4.1/5 - (36 głosów)

Axa Travel

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA.
UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów. Dzięki połączeniu firm klienci w Polsce otrzymują pełną paletę produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych.
Integracja nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają aktywne i nie wymagają żadnych zmian.

Ubezpieczenie turystyczne towarzystwa Axa można zawrzeć w dwóch głównych opcjach – Travel oraz Travel Sport. Każdy z nich dostępny jest w 5 wariantach różniących się zakresem oraz sumami ubezpieczenia. Ubezpieczający ma również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Przedmiot i zakres AXA Travel

Przedmiotem ubezpieczenia AXA są przede wszystkim:

 1. Koszty leczenia i Assistance (KL)
 2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 3. Bagaż podróżny (BP)
 4. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC)
 5. Sprzęt sportowy (SS)
 6. Koszty rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie może zostać zawarte w dwóch wersjach: Travel i Travel Sport. Każdy z nich występuje w 5 wariantach: XSmall, Small, Medium, Large i XLarge, które dodatkowo mogą występować w wersji family. AXA obejmuje swoim zasięgiem 3 strefy terytorialne: N – kraje ościenne, A – Europa/Europe, B – Świat/Worldwide.

Poniżej znajduje się zakres każdego z 5 wariantów:

 1. XSmall – obowiązuje w strefie N (państwa ościenne):
  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (podstawowa),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 2. Small – obowiązuje w strefie A (Europa):
  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (podstawowa),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • bagaż podróżny.
 3. Medium – obowiązuje w strefie A (Europa):
  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (rozszerzona),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • bagaż podróżny i opóźnienie bagażu.
 4. Large – obowiązuje w strefie B (świat):
  • koszty leczenia i natychmiastowa pomoc Assistance (rozszerzona),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • bagaż podróżny i opóźnienie bagażu,
  • odpowiedzialność cywilna.
 5. XLarge – obejmuje zakres wariantu Large, różni się jednak wyższymi sumami ubezpieczenia.

Sumy ubezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określone przez towarzystwo Axa dla ubezpieczenia Indywidualnych Podróży Kontynenty.

Zakres ubezpieczenia

XSmall

Small

Medium

Large

XLarge

Strefa N

Strefa A

Strefa A

Strefa B

Strefa B

Koszty leczenia i Assistance

5 000 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

50 000 €

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

2 000 €

2 000 €

2 000 €

4 000 €

4 000 €

Bagaż Podróżny

200 €

200 €

400 €

400 €

Opóźnienie bagażu

200 €

200 €

200 €

Odpowiedzialność Cywilna

50 000 €

50 000 €

Szkody w mieniu do 10% sumy gwarancyjnej

5 000 €

5 000 €

Szkody na osobie

50 000 €

50 000 €

W wersji Travel Sport dodatkowo obowiązują poniższe sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

XSmall

Small

Medium

Large

XLarge

Strefa N

Strefa A

Strefa A

Strefa B

Strefa B

Odpowiedzialność Cywilna związana z uprawianiem sportów

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

Istnieje również możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, w których sumą ubezpieczenia jest koszt imprezy turystycznej maksymalnie do 4 000 € na osobę oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu, gdzie AXA ponosi odpowiedzialność do kosztu biletu maksymalnie do 1 000 € na osobę.

Szczegóły ubezpieczenia

W ubezpieczeniu Travel i Travel Sport możliwe jest rozszerzenie umowy o ryzyka związane z wykonywaniem pracy fizycznej za granicą oraz następstwami chorób przewlekłych. Wersja Travel Sport w swoim pakiecie obejmuje ochroną amatorskie uprawianie sportów, jednak jeżeli decydujemy się na wakacjach na uprawianie mniej popularnych dyscyplin sportowych, możemy wykupić dodatkowe rozszerzenia, takie jak:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportów,
 • uprawianie sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zobowiązuje towarzystwo AXA do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości 50% SU NNW, całkowitego uszczerbku na zdrowiu – 100% SU NNW oraz częściowego uszczerbku na zdrowiu w kwocie zależnej od procentowego uszkodzenia ciała.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej Axa wypłaci maksymalnie 100% sumy gwarancyjnej OC w wyniku szkód na osobie oraz 10%, jeżeli szkoda dotyczyła mienia osoby poszkodowanej.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres od 1 dni do 12 miesięcy. Ochrona rozpoczyna się od chwili rozpoczęcia podróży, o ile opłaciliśmy składkę i otrzymaliśmy polisę. W przypadku, gdy zakupu dokonujemy przebywając już za granicą, obowiązują 3 dni okresu karencji. Warto więc umowę zawrzeć już na kilka dni przed wyjazdem.

Składka określona w polisie ustalana jest na podstawie: wersji i wariantu ubezpieczenia, okresu ochrony, zakresu polisy oraz wysokości sum ubezpieczenia i gwarancyjnych. Axa określiła również system zniżek oraz zwyżek dla danych grup. Przykładowo:

 • osoby, które nie ukończyły 25 roku życia mogą liczyć na 10 % zniżki,
 • grupy powyżej 10 osób także obowiązuje 10 % zniżki.

Z nieco wyższymi opłatami ze względu na zwyżki muszą się liczyć osoby po 65 roku życia (50%), wykonujące pracę fizyczną za granicą (60%), chorujący przewlekle (300%) oraz osoby, które wykupiły rozszerzenia związane z uprawianiem sportów (100-300%).

Wyłączenia odpowiedzialności

Poza odrębnymi wyłączeniami dla każdego z ubezpieczeń, Axa określiła generalne wyłączenia dotyczące wszystkich zdarzeń. Towarzystwo nie ma obowiązku wypłaty, m.in. w przypadku gdy:

 • szkoda powstała w wyniku umyślnego lub rażącego działania ubezpieczonego (także zaniechania działania),
 • leczenie jest celem podróży zagranicznej,
 • zdarzenia związane jest z działaniami wojennymi, aktami terroru, stanem wyjątkowym, wojennym itp.,
 • ubezpieczony brał udział w zakładach,
 • skutków choroby psychicznej,
 • doszło do ataku konwulsji bądź epilepsji,
 • ubezpieczony był nietrzeźwy lub pod działaniem środków odurzających,
 • ubezpieczony popełnił lub próbował popełnić samobójstwo,
 • ubezpieczony uczestniczył w wyścigach motorowych, motorowodnych,
 • do zdarzenia doszło na terenie USA, Kanady, Australii, a ubezpieczony skończył 65 rok życia.

Postępowanie po zajściu szkody

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną, ubezpieczony jest zobowiązany w miarę możliwości do zapobieżenia zwiększenia szkody i ograniczenia jej konsekwencji. Przed podjęciem działań należy niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe o zaistniałej sytuacji, szczegółowo opisać okoliczności zdarzenia oraz umożliwić działanie oraz ustalenie okoliczności Centrum Alarmowemu. W przypadku nieszczęśliwego wypadku konieczne jest uzyskanie oraz przekazaniu towarzystwu dokumentacji medycznej stwierdzającej rozpoznanie oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności oraz wartości odszkodowania.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments