Opis produktu

TU Europa – Travel World

Ubezpieczenie turystyczne TU Europa Travel World jest odpowiednie dla każdego, kto wybiera się w zagraniczną podróż. Towarzystwo oferuje najszerszy pakiet ubezpieczeń dodatkowych, dzięki którym Twój wyjazd będzie jeszcze bezpieczniejszy. Standardowa ochrona w każdym z wariantów obejmuje pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomoc w podróży, NNW oraz ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu sportowego. Produkt zapewnia ochronę na wypadek ataku terrorystycznego bez ograniczenia liczby dni oraz jeśli do zdarzenia doszło pod wpływem alkoholu (nie dotyczy szkód z OC oraz wypadku komunikacyjnego).

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie Travel World dostępne jest w 4 wariantach: Standard, Standard Plus, VIP, The Best. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Podstawowy pakiet (Wariant Standard) obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
 • ubezpieczenie pomocy w podróży,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym sprzętu sportowego.

Natomiast najbogatszy pakiet (Wariant The Best) poza powyższymi zawiera:

 • ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym w związku z uprawianiem sportów
 • następstwa chorób przewlekłych,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka

Rozszerzenia pakietu ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, w wariantach Standard, Standard Plus i VIP można zakupić w 2 opcjach: Mini i Max, od których zależy wysokość sumy ubezpieczenia.

 

Dodatkowo istnieje możliwość wybrania dodatkowych ubezpieczeń niezawartych w wybranych pakietach:

 • Komfortowa Kieszeń – ubezpieczenie portfela, dokumentów, kluczy oraz telefonu komórkowego;
 • Ubezpieczenie mieszkania lub domu – na czas wyjazdu zagranicznego,
 • Car Assistance – na wypadek awarii samochodu, którym podróżujesz,
 • Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej umożliwiające kontynuację leczenia w Polsce urazów odniesionych podczas wyjazdu,
 • Bezpieczna walizka – na wypadek kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia pojemników bagażu podróżnego.

 

Podstawowe ubezpieczenie obejmuje ryzyka związane z uprawianiem turystyki kwalifikowanej. Ponadto istnieje możliwość uwzględnienia zdarzeń związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych czy wyczynowym uprawianiem sportów.

Travel World można rozszerzyć również o ryzyka związane z następstwami chorób przewlekłych oraz niebezpieczną pracą fizyczną.

Sumy ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia określone są dla każdego z wariantów, a w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, także w dwóch opcjach Mini i Max. Ubezpieczenie pomocy w podróży (Assistance) posiada różne sumy ubezpieczenia dla każdego ze zdarzeń – szczegółowe informacje można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Travel World.

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Standard

Standard Plus

VIP

The Best

Koszty leczenia, ratownictwo i transport (KL)

15 000 € (Mini)

30 000 € (Max)

30 000 € (Mini)

40 000 € (Max)

60 000 € (Mini)

100 000 € (Max)

300 000 €

Pomoc w Podróży (A)

Odrębne dla każdego zdarzenia

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

3 000 €

5 000 €

10 000 €

10 000 €

Bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy (BP)

300 €

500 €

1 000 €

1 000 €

Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego (OBP)

150 €

150 €

150 €

Odpowiedzialność Cywilna (OC)

50 000 €

100 000 €

100 000 €

Komfortowa Kieszeń (KK)

250 €

Ubezpieczenie mieszkania lub domu (MD)

15 000 zł

Car Assistance

3 000 €

Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej

10 000 zł

Bezpieczna walizka

250 €

Źródło: opracowanie własne

Wyłączenia odpowiedzialności

Każde z ubezpieczeń w Travel World posiada własne, odrębne wyłączenia. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, w których TU Europa nie wypłaci świadczenia znaleźć można w OWU.

Istnieje też spis wyłączeń wspólnych dla wszystkich ubezpieczeń:

 • Działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty sabotażu, udział w nielegalnych strajkach;
 • Eksplozja atomowa, napromieniowanie radioaktywne;
 • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza oraz poddawanie się zabiegom medycznym poza opieką lekarską lub osób do tego uprawnionych;
 • Usiłowanie dokonania przestępstwa,
 • Próba samobójcza, okaleczenia;
 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień;
 • Uczestnictwo ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi bądź pasażera poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi;
 • Umyślne działanie osób bliskich;
 • Alkoholizm, zaburzenia psychiczne ubezpieczonego.

Jak kupić?

Zakupu ubezpieczenia Travel World można dokonać całkowicie online. Wystarczą 3 kroki:

 1. Wypełnienie wniosku;
 2. Zapłata przelewem lub kartą płatniczą;
 3. Otrzymanie polisy na adres e-mail.

Należy pamiętać, aby kupić ubezpieczenie jeszcze przed podróżą (najpóźniej w przeddzień wyjazdu). W przypadku, gdy już znajdujemy się za granicą, obowiązywać nas będzie 2-dniowy okres karencji.

Jak zgłosić szkodę?

Po wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy niezwłocznie powiadomić Centrum Pomocy, stosować się do otrzymanych zaleceń oraz w miarę możliwości zminimalizować skutki zdarzenia. Zachować należy wszystkie dokumenty oraz dowody wpłaty i przekazać je ubezpieczycielowi.

Pamiętaj, aby w czasie podróży posiadać przy sobie numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy. Nie zapomnij również o włączeniu roamingu za granicą.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments