5. Zdarzenia w związku ze spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego
 6. Prowadzenie przez Ubezpieczonego wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 7. Uszkodzenie ciała spowodowane leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane
 8. Przebywanie przez Ubezpieczonego na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź korzystania z nich np. szlaki turystyczne, trasy zjazdowe, akweny wodne itp.
 9. Zamieszki, rozruchy, bójki, a także wszelkiego rodzaju zakłócenia porządku publicznego (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej)
 10. Zdarzenia powstałe w związku z zawodowym uprawianiem sportów

Jak wybrać ubezpieczenie NNW?

Przed zakupem ubezpieczenia w pierwszej kolejności powinniśmy porównać dostępne warianty kilku polis turystycznych. Na tym etapie wczytajmy się w OWU i sprawdźmy, czy faktycznie cena jest adekwatna do jakości produktu. Dzięki naszej porównywarce w łatwy sposób możemy przejść do szczegółów ubezpieczenia oraz pobrać OWU.

Następnie sprawdźmy, jaką część sumy może otrzymać rodzina w przypadku naszej śmierci oraz jakie procentowe wartości przypisane są do konkretnych przypadków uszkodzeń ciała. Właśnie od tego zależy faktyczna suma odszkodowania wypłacana przez Towarzystwo. Nie zapomnijmy oczywiście o zapoznaniu się z wyłączeniami, aby w późniejszym czasie uniknąć nieporozumień.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest coraz częściej zawierane już w podstawowej wersji polisy i nie jest konieczne dokupywanie go jako opcji dodatkowej. Jeżeli suma ubezpieczenia jest dla nas zbyt niska lub gdy w przypadku śmierci odszkodowanie będzie wynosiło jedynie jej określoną część, zdecydujmy się na podwyższenie sumy w umowie. Niektóre Towarzystwa pozwalają ubezpieczyć się na kwoty nawet do 100 000 zł. Nieznaczna podwyżka ceny nie będzie dla nas bardzo znacząca na tym etapie, a z pewnością docenimy ją, jeżeli faktycznie dojdzie do szkody.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja