4.2/5 - (12 głosów)

Opis produktu

Gothaer – W podróży


Ubezpieczenie towarzystwa ubezpieczeń Gothaer jest odpowiednie dla każdego, kto wyjeżdża za granicę i chce mieć pewność, że w razie nagłego zachorowania nie zostanie bez pomocy. Produkt „W podróży” pokrywa przede wszystkim koszty leczenia za granicą. W podstawowej wersji polisy znajdują się również ubezpieczenia NNW oraz kosztów leczenia NNW.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie „W podróży” obejmuje swoim zakresem zdrowie, życie, mienie i odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. W podstawowym wariancie polisy na wyjazd zagraniczny znajdują się:

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Dodatkowo istnieje możliwość wybrania pozostałych opcji:

 1. Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 3. Ubezpieczenie Assistance

Oraz w ramach wariantu związanego z uprawianiem sportów:

 1. Ubezpieczenie sprzętu sportowego
 2. Ubezpieczenie kosztów poszukiwań i ratownictwa

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczający się ma do wyboru 4 warianty polisy, w zależności od celu swojego zagranicznego wyjazdu. Rozszerzone warianty w zakresie ubezpieczenia uwzględniają ryzyko związane z planowaną aktywnością i działaniami w czasie pobytu za granicą. Wyróżnić możemy:

 • Wariant I – Podróże i wypoczynek;
 • Wariant II – Podróże i praca;
 • Wariant III A – Podróże i sport – amatorskie uprawianie sportów zimowych i wodnych;
 • Wariant III B – Podróże i sport – wyczynowe uprawianie sportów oraz uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Sumy ubezpieczenia

Poza wariantami ubezpieczenia, które dotyczą zakresu, jaki będzie obowiązywać ubezpieczonego, możliwe jest określenie sum ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk. W poniższej tabeli przedstawione są dostępne dla klientów wartości ochrony.

Przedmiot ubezpieczenia Dostępne sumy ubezpieczenia
Koszty leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu 10 000 €, 20 000 €, 40 000 €, 60 000 €
Koszty poszukiwań i ratownictwa 10 000 €
NNW 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł
Koszty leczenia NNW 10%  wybranej sumy ubezpieczenia NNW (czyli 500 zł, 1 000 zł, 1 500 zł lub 2 000 zł)
Bagaż podróżny 1 000 zł, 2 000 zł, 3 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym 25 000 €, 50 000 €
Sprzęt sportowy 2 000 zł, 5 000 zł, 10 000 zł

Składka ubezpieczenia

Składkę za ubezpieczenie opłaca się jednorazowo lub jeżeli okres odpowiedzialności wynosi powyżej 60 dni, maksymalnie w 2 ratach. Kwota składki ustalana jest na podstawie: wybranego wariantu ubezpieczenia, kraju podróży, celu wyjazdu, sum ubezpieczenia, okresu na jaki zostaje zawarta ochrona, formy zawarcia umowy, wieku ubezpieczonego oraz liczby ubezpieczonych.

Okres obowiązywania ochrony

Ochronę ubezpieczeniową określa się w dokumencie polisy i rozpoczyna się ona nie wcześniej niż dzień po zawarciu umowy z ubezpieczycielem. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, poszukiwań i ratownictwa oraz assistance rozpoczyna się ona najwcześniej po przekroczeniu granicy RP lub kraju stałego pobytu. Natomiast ubezpieczenie NNW, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego  oraz OC działa od momentu rozpoczęcia podróży (o ile wcześniej opłacono składkę).

Jeżeli zakup ubezpieczenia nastąpił, gdy ubezpieczony już znajdował się poza granicami kraju stałego zamieszkania, obowiązuje go 7-dniowy okres karencji, w którym ochrona jest zawieszona.

Wyłączenia odpowiedzialności

Gothaer określił listę wyłączeń obowiązujących w ubezpieczeniu „W podróży”. Są to zdarzenia powszechnie wykluczone z odpowiedzialności ubezpieczycieli:

 • działanie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, o ile miało to wpływ na zdarzenie,
 • umyślne działanie ubezpieczonego,
 • działania wojenne,
 • uprawianie sportów motorowych,
 • udział w rajdach, jazdach próbnych i testowych,
 • udział w treningach, zgrupowaniach lub zawodach związanych ze sportami i sztukami walki.

Dodatkowo wyłączeniami powinny zainteresować się kobiety w ciąży, w przypadku których towarzystwo nie pokryje kosztów porodu po 25 tygodniu ciąży. Szczegółowe informacje można znaleźć w OWU.

Postępowanie po zajściu szkody

Jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, ubezpieczony powinien:

 1. Niezwłocznie powiadomić towarzystwo o zajściu zdarzenia –  w terminie 14 dni od jego wystąpienia.
 2. Użyć dostępnych środków celem zminimalizowania szkody oraz ograniczenia jej skutków.
 3. Dostarczyć do towarzystwa wypełniony formularz zgłoszenia szkody oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania.
 4. Zabezpieczyć dowody związane ze zdarzeniem.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments