Przez skrót KR rozumiemy ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia stanowią podstawę polisy turystycznej. Polisa ta obejmuje pokrycie kosztów poszukiwania ubezpieczonego na lądzie, w górach oraz na wodzie przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze oraz pokrywa koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej i transportu ubezpieczonego do placówki medycznej.

Za ratownictwo uznaje się  świadczenie pomocy medycznej od chwili odnalezienia ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższego szpitalu lub innej placówki medycznej.