Opis produktu

Ubezpieczenie Axa Assistance Daleko od Domu można zawrzeć w trzech pakietach: Zdobywca, Podróżnik lub Urlopowicz. W zależności od charakteru wyjazdu oraz potrzeb, każdy ubezpieczający może znaleźć dla siebie odpowiednią ochronę. Ci najbardziej wymagający mogą liczyć na nielimitowaną sumę ubezpieczenia kosztów leczenia w pakiecie Zdobywca, co z pewnością wyróżnia produkt Axa Assistance.

Zakres ubezpieczenia Daleko od Domu

Podstawowy pakiet ubezpieczenia, czyli Urlopowicz obejmuje:

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance;
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Urlopowicz.

Pakiet Podróżnik, poza wymienionym wyżej zakresem Urlopowicz, obejmuje:

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej;
 • Ubezpieczenie bagażu;
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Podróżnik.

Pakiet Zdobywca, poza wymienionym wyżej zakresem Podróżnik, obejmuje:

 • Ubezpieczenie Podróży samolotem;
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Zdobywca.
 • Sprzęt służbowy – w Ubezpieczeniu bagażu.

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia towarzystwo Axa Assistance zapewnia również pomoc w wyniku aktów terroryzmu (w pakietach Podróżnik i Zdobywca).

Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w zależności od wybranego wariantu obejmuje następujące usługi.

Ubezpieczenie pomocy telefonicznej Urlopowicz Podróżnik Zdobywca
Infolinia turystyczna i medyczna
Telefoniczna pomoc w sytuacjach nagłych
Tłumaczenia ustne i pisemne
Ubezpieczenie ochrony prawnej x
Lifestyle assistance x x

 

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie Daleko od Domu Axa Assistance można rozszerzyć o ryzyka:

 • Uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
 • Wykonywania pracy za granicą;
 • Zaostrzenia chorób przewlekłych;
 • Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Axa Assistance umożliwia wzbogacenie ochrony również o dodatkowe Pakiety „Więcej niż pomoc”, takie jak: Twoja Podróż, Twoje Dziecko i Twój Dom.

Sumy ubezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określone przez towarzystwo Axa Assistance dla ubezpieczenia Daleko od Domu.

Zakres ubezpieczenia Urlopowicz Podróżnik Zdobywca
Koszty leczenia
Całkowita suma ubezpieczenia 200 000 zł 600 000 zł Bez limitu
Pomoc w wyniku aktów terroryzmu 200 000 zł 600 000 zł
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Śmierć w wyniku wypadku 10 000 zł 25 000 zł 75 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 zł 50 000 zł 150 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna*
Szkody na osobie 150 000 zł 1 500 000 zł
Szkody na mieniu 75 000 zł 750 000 zł
Ubezpieczenie Bagażu 3 000 zł 6 000 zł
Ubezpieczenie podróży samolotem
Opóźnienie bagażu 750 zł
Opóźnienie lub odwołanie lotu 1 500 zł

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej towarzystwo określiło udział własny wynoszący 100% dla szkód poniżej 750 zł

Sprawdź Szczegółowe zestawienie zakresu i sum ubezpieczenia Axa Assistance Daleko od Domu

Zawarcie umowy ubezpieczenia Axa Assistance

Umowę ubezpieczenia Axa Assistance zawiera się na okres minimum jednego dnia, maksymalnie jednego roku, w formie indywidualnej, rodzinnej bądź grupowej. Polisa może zostać zawarta na czas jednorazowej podróży bądź wielokrotnych podróży zagranicznych, z zastrzeżeniem, że ochrona obowiązuje jedynie w czasie trwania podróży oraz pojedyncza podróż nie może trwać dłużej niż 90 dni.

Ubezpieczyciel określa wysokość składki ubezpieczeniowej na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wysokość składki jest uzależniona od zakresu i wariantu ubezpieczenia, długości okresu ubezpieczenia, strefy geograficznej czy liczby ubezpieczonych. Ceny polisy są wyrażone w polskiej walucie.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jak w każdym produkcie ubezpieczeniowym, tak również w polisie Daleko od Domu można znaleźć listę ograniczeń odpowiedzialności towarzystwa. Do najważniejszych wyłączeń w ubezpieczeniu turystycznym Axa Assistance możemy zaliczyć:

 • działanie wbrew zaleceniom lekarza,
 • uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatycznych i naturalnych,
 • chuligańskie zachowanie ubezpieczonego lub związane z działalnością przestępczą,
 • aktywny udział w konflikcie wojennym, w misjach pokojowych, akcjach bojowych lub wojennych,
 • naruszenie przepisów prawa , zarządzeń lub środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa,
 • złamanie zasad bezpieczeństwa poprzez nieużywanie w chwili zaistnienia zdarzenia odpowiednich środków ochronnych takich jak: kask przy jeździe konnej lub rowerowej, na nartach i na snowboardzie, kask i kamizelka ratunkowa przy sportach wodnych,
 • choroby nowotworowe w fazie terminalnej,
 • choroby psychiczne,
 • następstwa znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • uprawianie aktywności sportowej w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • zdarzenia, które nastąpiły w trakcie podróży rozpoczętej po opublikowaniu przez Światową Organizację Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, iż nie zaleca się podróżowania do danego państwa lub regionu.

Postępowanie po zajściu szkody

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku należy:

 1. Niezwłocznie skontaktować się z Centrum Pomocy Assistance w ciągu 48 godzin od zdarzenia;
 2. Zadzwonić pod numer tel. + 48 22 575 97 28, czynny 24 godziny na dobę przez cały rok;
 3. Stosować się do wskazówek Centrum Pomocy Assistance.

Ponadto, w miarę możliwości powinno się zapobiec zwiększeniu szkody i ograniczyć jej konsekwencje.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments