4.1/5 - (18 głosów)

Od 2 lipca 2022 r. Aviva i Allianz połączyły się w Polsce pod jedną marką – Allianz. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Dzięki połączniu kompetencji i doświadczeń obu firm, Allianz jeszcze lepiej zadba o poczucie bezpieczeństwa swoich klientów.

Integracja firm nie wymaga żadnych dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy ubezpieczeniowe nadal obowiązują i nie wymagają żadnych zmian.

Opis produktu

Aviva – W podróży

W podróży to krótkoterminowe ubezpieczenie, które możemy zawrzeć na okres maksymalnie 29 dni. Poza podstawową ochroną polisy turystycznej, Aviva proponuje możliwość rozszerzenia ochrony o rekreacyjne uprawianie narciarstwa, snowboardu lub wykonywanie pracy fizycznej. Sumy ubezpieczenia możemy indywidualnie dopasować w zależności od zakresu polisy.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Avivy W podróży pozwala na zabezpieczenie podróży w zakresie:

  1. Kosztów leczenia i assistance
  2. Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
  3. Bagażu podróżnego
  4. Sprzętu sportowego
  5. Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Polisę można dopasować indywidualnie do własnych potrzeb względem sumy ubezpieczenia. W tabeli poniżej znajduje się zakres, który oferuje towarzystwo.

Ubezpieczenie

Suma ubezpieczenia

Koszty leczenia i assistance

40 000 – 500 000 zł

Odpowiedzialność cywilna

50 000 – 200 000 zł

Bagaż podróżny

500 – 5 000 zł

Sprzęt sportowy

1 000 – 5 000 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

10 000 – 60 000 zł

Szczegóły ubezpieczenia

Każdy z wariantów ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka związane z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa, snowboardu, nurkowania oraz wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej. Jeżeli wybieramy się na narty do Austrii czy innego alpejskiego kraju, bądź chcemy nurkować wśród raf koralowych, pamiętajmy o dodatkowym ubezpieczeniu.

W przypadku kosztów leczenia i assistance, towarzystwo (jako jedno z nielicznych) uwzględnia następstwa chorób przewlekłych. Aviva ponosi odpowiedzialność do wartości 10% wybranej sumy ubezpieczenia. Istnieje również możliwość uwzględnienia zwyżki, dzięki której ochrona będzie obowiązywać do pełnej wartości SU.

Ubezpieczenie Assistance poza podstawowym zakresem dostępnym w wielu towarzystwach oferuje organizację i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby oddelegowanej do Twojego zastępstwa.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego dotyczy przede wszystkim ich utraty zniszczenia lub uszkodzenia będącego następstwem m.in. pożaru, kradzieży z włamaniem, rozboju. Aviva obejmuje ochroną również przenośny sprzęt elektroniczny, m.in. notebook, laptop, telefon komórkowy, aparat fotograficzny.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wynosi ono 100% określonej sumy ubezpieczenia. Jeżeli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie będzie odpowiadać procentowemu uszkodzeniu ciała, określonemu szczegółowo w OWU. Możliwe jest również rozszerzenia NNW o złamania i skręcenia.

Dla kogo polisa?

Ubezpieczenie W podróży może nabyć osoba, która nie ukończyła 65. roku życia. Umowa zawierana jest na okres wskazany przez ubezpieczającego – może on wynosić od 2 do 29 dni. Ci, którzy chcą zawrzeć umowę znajdując się poza granicami Polski bądź kraju rezydencji, muszą liczyć się z 5-dniowym okresem karencji, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody.

Wyłączenia odpowiedzialności

Aviva określa kilka sytuacji, w których odpowiedzialność jej nie dotyczy i w których nie jest zobowiązana do wypłaty świadczenia. Należą do nich przykładowo szkody powstałe:

  • w związku z następstwami zamieszek, rozruchów itp.
  • w wyniku wojny, najazdu, działań wojennych,
  • w wyniku aktów terroru,
  • w wyniku wypadku statku powietrznego nielicencjonowanych linii lotniczych, w którym znajdował się ubezpieczony.

Zgłoszenie roszczenia

Po zaistnieniu zdarzenia objętego ochroną należy powiadomić o tym fakcie towarzystwo i przekazać wszystkie dane niezbędne do likwidacji szkody. Jeżeli wymaga tego sytuacja (np. gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa) w pierwszej kolejności należy zawiadomić odpowiednie służby. W przypadku niedopełnienia formalności z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa, jeżeli miało to wpływ na pogłębienie szkody, towarzystwo ma prawo do zmniejszenia kwoty odszkodowania lub nawet jego niewypłacenia. Po zgłoszeniu szkody należy dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do określenia zasadności i wartości roszczenia.

Dodatkowe informacje

W przypadku odzyskania utraconego mienia, za które towarzystwo wypłaciło odszkodowanie, należy w ciągu 14 dni powiadomić towarzystwo. Przy zachowaniu określonego terminu można zatrzymać otrzymane świadczenie.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments