Opis produktu

Generali – Direct

Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny towarzystwa Generali jest idealną ochroną dla osób, które szukają kompleksowej polisy. Ubezpieczyciel pokrywa koszty nawet do 800 tysięcy złotych. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia produktu o ryzyka związane z pasywnym udziałem w wydarzeniach związanych ze stanem wojennym oraz aktami terroru.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia turystycznego TU Generali obejmuje odpowiedzialność za: Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 1. Koszty leczenia i pomoc assistance
 2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 3. Odpowiedzialność Cywilną
 4. Bagaż Podróżny (także opóźnienie)
 5. Sprzęt sportowy
 6. Koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej bądź wcześniejszego powrotu
 7. Koszty odwołania noclegów
 8. Koszty odwołania biletu lotniczego

Ubezpieczenie assistance może obejmować 3 warianty różniące się zakresem pomocy. Dodatkowo polisa może uwzględniać ryzyka związane z:

 • Amatorskim uprawianiem sportu;
 • Wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu;
 • Pogorszeniem stanu zdrowia, będącego następstwem choroby przewlekłej;
 • Wykonywaniem pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka;
 • Pasywnym udziałem w wydarzeniach związanych ze stanem wojennym oraz aktami terroru.

Ubezpieczenie Generali Direct obowiązuje w jednej z dwóch stref decydujących o warunkach polisy. Pierwsza Strefa E dotyczy państw europejskich, terytoriów państw leżących w Basenie Morza Śródziemnego oraz na Wyspach Kanaryjskich, druga natomiast – Strefa Ś obejmuje wszystkie państwa na świecie.

Umowa ubezpieczenia

Polisę Generali Direct można zawrzeć w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Okres ochrony może wynosić 1 rok (długoterminowa) lub określoną liczbę dni lub miesięcy poniżej 1 roku (krótkoterminowa). W umowie określa się wysokość składki ubezpieczeniowej, która jest zależna od:

 • zakresu i sumy ubezpieczenia,
 • okresu ochrony,
 • liczby osób objętych ubezpieczeniem,
 • strefy w której ma obowiązywać ochrona,
 • celu wyjazdu,
 • rodzaju, wariantu i formy ubezpieczenia,
 • wieku ubezpieczonego,
 • indywidualnej oceny ryzyka,
 • ewentualnych zniżek bądź zwyżek.

Sumy ubezpieczenia

Polisę możemy dopasować do indywidualnych potrzeb wybierając odrębne sum ubezpieczenia dla każdego z ryzyk. W kalkulatorze określono stałe sumy, na które można się ubezpieczyć i które przedstawia poniższa tabela (kwoty podano w PLN).

Ubezpieczenie Sumy ubezpieczenia
Koszty leczenia (KL) i Assistance (Ass) 40 tys. – 400 tys.
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 10 tys. – 60 tys.
Odpowiedzialność Cywilna (OC) 20 tys. – 300 tys.
Bagaż podróżny (BP) 500 – 4000
Sprzęt Sportowy (SS) 1000 – 4000

 

Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo określiło odrębne wyłączenia dla każdego rodzaju ubezpieczenia. W podstawowej wersji polisy z pewnością będą nas dotyczyły poniższe wykluczenia:

 • Wcześniejsze przeciwskazania do odbycia podróży związane ze stanem zdrowia;
 • Niestosowanie się do zaleceń lekarza;
 • Działania wykraczające poza zakres niezbędnego udzielenia pomocy;
 • Wydarzenia zaistniałe na terytorium RP;
 • Wydarzenia związane z chorobą psychiczną;
 • Samookaleczenie, samobójstwo lub usiłowanie jego dokonania;
 • Usiłowanie lub popełnienie przestępstwa;
 • Działania niezgodne z miejscowym prawem.

Jest to jedynie część wyłączeń, które określa towarzystwo. Przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami ubezpieczenia.

Postępowanie po zajściu zdarzenia

Podobnie jak w przypadku wyłączeń odpowiedzialności, procedura postępowania po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego jest odrębna dla każdego rodzaju ubezpieczenia. Można jednak przyjąć ogólny schemat i wyodrębnić kilka najważniejszych punktów.

Ubezpieczony zobowiązany jest w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody oraz ograniczyć konsekwencje zdarzenia. Przed podjęciem jakichkolwiek należy w ciągu 24 godzin powiadomić Centrum Pomocy Generali w o zaistniałej sytuacji oraz przekazać wszelkie informacje niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozpoczęcia procedury roszczeniowej. Ubezpieczony zobowiązuje się stosować do zaleceń ubezpieczyciela oraz zbierać dokumentację medyczną niezbędną do potwierdzenia zdarzenia i określenia wysokości roszczenia.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments