EKUZ w Chorwacji

Opublikowano: 2017-05-16 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:59)

Twoja ocena

Z dniem 1 lipca 2013 roku Chorwacja stała się członkiem Unii Europejskiej i dołączyła do grupy państw które umożliwiają korzystanie z publicznego systemu zdrowia posiadaczom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Każde państwo członkowskie dysponuje własnym powszechnym systemem opieki zdrowotnej, dlatego też zostały wprowadzone wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawodawstw państw członkowskich.

Najważniejsze informacje dla posiadaczy karty EKUZ planujących wyjazd do Chorwacji: Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ochrony medycznej

W ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Chorwacji ubezpieczonym przysługuje prawo do następujących świadczeń zdrowotnych takich jak:

  • podstawowa opieka medyczna, opieka specjalistyczna i szpitalna (z opieki można korzystać na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego udzielającego świadczeń w ramach praktyki ogólnej),
  • leki uwzględnione na liście Chorwackiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego (HZZO),
  • opieki dentystycznej i protetycznej,
  • środków zaopatrzenia ortopedycznego.

Ważne informacje

Dokumenty – w razie korzystania z opieki zdrowotnej należy w placówce medycznej przedstawić dowód tożsamości (preferowany jest paszport) wraz z EKUZ. Lekarzowi w placówce należy pozostawić kserokopie karty (najlepiej mieć ze sobą kilka kserokopii).

Ratownictwo medyczne – nie jest objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Placówki medyczne – należy korzystać ze świadczeń w placówkach z podpisaną umową z Chorwackim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (HZZO). Placówki są specjalnie oznaczone logiem HZZO.

Koszty leczenia – posiadanie karty EKUZ nie zapewnia kompleksowej ochrony! EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski a także obowiązujących w Chorwacji dopłat pacjenta za świadczenia medyczne. Wskazany jest zakup dodatkowego ubezpieczenia w celu zapewnienia sobie pełnej ochrony.

Osoby bez dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego mają obowiązek ponoszenia częściowych kosztów udzielonych im świadczeń:

  1. Do 20 proc. wartości kosztów świadczeń z tym że minimalna wartość współpłacenia nie może być niższa od odsetek podstawy budżetowej, który wynosi 3.326 kun (ok. 1840 zł). Przykład: ubezpieczony jest obowiązany zapłacić 10 kun (5,50 zł) za świadczenia udzielone przez lekarza rodzinnego, ginekologa i dentystę.
  2. Maksymalna kwota współpłacenia nie może przekroczyć 60,13 proc. podstawy budżetowej bądź 2.000 kun (ok. 1007 zł) np. w przypadku leczenia szpitalnego.

Z obowiązku dopłat są wyłączone dzieci do 18 roku życia, które stale zamieszkują na terenie Chorwacji.

Pomoc w ramach EKUZ
Recepty leki z listy sporządzonej przez HZZO mogą być przepisywane wyłącznie przez lekarza rodzinnego udzielającego świadczeń w ramach praktyki ogólnej
Leczenie prywatne gdy pacjent skorzystał z leczenia w placówce nieposiadającej umowy z HZZO, poniesie pełne koszty (które nie podlegają późniejszemu zwrotowi z NFZ)

źródło: opracowanie własne

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów – ubezpieczony może uzyskać zwrot kosztów leczenia po powrocie do Polski. Jak? Składając wniosek o zwrot kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ (ze względu na miejsca zamieszkania). Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków i recept oraz dowody zapłaty.

Przypomnijmy jeszcze raz: karta EKUZ w Chorwacji nie zastąpi , bowiem nie pokrywa ona kosztów ratownictwa medycznego, transportu ubezpieczonego do kraju, leczenia prywatnego ani dopłat za świadczenia medyczne. Pamiętaj, że warto zaopatrzyć się w dobre ubezpieczenie podróżne aby mieć spokojne wakacje!

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja