Co obejmuje ubezpieczenie NFZ za granicą w 2018 roku?

Opublikowano: 2017-03-29 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:59)

Twoja ocena

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który na pewno warto posiadać podczas wyjazdu do państw członkowskich UE/EFTA. Na początku 2017 pojawiła się pewna zmiana dotycząca okresu ubezpieczenia NFZ za granicą.

EKUZ to minimalna ochrona, którą powinniśmy posiadać podczas naszego wyjazdu. Jednak pojawia się pytanie, co obejmuje ubezpieczenie NFZ za granicą i czy wystarczy nam tylko posiadanie EKUZ?

Co obejmuje ubezpieczenie NFZ za granicą?

Jeśli tymczasowo przebywasz w innym państwie członkowskim UE/EFTA i posiadasz EKUZ, przysługują ci wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne. Pod warunkiem, jeśli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz pomoc została udzielona w celu uniknięcia powrotu pacjenta do swojego państwa. Należy jednak pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do leczenia tylko w placówkach, które funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. To oznacza, że jeśli dojdzie do sytuacji, w której ubezpieczony (posiadając tylko EKUZ) złamie nogę w nadmorskim kurorcie i będzie potrzebne wezwanie pomocy, możliwe, że właśnie jemu przypiszą koszt akcji, ponieważ w wielu krajach wezwanie karetki to świadczenie odpłatne w ramach służby zdrowia.

Zmiany w EKUZ w 2017

Narodowy Fundusz Zdrowia na początku 2017 roku wydłużył okres ważności EKUZ do 12 miesięcy. Dłuższy termin ważności dokumentu przysługuje osobom, które są:

  • zatrudnione,
  • pobierają rentę,
  • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
  • członkami rodzin (członek rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18. roku życia, które kontynuuje kształcenie),
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą.

Czy EKUZ wystarczy na wyjazd?

Pisaliśmy już wcześniej, co obejmuje ubezpieczenie NFZ i wspominaliśmy, że jest to minimalna ochrona podczas wyjazdu do krajów członkowskich UE/EFTA. Należy rozejrzeć się nad kupnem dodatkowej polisy, która odpowiednio ochroni ubezpieczonego oraz jego najbliższych. Polisa turystyczna nie stanowi dużego wydatku, a może pomóc uniknąć kosztów leczenia lub otrzymać informacje w razie trudnej sytuacji. Dodatkowe ubezpieczenie turystyczne powinno zawierać:

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (KL)

Ubezpieczyciel podejmie się spłaty kosztów, wynikających z niezbędnego poddania się leczeniu przez ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas podróży.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Poszkodowany otrzyma świadczenia związane ze szkodą poniesioną w ramach czynu niedozwolonego, którego podjął się ubezpieczony.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczyciel podejmie się wypłacenia świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.

Assistance

Ubezpieczyciel zorganizuje i udzieli dodatkowej pomocy podczas podróży.

Ubezpieczenie Bagażu (UB)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są sytuacje, w których bagaż ulegnie utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego

Zakres ubezpieczenia polega na objęciu wypadków utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie NFZ za granicą a polisa turystyczna

Należy pamiętać, że posiadanie EKUZ nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem za granicą. Jedynie możemy, posiadając ten dokument, korzystać ze świadczeń zdrowotnych w publicznych placówkach. Polisa turystyczna poniesie koszty leczenia (w ramach wysokości sumy ubezpieczenia) świadczone przez państwową oraz prywatną opiekę medyczną. Należy jednak po szkodzie najpierw skontaktować się z Centralą Alarmową TU, która poinformuje, do którego lekarza/placówki ubezpieczony powinien się udać. Ubezpieczenie NFZ za granicą nie obejmie np. medycznego transportu powrotnego do Polski – za taką akcję kosztami zostanie obciążony pacjent, jeśli posiada tylko Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Dodaj komentarz