4.3/5 - (6 głosów)

TU Europa – Koszty Rezygnacji – Opis produktu

Planowanie wakacji zaczyna się już na kilka miesięcy przed wyjazdem. W tym czasie mogą zdarzyć się sytuacje, które uniemożliwią nam wyjazd na oczekiwany urlop. Jeżeli wcześniej wykupiliśmy i opłaciliśmy wycieczkę w biurze podróży, w takiej sytuacji prawdopodobnie nie otrzymamy pełnego zwrotu kosztów. TU Europa oferuje ubezpieczenie Koszty Rezygnacji, dzięki któremu możemy liczyć na odzyskanie kosztów związanych z odwołaniem imprezy turystycznej, a także anulowaniem biletów lotniczych, noclegów, wypożyczenia samochodu, czarteru jachtu, kosztów konferencji/ szkolenia czy udziału w imprezie masowej. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Warianty ubezpieczenia Koszty Rezygnacji

Kompleksowy zakres ochrony Kosztów Rezygnacji TU Europa obejmuje rezygnację z podróży oraz przerwanie podróży. Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach:

 1. Koszty Rezygnacji 100%
 2. Koszty Rezygnacji 100% Max

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Koszty Rezygnacji można zakupić w określonym przez TU Europa terminie. Zależy on od wariantu ubezpieczenia oraz terminu rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Wariant
100% 100% Max
do rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni zakup polisy możliwy w dowolnym terminie
do rozpoczęcia podróży pozostało 30 dni lub mniej zakup polisy możliwy w terminie 3 dni licząc od dnia następnego od dnia zawarcia umowy podróży, lecz nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia podróży zakup polisy możliwy tylko w dniu zakupu podróży, lecz nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia podróży

TU Europa wprowadziło możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów rezygnacji w dowolnym momencie, pod warunkiem, że od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do terminu rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni.

Składka i suma ubezpieczenia

Składka w ubezpieczeniu Koszty rezygnacji opłacana jest przez ubezpieczającego w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia i pobierana jest w polskich złotych. Ustala się ją na podstawie zakresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Granica odpowiedzialności TU Europa określona jest w PLN. Jeżeli cena imprezy turystycznej, rejsu, biletu podróży, przewozu, noclegu, najmu/czarteru jachtu, wypożyczenia samochodu, konferencji, szkolenia, kursu, warsztatu czy imprezy masowej określona jest w EUR, suma ubezpieczenia przeliczana jest na PLN na podstawie średniego kursu NBP, z końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia polisy. Górna granica odpowiedzialności TU Europa na jedną osobę wynosi 35 000 PLN.

Wyłączenia odpowiedzialności

TU Europa zastrzega brak odpowiedzialności w pewnych sytuacjach. Należą do nich m.in.:

 • pozostawanie ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu, współuczestnika podróży, osoby bliskiej współuczestnikowi podróży po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środków odurzających,
 • działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu, udział ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, przy czym w wariancie 100% Max ubezpieczony może zrezygnować z podróży z powodu ataku terrorystycznego bez dodatkowej opłaty składki,
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza lub poddanie się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób,
 • usiłowanie lub dokonanie przestępstwa przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu, współuczestnika podroży, osobę bliską współuczestnikowi podróży,
 • odwołanie imprezy turystycznej, przejazdu, noclegów i niedopełnienie zobowiązań przez organizatora, a także jego upadłość.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa nie zwraca także dodatkowych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, np. koszty wiz, telefonów, szczepień związanych z podróżą.

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w § 7 OWU.

Otrzymanie świadczenia

Celem otrzymania świadczenia należy niezwłocznie powiadomić dostawcę imprezy turystycznej, rejsu, biletu podróży, przewozu, noclegu, najmu czarteru jachtu, konferencji, szkolenia, kursu, warsztatu czy imprezy masowej o braku możliwości realizacji podróży. Następnie konieczne jest zawiadomienie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (wykaz znajduje się na stronie TU Europa).

Zdarzenia będące podstawą do wypłaty świadczenia

W obu wariantach zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • zgon ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej,
 • zgon osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, który nastąpił nie wcześniej niż na 45 dni przed datą rozpoczęcia podróży,
 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży,
 • komplikacje związane z ciążą, przedwczesny poród ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży,
 • szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży,
 • utratę pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy,
 • kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • wypadek komunikacyjny ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (udokumentowany przez policję),
 • kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (udokumentowana przez policję),
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym,
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego,
 • szkoda na mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • wyznaczenie terminu porodu na czas podróży,
 • wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium.

Polisę kosztów rezygnacji 100% można rozszerzyć o następstwa chorób przewlekłych.

Wariant Koszty Rezygnacji 100% Max dodatkowo obejmuje:

 • możliwość rezygnacji z uwagi na atak terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy – Obwodu donieckiego i Ługańskiego, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje,
 • możliwość rezygnacji z powodu następstw chorób przewlekłych u ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich w podstawowej cenie,
 • wypłatę świadczenia w sytuacji innego możliwego do udokumentowania powodu.

Najbogatszy wariant Koszty Rezygnacji 100% Max zapewnia również wypłatę świadczenia w sytuacji innego możliwego do udokumentowania powodu.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments