Od 2 lipca 2022 r. Aviva i Allianz połączyły się w Polsce pod jedną marką – Allianz.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Dzięki połączniu kompetencji i doświadczeń obu firm, Allianz jeszcze lepiej zadba o poczucie bezpieczeństwa swoich klientów.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Integracja firm nie wymaga żadnych dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy ubezpieczeniowe nadal obowiązują i nie wymagają żadnych zmian.

Opis produktu

Allianz – Globtroter

Allianz Globtroter jest kompleksową ochroną dla osób, które mają w planach wyjazd turystyczny. Poza standardowymi wariantami, polisa obejmuje szereg dodatkowych ryzyk, niedostępnych w wielu towarzystwach. Allianz odpowiada za koszty leczenia do wysokości nawet 600 000 zł. Taka ochrona pozwala na bezpieczną podróż niemal do każdego państwa na świecie.

Zakres i rozszerzenia ubezpieczenia podróżnego

Umowa ubezpieczenia Globtroter w podróży zagranicznej obejmuje w szczególności koszty leczenia i assistance. Poza podstawową wersją polisy, istnieje możliwość ubezpieczenia:

 1. Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 2. Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
 3. Bagażu Podróżnego
 4. Moto Assistance – W podróży samochodem
 5. Kosztów udziału własnego w kosztach napraw wynajętego samochodu

Polisa może zostać rozszerzona o następujące klauzule:

 • Assistance – Kontynuacja leczenia na terytorium RP
 • Business Assistance
 • Assistance Sport
 • Bezpieczna Kieszeń
 • Medical Assistance dla członków rodziny na terytorium RP
 • Home Assistance na terytorium RP
 • Pet Assistance
 • Concierge

Ubezpieczenie kosztów leczenia w zależności od preferencji ubezpieczonego można rozszerzyć również o:

 • Wykonywanie pracy fizycznej;
 • Wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka;
 • Wyczynowe uprawianie sportów;
 • Amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka;
 • Amatorskie uprawianie sportów zimowych wysokiego ryzyka;
 • Amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych;
 • Zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych;
 • Bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.

Ubezpieczenie Assistance może zostać rozszerzone o wykonywanie pracy oraz uprawianie wyżej wymienionych sportów. Odpowiedzialność Cywilna także może obejmować uprawianie sportów. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia bagażu istnieje możliwość doubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz sprzętu sportowego.

Warianty ubezpieczenia

Polisa może zostać zawarta w formie indywidualnej (na rachunek jednej osoby) lub grupowej, do której należeć będą co najmniej dwie osoby.

Zasięg terytorialny obejmuje 3 strefy: A – państwa znajdujące się na terytorium Europy oraz w basenie Morza śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi; B – wszystkie państwa świata, P – Polska.

Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia ustalane są przez ubezpieczonego, tak aby w pełni dopasować polisę do swoich potrzeb i preferencji. Towarzystwo Allianz odpowiada za koszty leczenia nawet do 600 000 zł. Poniżej szczegółowe sumy dla najważniejszych elementów ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance

80 000 – 500 000 zł

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

1 800 – 4 000 zł

Sprzęt elektroniczny i sportowy

1 800 – 4 000 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

50 000 zł – 100 000 zł

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

14 000 – 40 000 zł

Jak ustalana jest składka polisy?

Cena ubezpieczenia określana jest w oparciu o ryzyko ubezpieczeniowe. Towarzystwo bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • Zakres i sumę ubezpieczenia;
 • Okres ubezpieczenia;
 • Zakres terytorialny;
 • Formę polisy (indywidualna lub grupowa);
 • Wiek ubezpieczonego;
 • Liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia;
 • Wybrane rozszerzenia umowy

Wyłączenia odpowiedzialności

Tak jak każde inne towarzystwo, tak również Allianz określa wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których mimo wystąpienia zdarzenia objętego ochroną nie otrzymamy odszkodowania. W przypadku Allianz Globtroter do ogólnych przesłanek odmowy lub zmniejszenia świadczenia można zaliczyć:

 • zdarzenia, które miały miejsce przed określonym w umowie okresem ochrony,
 • zdarzenia, które miały miejsce na terytorium kraju zamieszkania (w sytuacji gdy jest on inny niż Polska),
 • zdarzenia, które wydarzyły się w miejscu zamieszkania ubezpieczonego (z wyjątkiem ubezpieczeń Home Assistance i Medical Assistance).

Postępowanie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego

Po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie należy powiadomić i poprosić o pomoc Centrum Operacyjne Allianz. Celem uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów należy podać niezbędne informacje, w tym imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres miejsca, w którym doszło do zdarzenia, a także opis zdarzenia. Obowiązkiem ubezpieczonego jest umożliwienie Centrum Operacyjnemu dostępu do wszystkich informacji medycznych, stosowanie się do jego zaleceń, a także umożliwienie dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz ustalenia wysokości świadczenia.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments